Dataskyddsbeskrivning för register för biologiska exponeringsmätningar

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig för registret över biologiska exponeringsmätningar. Arbetshälsoinstitutet har i lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ålagts uppgiften att föra ett register över biologiska exponeringsmätningar.
Innehållsförteckning

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att producera tjänster och statistiköversikter samt i vetenskapliga forskningssyften. Rättsgrunden för hanteringen av personuppgifter är allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, 6.1 § punkt 2 i dataskyddslagen).

Vilka personuppgifter behandlar vi

I registret över biologiska exponeringsmätningar behandlas de registrerades exponeringsinformation. Personuppgifter som behandlas är 

  • namn 
  • personbeteckning 
  • information om arbetsgivaren och arbetsplatsen 
  • information om exponeringens art och längd 
  • exponeringsmätningens beställare 
  • exponeringsmätningar och utlåtanden som gjorts från dem 
  • information från provanalyser (bortsett från antikroppsanalyser som görs på serum)

Var får vi personuppgifter

I exponeringsmätningar behandlas uppgifter från patienter vid hälsovårdens verksamhetsenheter, arbetstagare och personer som deltar i vetenskaplig forskning. Uppgifterna fås direkt från verksamhetsenheterna eller från andra laboratorier som behandlar prov.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.    

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till aktörer som utför vetenskaplig forskning.   

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Utlämnar vi personuppgifter utanför EU/EES-området

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES-området.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Uppgifterna i registret över biologiska exponeringsmätningar har enligt lag och Riksarkivets beslut fastställts att lagras permanent.

Gör vi automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vi utför inte automatiskt beslutsfattande utifrån uppgifterna i registret över biologiska exponeringsmätningar.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att upprätthålla registret över exponeringsmätningar.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som definierats i dataskyddsförordningen och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1 

Arbetshälsoinstitutet

Telefonnumret till dataskyddsombudet 030 474 2429 och e-post tsv(at)ttl.fi  

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. För att du på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet måste du ha en fungerande e-postadress och ett telefonnummer.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå som ger information om behandling av personuppgifter och hos byrån kan man även anföra besvär. 

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå