Dataskyddsbeskrivning för register över biologiska exponeringsmätningar

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig för registret över biologiska exponeringsmätningar. Registret består av mätningar som görs som en serviceverksamhet eller i samband med vetenskaplig forskning.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att producera tjänster och statistiköversikter samt i vetenskapliga forskningssyften. Rättsgrunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse (artikel 6.1 e  i dataskyddsförordningen, artikel 6.1.2 i dataskyddslagen, artikel 2 a i lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering 159/1978).

Vilka personuppgifter behandlar vi

I registret över biologiska exponeringsmätningar behandlas de registrerades exponeringsinformation. Biologiska exponeringsmätningar, eller så kallad biomonitorering, är laboratorieanalyser av blod, urin och saliv för att bestämma exponeringar.  Personuppgifter som behandlas är

  • namn
  • personbeteckning
  • information om arbetsgivaren och arbetsplatsen
  • information om exponeringens art och längd
  • exponeringsmätningens beställare
  • exponeringsmätningar och utlåtanden som gjorts från dem
  • information från provanalyser

Var får vi personuppgifterna

I exponeringsmätningar behandlas uppgifter från patienter vid hälsovårdens verksamhetsenheter, arbetstagare och personer som deltar i vetenskaplig forskning. Uppgifterna fås direkt från verksamhetsenheterna eller från andra laboratorier som behandlar prov.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.   

Information som produceras som servicearbete levereras till beställaren.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till aktörer som utför vetenskaplig forskning. Registret omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården 552/2019.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Utlämnar vi personuppgifter utanför EU/EES

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Uppgifterna i registret över biologiska exponeringsmätningar har enligt lag och Riksarkivets beslut fastställts att lagras permanent.

Huruvida vi utför automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vi utför inte automatiskt beslutsfattande utifrån uppgifterna i registret över biologiska exponeringsmätningar.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att upprätthålla registret över exponeringsmätningar.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som definierats i dataskyddsförordningen och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i  Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.  Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1 

Arbetshälsoinstitutet

Dataombudsmannens telefonnummer 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du på ett datasäkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå

 

 

Nyckelord