Register över vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt

Till Arbetshälsoinstitutets lagstadgade uppgifter hör att forska i växelverkan mellan arbete och hälsa. Arbetshälsoinstitutets forskningsverksamhet är mångsidig och vi är personuppgiftsansvarig i flera olika forskningsprojekt. Arbetshälsoinstitutet bedriver också mångsidig utvecklingsverksamhet och vi är personuppgiftsansvarig i flera olika utvecklingsprojekt.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt.

Rättsgrunden för behandling av personuppgifter inom vetenskaplig forskning är allmänt intresse (artikel 6.1 e  i dataskyddsförordningen, § 4.1.3 i dataskyddslagen, 6.1.7 i dataskyddslagen, § 2 i lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering 159/1978) eller samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen, artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen).

I utvecklingsprojekt är rättsgrunden för behandling av personuppgifter vanligtvis samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen, artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen).

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vilka personuppgifter som behandlas inom vetenskaplig forskning beror på undersökningen. Vanliga uppgifter som ska behandlas är till exempel namn och kontaktuppgifter, samt svar på olika enkäter och intervjuer eller information som samlas in från register. Vi informerar dig om undersökningen med ett meddelande eller på vår webbplats. Spara den information du fått om undersökningen, eftersom du kan behöva den till exempel för att utöva dina rättigheter.

Vilka personuppgifter som behandlas i utvecklingsprojekt beror på utvecklingsprojektet. Vanliga uppgifter som ska samlas in är till exempel namn och kontaktuppgifter, samt deltagande i ett utvecklingsprojekt, till exempel en workshop och information som behandlas där. Vi informerar dig om utvecklingsprojektet med ett meddelande eller på vår webbplats.

Var får vi personuppgifterna

I en del av undersökningarna samlas uppgifterna in direkt av dig om du ger ditt samtycke till att delta i undersökningen. En del av undersökningarna genomförs med registermaterial, varvid uppgifterna samlas in från Arbetshälsoinstitutets eller andra organisationers register på det sätt som lagen tillåter.

I utvecklingsprojekt samlas uppgifterna vanligtvis in direkt från dig. Ofta genomförs utvecklingsprojekt i samarbete med olika arbetsplatser, i vilket fall kontakt och information också kan ordnas tillsammans med arbetsgivaren.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.

Vi använder tjänsteleverantörer som konverterar inspelat material som intervjuer till text (transkription).

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till andra aktörer som utför vetenskaplig forskning.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Överför vi personuppgifter utanför EU/EES-området

Vi överför i regel inte personuppgifter utanför EU/EES.

Om vi får en begäran om material för vetenskaplig forskning, där uppgifterna överförs utanför EU/EES, säkerställer vi att överföringen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hur länge vi lagrar personuppgifter

Riksarkivet har beslutat att Arbetshälsoinstitutets vetenskapliga forskningsmaterial med personuppgifter ska lagras permanent. Fortsatt användning av materialet för forskning är möjlig på sätt som är tillåtna enligt lag.

I utvecklingsprojekt fastställs lagringstiden enligt projektets varaktighet och bedöms separat för varje projekt.

Huruvida vi utför automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vi fattar inte automatiska beslut baserat på information från register över vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Om du ombeds delta i en vetenskaplig undersökning är detta inte obligatoriskt, du behöver inte heller ange dina personuppgifter, utan deltagandet är alltid helt frivilligt. I undersökningar som baserar sig på register sker behandlas personuppgifterna på de sätt som lagen tillåter. Forskningsresultaten publiceras alltid på ett sätt som inte riskerar undersökningsdeltagarnas integritetsskydd.

Att delta i utvecklingsprojekt är också frivilligt på uppdrag av Arbetshälsoinstitutet och kan ske i samarbete med arbetsplatser.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.  Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

När det gäller vetenskaplig forskning ger den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen möjlighet att begränsa rättigheterna för vissa personer då deras uppgifter används för vetenskaplig forskning. Eventuella begränsningar görs i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet

Dataombudsmannens telefonnummer 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du på ett datasäkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå