Avsevärd förändring av arbetsbilden och kompetensbehoven bland anställda inom servicebranscherna – ett omfattande material finns nu i tjänsten Arbetslivskunskap

Utifrån en färsk enkätundersökning kräver förändringarna av arbetet inom servicebranscherna fortgående utveckling. Ett omfattande material som i dag har publicerats i tjänsten Arbetslivskunskap ger en lägesbild av privata servicebranscher vid ingången av 2020-talet. Materialet finns på finska, svenska och engelska.
Työntekijä hymyilee leveästi kahvilaympäristössä.
Sara Lindström
Sara Lindström

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 27.4.2023

Arbetet inom servicebranscherna har förändrats kraftigt under de exceptionella åren på 2020-talet. De största orsakerna till förändringarna är förändringar av priser på, efterfrågan och utbudet av tjänster, som accelererat till följd av Covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och den tidigare avregleringen av öppettider. Dessa förändringar är en utmaning för arbetshälsan, kompetensen och arbetets produktivitet samt för stödjandet av dessa med hjälp av hälsofrämjande ledarskap.

– Olika sektorer inom servicebranscherna har drabbats av brist på arbetskraft. För att trygga arbetskraften inom de privata servicebranscherna krävs att välbefinnandet och kompetensen hos dagens anställa säkerställs och att nyanställda rekryteras och får introduktion i arbetet, konstaterar Jarno Turunen, senior expert på Arbetshälsoinstitutet.

Det gäller inte en liten grupp: de privata servicebranscherna sysselsätter uppskattningsvis mer än 400 000 personer i Finland. Enkätmaterialet som samlades in 2022 ger en bild av arbetshälsan, kompetensen, arbetsgemenskapernas verksamhet, ledarskap och upplevda förändringar ur de anställdas perspektiv som arbetar inom de privata servicebranscherna. På enkäten svarade 3 662 anställda inom servicebranschen som är medlemmar i Servicfacket PAM rf.

Arbetet och kompetensen har diversifierats, men bristen på uppskattning är det många som grämer sig över.

Nästan tre fjärdedelar av respondenterna berörs åtminstone till en del av att arbetsuppgifterna blivit mer mångskiftande en tidigare. Inom handeln upplever mer än var tionde att arbetet har blivit mycket diversifierat. Trots diversifieringen av arbetsuppgifterna och oberoende av bransch anser bara cirka hälften att deras kompetens uppskattas på arbetsplatserna.

– Det faktum att arbetet diversifierats medför även positiva följder för kompetensen, berättar specialforskare Sara Lindström på Arbetshälsoinstitutet.

Kompetensen och yrkeskunskapen bland dem vars arbetsuppgifter diversifierats värdesätts mer än tidigare jämfört med dem vars arbetsuppgifter inte diversifierats. De upplever också att de behärskar de färdigheter som behövs i arbetet bättre än de vars arbetsuppgifter inte har blivit mer mångskiftande.

Insatser krävs inom digitala kunskaper och kunskaper om återhämtnin

De anställdas tilltro på sina egna digitala färdigheter är hög. Till och med tre av fyra respondenter litar rätt bra på sina kunskaper i användningen avdigitala verktyg. Däremot finns det utrymme för

förbättring av kunskaperna om återhämtning: bara cirka hälften anser att de har tillräckliga kunskaper om återhämtning.

De vanligaste metoderna som de anställda utnyttjat för inlärning på arbetsplatserna under de senaste åren är: arbeta tillsammans (40–53 %), använda internet i syfte att lösa problem (39–50 %), delta i lokala kurser (30–43 %) och använda sig av föreskrifterna på arbetsplatsen (26–41 %).

– Metoderna för att utveckla kompetensen utnyttjas rätt mångsidigt på arbetsplatserna, men dessa borde utökas ännu mer, och det är viktigt att utvecklandet av kompetensen sköts om. På en arbetsmarknad som lider av brist på arbetskraft är det viktigt att upprätthålla, stödja och utveckla den nuvarande arbetskraftens arbetsförmåga. Tecken som signalerar om en försämrad arbetsförmåga ska åtgärdas i ett tidigt skede.

Forskningsprojekt: Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna

  • Undersökningen genomfördes av Arbetshälsoinstitutet inom ramen för projektet Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna.
  • Undersökningen finansierades av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet, Servicefacket PAM rf, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, Fastighetsarbetsgivarna rf och fyra företag som deltog i undersökningen.
  • Enkätmaterialet som har publicerats i tjänsten Arbetslivskunskap samlades in i maj 2022.
  • Enkäten besvarades av 3 662 medlemmar i Servicefacket (PAM) vilka arbetade inom handel, turism- och restaurangbranschen, fastighetstjänster, bevakning eller andra privata servicebranscher.

Bekanta dig med materialet

Ytterligare information

  • Sara Lindström, specialforskare, Sara.Lindstrom [at] ttl.fi, +358 30 474 240

Dela innehåll på sociala medier!