Dataskyddsbeskrivning för register över vetenskaplig forskning

Till Arbetshälsoinstitutets lagstadgade uppgifter hör att forska i växelverkan mellan arbete och hälsa. Arbetshälsoinstitutets forskningsverksamhet är mångsidig och vi är personuppgiftsansvarig i flera olika forskningsprojekt.
Innehållsförteckning

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för insamling av forskningsmaterial och för att bedriva forskning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är forskningspersonens (uttryckliga) samtycke (artikel 6.1 a och 9.2 a i dataskyddsförordningen) eller allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, 4.1 § 3 punkten i dataskyddslagen). För särskilda kategorier av personuppgifter är den rättsliga grunden, vid sidan av det uttryckliga samtycket, vetenskaplig forskning (6.1 § 7 punkten i dataskyddslagen).

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vilka personuppgifter som behandlas beror på undersökningen. I varje undersökning informerar vi om vilka personuppgifter som behandlas i respektive undersökning. Om uppgifterna samlas in direkt av dig, skickar vi information till dig i samband med att du överväger ditt samtycke till att delta i undersökningen. Om uppgifterna samlas in från register, skickar vi informationen antingen direkt till dig eller publicerar den på webbplatsen.

Spara den information du fått om undersökningen, eftersom du kan behöva den till exempel för att utöva dina rättigheter.

Var får vi personuppgifter

I en del av undersökningarna samlas uppgifterna in direkt av dig om du ger ditt samtycke till att delta i undersökningen. En del av undersökningarna genomförs med registermaterial, varvid uppgifterna samlas in från Arbetshälsoinstitutets eller andra organisationers register på det sätt som lagen tillåter.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.    

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till andra aktörer som utför vetenskaplig forskning.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Överför vi personuppgifter utanför EU/EES-området

Vi överför i regel inte personuppgifter utanför EU/EES.

Om vi får en begäran om material för vetenskaplig forskning, där uppgifterna överförs utanför EU/EES, säkerställer vi att överföringen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

I samband med varje undersökning informerar vi om dess längd. Riksarkivet har fastslagit att Arbetshälsoinstitutets personregister för vetenskaplig forskning ska lagras permanent. Detta betyder att materialen överförs till ett digitalt arkiv när forskningsprojektet har avslutats. Man kan på nytt få tillgång till arkivmaterialet för vetenskaplig forskning på de sätt som föreskrivs i lag.

Gör vi automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vi gör inte automatiskt beslutsfattande utifrån uppgifterna i forskningsregistren.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Om du ombeds delta i en undersökning är detta inte obligatoriskt, deltagande är alltid helt frivilligt. Då behöver du inte ge oss dina personuppgifter och undersökningen har inga konsekvenser för dig. I undersökningar som baserar sig på register sker behandlas personuppgifterna på de sätt som lagen tillåter.

Forskningsresultaten publiceras alltid på ett sätt som inte riskerar undersökningsdeltagarnas integritetsskydd.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen ger möjlighet att begränsa rättigheterna för vissa personer, då deras uppgifter används för vetenskaplig forskning. Arbetshälsoinstitutet begränsar vissa registrerade personers rättigheter i vissa vetenskapliga forskningsmaterial och i arkivering. Då Arbetshälsoinstitutet tillämpar dessa begränsningar måste institutet kunna påvisa att utövandet av rättigheten sannolikt skulle förhindra uppnåendet av undersökningens syften eller avsevärt försvåra detta och att undantaget är nödvändigt för att nå dessa syften. Om en begränsning i anslutning till särskilda (känsliga) personuppgiftskategorier görs i enlighet med dataskyddslagen, ska Arbetshälsoinstitutet skicka en konsekvensbedömning till Dataombudsmannens byrå innan uppgifterna behandlas.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet

Telefonnumret till dataskyddsombudet 030 474 2429 och e-post tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. För att du på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet måste du ha en fungerande e-postadress och ett telefonnummer.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå som ger information om behandling av personuppgifter och hos byrån kan man även anföra besvär.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå