Den psykiska hälsan stöds med föregripande åtgärder på arbetsplatsen - samarbetet med företagshälsovården är det viktigaste

För att stödja den psykiska hälsan i arbetslivet förutsätts det att arbetsplatsen och företagshälsovården ser över sitt samarbete och satsar på att lära sig tillsammans. Inom programmet för psykisk hälsa i arbetslivet har man nu publicerat en ny verksamhetsmodell som främjar psykiskt välbefinnande genom arbetsplatsens och företagshälsovårdens samarbete för att stärka arbetsgemenskapens resurser.
program för psykisk hälsa i arbetslivet
Minna Pihlajamäki
Minna Majuri

Socia- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet och MIELI Psykisk hälsa Finland rf informerar 15.11.2022.

Grunden för psykisk hälsa i arbetet finns i en fungerande vardag och bra arbetsförhållanden. Det är lönsammare att stödja arbetsförmåga och psykisk hälsa genom att rikta förebyggande åtgärder till arbetsgemenskapen än genom att på individnivå reagera på problemen i efterhand.    

– Varje dag kan man göra något för att stärka det psykiska välbefinnandet och arbetsförmågan. Enskilda arbetsplatsers förebyggande åtgärder för att stödja psykisk hälsa kan också ha betydande samhälleliga verkningar. Utan psykisk hälsa finns det inte arbetsförmåga, och utan kompetenta och kunniga arbetstagare inga framgångsrika arbetsplatser, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Psykisk hälsa i arbetet främjas bäst när åtgärderna riktas till hela arbetsgemenskapen. Man måste stärka de resurser som stöder den psykiska hälsan och främja gott ledarskap och smidiga vardagsrutiner så att inte små problem växer och börjar tära på den psykiska hälsan. Här har företagshälsovården en mycket viktig roll som utvecklingspartner.   

– Verksamhetsmodellen för ett företagshälsovårdssamarbete som stöder den psykiska hälsan går ut på att man fokuserar på arbetsgemenskapen och konkreta åtgärder. Med verksamhetsmodellen kan man påverka arbetsplatsens psykosociala belastning på ett mer föregripande och effektivt sätt och förebygga arbetsoförmåga som beror på psykisk ohälsa, säger Jaana Vastamäki, projektchef för programmet för psykisk hälsa i arbetslivet.

Den nya verksamhetsmodellen ökar välbefinnandet i arbetsgemenskapen

I den verksamhetsmodell för företagshälsovårdsarbetet som publicerats i samband med programmet för psykisk hälsa i arbetslivet samlas de element i företagshälsovårdssamarbetet som främjar psykisk hälsa. Verksamhetsmodellen på webbplatsen Ennenkuin.fi (svenska: hyvatyo.ttl.fi/sv/sinneocharbete) hjälper arbetsplatserna och företagshälsovården att hitta ett sätt att utvecklas tillsammans med betoning på sådana åtgärder som stöder både den psykiska hälsan och affärsverksamheten.   

Den bärande tanken i den modell som utarbetats av Arbetshälsoinstitutet och Mieli rf är att det är minst lika viktigt att också identifiera och bedöma de psykiska resurserna, inte bara belastnings- och riskfaktorerna. Det är viktigt att vara genuin och att utveckla tillsammans genom diskussion, att stärka kunnandet och att förebygga problem.  

Verksamhetsmodellen är till hjälp när man bedömer hur företagshälsovårdssamarbetet fungerar och bestämmer vad som ska utvecklas, men också för att kunna utnyttja de existerande strukturerna och förfarandena mera effektivt. Den fungerar som en guide när man ska identifiera behov av stöd och utifrån behoven sätta upp mål och välja mätningsmetoder. Modellen är också till hjälp när verksamheten planeras och genomförs och när man ska bedöma om målen har uppnåtts. 

Verksamhetsmodellen kan användas inom alla slags branscher och i både små och stora organisationer.

Modellen har utvecklats i samarbete med arbetsplatser och företagshälsovården

Verksamhetsmodellen baserar sig på det arbete som gjorts och de verksamhetssätt som prövats på över 20 arbetsplatser i samarbete med företagshälsovården och olika experter. Enligt den enkät som besvarades av arbetsplatserna beaktar man nu det psykiska välbefinnandet bättre vid företagshälsovårdssamarbetet, och arbetsplatsens perspektiv och behov lyfts fram bättre än tidigare. Arbetsplatserna har också lärt sig att identifiera tidiga tecken på problem, och medvetenheten om de faktorer som inverkar på det psykiska välbefinnandet har ökat.   

I verksamhetsmodellen beskrivs exempelfall där arbetsplatsen har utnyttjat företagshälsovårdens expertis till exempel vid planeringen och genomförandet av en utbildning eller kampanj. Det finns också exempel på samråd med låg tröskel mellan arbetsgemenskapen och företagshälsovården och på en modell för tidigt stöd i arbetsgemenskapen. I verksamhetsmodellen beskrivs också metoder för hur man kan stödja cheferna så att samarbetet fungerar bättre, det blir lättare att få stöd och cheferna får mera tid för sina ledningsuppgifter.

Mer information om verksamhetsmodellen

Ytterligare information

  • Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, fornamn.efternamn [at] gov.fi 
  • Jaana Vastamäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, jaana.vastamaki [at] gov.fi, tfn 0295 516 3468.  (Allmänna frågor om programmet för psykisk hälsa i arbetslivet)
  • Minna Majuri, projektchef, Arbetshälsoinstitutet, minna.majuri [at] ttl.fi, tfn 0304 743212 (Verksamhetsmodellen för ett företagshälsovårdssamarbete som stöder den psykiska hälsan)
  • Saija Koskensalmi, sakkunnig, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, saija.koskensalmi [at] mieli.fi, tfn 040 771 2116 (Verksamhetsmodellen för ett företagshälsovårdssamarbete som stöder den psykiska hälsan)

Vad är programmet för psykisk hälsa i arbetslivet?

  • Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet är en del av den nationella strategin för psykisk hälsa, där ett av målen är att stödja psykisk hälsa i arbetslivet.  
  • Genom programmet förbättras arbetsplatsernas förmåga att stödja de anställdas psykiska hälsa och hantera risker för psykisk ohälsa. Genom att se till att de som arbetar kan fortsätta arbeta kan man hålla sysselsättningsgraden på den nuvarande nivån och bidra till att regeringens sysselsättningsmål kan uppnås.  
  • Förutom verksamhetsmodellen för företagshälsovårdssamarbetet har man inom ramen för programmet också utarbetat en avgiftsfri verktygslåda för att stödja psykisk hälsa, och information och exempelfall om psykiskt välbefinnande i arbetslivet.   
  • Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet, MIELI  Psykisk Hälsa Finland rf och andra samarbetspartners, och med ett omfattande nätverk av  intressegrupper.

Dela innehåll på sociala medier!