Biologisten altistumismittausten rekisterin tietosuoja

Työterveyslaitos toimii biologisten altistumismittausten rekisterinpitäjänä. Rekisteri koostuu palvelutoimintana tai tieteellisen tutkimuksen yhteydessä tehdyistä mittauksista.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Käsittelemme henkilötietoa palveluiden tuottamiseksi ja tilastollisia katsauksia sekä tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on yleinen etu (tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 e, tietosuojalaki 6.1 § kohta 2, laki Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 159/1978 2 a §).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Biologisten altistumismittausten rekisterissä käsitellään rekisteröityjen altistumistietoja. Biologiset altistumismittaukset eli niin sanottu biomonitorointi ovat verestä, virtsasta ja syljestä tehtäviä laboratorioanalyysejä altistumisten selvittämiseksi. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat

  • nimi
  • henkilötunnus
  • tiedot työnantajasta ja työpaikasta
  • tiedot altistumisen laadusta ja kestosta
  • altistumismittauksen tilaaja
  • altistumismittaukset ja niistä annetut lausunnot
  • tiedot näyteanalyyseistä 

Mistä saamme henkilötiedot

Altistumismittauksissa käsitellään terveydenhuollon toimintayksikköjen potilaiden, työntekijöiden sekä tieteellisiin tutkimuksiin osallistuvien tietoja. Tiedot saadaan suoraan toimintayksiköiltä tai näytteitä käsitteleviltä muilta laboratorioilta.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Palvelutyönä tuotettavat tiedot toimitetaan tilaajalle.

Voimme luovuttaa henkilötietoja tieteellistä tutkimusta tekeville tahoille lain sallimilla tavoilla. Rekisteri kuuluu toisiolain 552/2019 alle.

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Biologisten altistumismittausten rekisterin tiedot ovat lailla ja Kansallisarkiston päätöksellä määrätty pysyvästi säilytettäviksi.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa biologisten altistumismittausten rekisterin tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä biologisten altistumismittausten rekisterin ylläpitämiseksi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Saat vastauksen pyyntöösi. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Avainsanat