En trygg återgång till arbetsplatsen förutsätter kontinuerlig riskbedömning

Arbetshälsoinstitutet har upprättat allmänna anvisningar om hur återgången till arbetsplatsen kan ske säkert trots situationen med coronaviruset. Eftersom sjukdomssituationen kan ändra snabbt måste även arbetsplatserna vara beredda att ändra sina anvisningar och praxis flexibelt.

Pressmeddelande 27/2020

För att återgången till arbetet ska ske så säkert som möjligt, ska man på arbetsplatsen fortsättningsvis begränsa arbetstagarnas, kundernas och samarbetspartnernas närkontakter genom att tillämpa säkra arbetsmetoder. Man ska hålla fast vid god hand- och hosthygien samt avstånd och arbetstagare med symtom ska snabbt vägledas till testning.

Arbetsgivaren ska uppdatera sina riskbedömningar, anvisningar och förfaringssätt genom att beakta myndigheternas bestämmelser och rekommendationer.  Smittosituationen kan ändra snabbt, och arbetsplatsen bör ha färdigt uttänkta förfaringssätt för olika situationer.

Det kan finnas behov av att ändra förfaringssätten för till exempel hygien- och städpraxis, gemensam användning av arbetsredskap, skydd, ordnande av arbetstider och arbetsskift, mötes- och pauspraxis, resor samt möten med utomstående personer som besöker arbetsplatsen.

För resor mellan arbetsplatsen och hemmet bör kollektivtrafik helst användas utanför rusningstider. I mån av möjlighet borde arbetsresorna göras till fots eller med cykel.

Distansarbetet fortsätter på en del arbetsplatser

Även om statsrådets rekommendation om distansarbete upphörde 1.8.2020 fortsätter distansarbetet sannolikt på många arbetsplatser åtminstone delvis. Distansarbete har konstaterats fungera bra och effektivt minska smittor.

Distansarbete kan medföra utmaningar särskilt för ledarskapet. Även i distansarbete måste man kunna säkerställa att arbetet löper och är meningsfullt samt att arbetstagarna orkar. Det är bra att dela välfungerande praxis till arbetsplatserna till exempel genom att anmäla dem till webbplatsen Arbetslivets överlevnadsberättelser .

Arbetstagare med symtom snabbt till testning

Arbetsplatserna och hela samhället hålls i funktionsdugligt skick endast om coronavirussmittorna utreds och spåras.

Arbetstagare som har coronavirussymtom ska inte komma till arbetet, utan de bör göra en symtombedömning i Omaolo-tjänsten eller kontakta företagshälsovården eller hälsovården, varifrån man vägleds till provtagning.

Psykiskt stöd kan behövas

Vid riskbedömningen är det viktigt att också beakta det psykiska välbefinnandet och psykosociala faktorer.

Den långvariga oron för coronavirusets effekter, för den egna och de närståendes hälsa och för det ekonomiska uppehället tär på resurserna och stör arbetskoncentrationen. Om situationen drar ut på tiden är det viktigt att sköta om arbetstagarnas psykiska välbefinnande och återhämtning.

I Arbetshälsoinstitutets råd som stöder det mentala välbefinnandet vid återgång till arbetet har man samlat råd både för arbetsgivare och arbetstagare, med vars hjälp den egna och arbetsgemenskapens situation kan underlättas.

Informera alla om anvisningar och ny praxis – all kommunikation behövs

Arbetsgivaren ska informera om anvisningarna via såväl cheferna som organisationens normala kommunikationskanaler och säkerställa att alla känner till och följer de nya förfaringssätten. Arbetstagare som är anställda hos andra arbetsgivare eller gästande arbetstagare som arbetar på samma arbetsplats får inte heller glömmas bort.

Växelverkan, vägledning och introduktion behövs.  Det lönar sig också att påminna om företagshälsovårdens tjänster.

Länkar till anvisningarna

Anvisning till arbetsplatserna om återgång till arbetet
https://www.ttl.fi/sv/anvisning-till-arbetsplatserna-om-atergang-till-arbetet/?_ga=2.81877586.511971478.1596614899-338873795.1583307895

Råd som stöder det mentala välbefinnandet vid återgång till arbetet
https://www.ttl.fi/sv/rad-som-stoder-det-mentala-valbefinnandet-vid-atergang-till-arbetet/?_ga=2.73159255.511971478.1596614899-338873795.1583307895

Allmän instrukstion för arbetsgivare
https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-instruktion-for-foretag-for-beredskap-infor-coronavirusepidemi/

Alla Arbetshälsoinstitutets anvisningar finns på webbplatsen Corona och arbete 

Mer information: 

Återgång till arbetsplatsen, allmän anvisning
Tommi Alanko, chef, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 719 2521,  tommi.alanko[at]ttl.fi
Psykiskt välbefinnande
Salla Toppinen-Tanner, chef, psykolog, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 8512517, salla.toppinen-tanner[at]ttl.fi

Dela innehåll på sociala medier!