Ekonomi och finansiering

Arbetshälsoinstitutet är ett offentligrättsligt samfund av vars verksamhet cirka hälften finansieras med statens budgetfinansiering. År 2023 kom cirka en fjärdedel av Arbetshälsoinstitutets finansiering från kunder som betalar för affärsverksamheten och en femtedel från dem som finansierar forskningsverksamheten.

Samhällelig påverkan

Arbetshälsoinstitutet påverkar i samhället med utveckling av ett bra arbetsliv som mål. Institutet producerar forskningsbaserad kunskap som stöd för beslutsfattande samt främjar verksamhetssätt som grundar sig på denna kunskap och är bra med tanke på hälsa och säkerhet. Arbetshälsoinstitutet främjar ett bra arbetsliv även genom att sköta de uppgifter som ministerierna ger institutet, upprätthålla lagstadgade register och utarbeta begärda utlåtanden. Detta arbete finansieras med finansiering som beviljats av social- och hälsovårdsministeriet (statsandel).

Affärsverksamhet

Arbetshälsoinstitutet hjälper sina kunder att utveckla personalens hälsa och arbetsförmåga samt säkra arbetsmiljöer och arbetsgemenskap som främjar välbefinnandet i arbetet. 

Arbetshälsoinstitutet producerar 

  • laboratorietjänster 
  • arbetshygieniska tjänster
  • utvecklings- och konsultationstjänster
  • utbildningar och webbaserad coachning samt
  • utövar arbetsmedicinsk patientverksamhet.

Arbetshälsoinstitutets affärsverksamhet grundar sig på långvarigt och tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Institutet har också årtiondens erfarenhet av kontinuerlig interaktion med arbetsplatser. Verksamheten är oberoende och objektiv.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet med delade kostnader

Arbetshälsoinstitutet bedriver effektfull tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet som betjänar arbetslivet. Målet för institutets forskningsverksamhet är att skapa lösningar för samhälleligt betydande och aktuella frågor om arbetshälsa, arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet. För forsknings- och utvecklingsprojekt får Arbetshälsoinstitutet delfinansiering från forskningsfinansiärer. 

Kostnadernas, intäkternas och statsandelens utveckling 2019–2023

Statsandelen, egna intäkter och kostnader 2019-2023.