Dataskyddsmeddelande: Klimatförändringen och arbete -projektet

Klimatförändringen och arbete – systematisk datainsamling om klimatförändringens konsekvenser för arbetslivet -projektets dataskyddsmeddelande

Dataskyddsmeddelande

Projekt: Klimatförändringen och arbete – systematisk datainsamling om klimatförändringens konsekvenser för arbetslivet

Klimatförändringen och anknytande åtgärder som gäller anpassning och förberedelser har konstaterats ha olika effekter på arbetslivet, men det finns inte mycket finländsk forskning i ämnet. Den här undersökningen kartlägger vilken uppfattning löntagarna har om klimatförändringens inverkan på arbetsplatserna. Undersökningen utförs och finansieras av Arbetshälsoinstitutet åren 2020–2023.  

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet
Postadress: PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet
Besöksadress: Topeliusgatan 41 b, 00250 Helsingfors
Telefon: 030 4741 (växel) 

 

Kontaktperson: forskningsprofessor, forskningsledare Tuomo Alasoini
tfn. 030 474 2577 / 050 564 6140
tuomo.alasoini [at] ttl.fi (tuomo.alasoini(at)ttl.fi)

Dataskyddsombud

Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud

tfn: 030 474 2429
e-post: tsv [at] ttl.fi (tsv(at)ttl.fi)

 

Avsikten med personuppgifterna

Personuppgifter hanteras för att möjliggöra enkätundersökningen ”Klimatförändringen och arbete”.

Rättslig grund för hanteringen av personuppgifter

Personuppgifter hanteras i överensstämmelse med artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Hanteringen är nödvändig för att kunna genomföra en uppgift av allmänt intresse. Det är fråga om en vetenskaplig undersökning.

Utlämnande av personuppgifter utanför EU/EES

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

Insamling, hantering och rapportering av undersökningsmaterialet

Undersökningsmaterialet består av materialet från enkäten bland löntagare år 2022. Statistikcentralen samlar in undersökningsmaterialet och överlämnar materialet, där deltagarnas identitet inte framkommer, till forskarna på Arbetshälsoinstitutet. Materialet hanteras på ett sätt där identifiering av respondenten ur det statistiska materialet inte är möjligt. Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig och Statistikcentralen fungerar i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Materialet från undersökningen behandlas strikt konfidentiellt. Materialet hanteras enbart av forskningsgruppens medlemmar på Arbetshälsoinstitutet. Enligt lagen har forskarna tystnadsplikt i fråga om ärenden som gäller enskilda respondenter.

Materialet används enbart för vetenskaplig forskning och vid hanteringen och lagringen av materialet iakttas lagstiftning som berör forskning. Materialet bearbetas och resultaten rapporteras i tidskrifter och vetenskapliga publikationer på ett sådant sätt att enskilda respondenter inte kan identifieras.

Materialet sparas på ett datasäkert sätt på Arbetshälsoinstitutets server som endast forskningsprojektets forskare har tillgång till. Arbetshälsoinstitutets datasystem är skyddat med brandväggar och nyttjanderätten till datasystemen kräver ett användarnamn och lösenord som beviljas av dataadministrationen.

Undersökningsmaterialet kan förutom i den här undersökningen användas i en eventuell uppföljningsundersökning om effekterna av klimatförändringen för arbetslivet. Resultaten från undersökningen kan rapporteras i Arbetshälsoinstitutets nättjänst för arbetslivskunskap (tyoelamatieto.fi).

Lagringstid för personuppgifter

När forskningsprojektet är slutfört arkiveras enkätmaterialet permanent i Arbetshälsoinstitutets forskningsarkiv och Samhällsvetenskapliga dataarkivet. Detta görs senast den 30 maj 2028. I materialet som arkiveras ingår inte uppgifter vilka under insamlingsskedet var nödvändiga för att kontakta eller identifiera respondenten (namn, adress och övriga kontaktuppgifter).

Endast Statistikcentralens experter som ansvarar för datainsamlingen har tillgång till kontaktuppgifter som samlas in för en eventuell uppföljningsenkät eller utlottning. Om en person ger sitt samtycke till att delta i en uppföljningsenkät i samband med projektet sparas hens kontaktuppgifter på Statistikcentralens skyddade nätverksenhet tills uppföljningsenkäten har skickats ut. Detta sker enligt dagens uppskattningen våren 2024 eller 2025. Därefter förstör Statistikcentralen kontaktuppgifterna. Kontaktuppgifter som lämnats för utlottningen förstörs av Statistikcentralen efter utlottningen sommaren 2022.

Personuppgifter som hanteras

Statistikcentralen agerar som personuppgiftsbiträde på uppdrag av Arbetshälsoinstitutets och hämtar de person- och kontaktuppgifter som används vid genomförandet av undersökningen från databasen baserad på Statistikcentralens befolkningsregister. Alla anställda på Statistikcentralen har tystnadsplikt i enlighet med nationell lagstiftning om skydd för personlig integritet och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Endast de personer på Statistikcentralen som utnämnts för denna undersökning hanterar personuppgifterna.

Kohorten i undersökningen består av löntagare vilka vid urvalstidpunkten bor i Finland. Urvalet har gjorts slumpmässigt baserat på utbildning och åldersgrupp.

Därutöver tar Statistikcentralen del av personuppgifter i samband med att personer besvarar enkäten på internet eller på pappersblankett. Även ofullständiga svar kan utnyttjas i materialet.

Identifieringsuppgifter: personbeteckning, respondentens undersökningskod.

Känsliga uppgifter: känsliga uppgifter samlas inte in för undersökningen.

Personuppgifter som används för att välja val av och för att nå respondenterna:

  • personens efternamn och förnamn
  • födelsedatum och registrerat kön
  • postadress
  • e-postadress
  • telefonnummer (endast för utlottningen, för dem som lämnat sina kontaktuppgifter)

Ordinarie informationskällor

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på Befolkningsdatasystemet.

Övrig information som behandlas i samband med insamlingen av uppgifterna (efternamn och förnamn, födelsedatum och registrerat kön, postadress och e-postadress): Statistikcentralens databas som grundar sig på Befolkningsdatasystemet.

Svarsmaterial: svar på frågor som respondenten själv anmält.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter som identifierar personer överförs inte utanför Statistikcentralen.

Automatiskt beslutsfattande

Uppgifterna i personregistret används inte för automatiskt beslutsfattande.

Den registrerades rättigheter

Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Du har också rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig själv och begära att uppgifterna korrigeras eller att behandlingen av dem begränsas eller förbjuda att de används. Dessutom har du vid behov rätt att inlämna klagomål till dataskyddsmyndigheten om hanteringen av personuppgifter (dataombudsmannen). Vid behov kontakta Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud och/eller registrets kontaktperson (kontaktuppgifterna ovan).

Dataskyddspraxis

En beskrivning av Arbetshälsoinstitutets dataskyddspraxis i samband med forskning finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats:https://www.ttl.fi/sv/tietosuoja/tieteellisten-tutkimusten-rekisterit