Dataskydd

På den här sidan berättar vi om behandlingen av personuppgifter på Arbetshälsoinstitutet samt din rätt till dina egna personuppgifter. Nertill på sidan hittar du registerspecifik dataskyddsinformation.

Behandling av personuppgifter på Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutets verksamhet är mångsidig och omfattar behandling av personuppgifter. Personuppgifter behandlas till exempel i lagstadgade register, inom forskning, patientverksamhet, utbildning och annan serviceverksamhet.

Personuppgifter som behandlas på Arbetshälsoinstitutet är till exempel personens identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, olika uppgifter och uppfattningar om arbetet, uppgifter om exponering i arbetet och hälsouppgifter.

Arbetshälsoinstitutet behandlar personuppgifter på ett säkert sätt

Alla har rätt till skydd av sina personuppgifter. Dataskydd är en grundläggande rättighet som tryggar genomförandet av personens rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter.

Arbetshälsoinstitutet behandlar personuppgifter på ett lagligt, säkert och konfidentiellt. I sin verksamhet följer Arbetshälsoinstitutet dataskyddslagstiftningen, offentlighetslagen, lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, patientlagstiftningen och annan lagstiftning med anknytning till verksamheten. Arbetshälsoinstitutets personal är utbildad att agera datasäkert och med hänsyn tagen till dataskyddet. Arbetshälsoinstitutets personal är bunden av tystnadsplikt.

Arbetshälsoinstitutet anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.    

Uppgifter kan överlämnas utanför Arbetshälsoinstitutet endast på sätt som tillåts i lagen.

Dina rättigheter och förverkligandet av dessa rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud. Du kan skicka ett förbud mot direktmarknadsföring till kund- och marknadsföringsregistret per e-post.

Rättigheter som gäller personuppgifter, speciellt rätten att granska uppgifter, är i princip personliga. Begäran om personuppgifter kan endast genomföras på personens egen eller hens lagliga företrädares begäran.

Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det. Avslag, begränsning och rätt att inlämna klagomål meddelas skriftligen.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet

Kund- och marknadsföringsregister, förbud mot direktmarknadsföring :viestinta(at)ttl.fi

Dataombudsmannens telefonnummer 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du på ett datasäkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland fungerar Dataombudsmannens byrå som tillsynsmyndighet för dataskydd.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå

Projekt- och forskningsspecifik dataskyddsinformation

Dataskyddsinformation för Arbetshälsoinstitutets enskilda projekt och forskning finns samlade på denna webbsida: Projekt- och forskningsspecifik dataskyddsinformation.

Begäran om personuppgifter till Arbetshälsoinstitutet