Människans verksamhet när det gäller säkerhet och mänskliga faktorer

En viktig del av modernt säkerhetstänkande och säkerhetskunnande är att förstå mänsklig verksamhet och hur den påverkar framgång i arbetet. Mänsklig aktivitet som gäller säkerhet kan struktureras genom ett perspektiv på mänskliga faktorer (Human Factors, HF).

Det är centralt att förstå hur kombinationen av mänskliga faktorer påverkar arbetets smidighet och säkerhet. Med mänskliga faktorer avses inte en individs egenskaper eller misstag som en individ gör, utan i större omfattning människors handlingar, arbets- och arbetsmiljöns särdrag, verksamheten i grupper och team och faktorer på organisationsnivån. Beaktande och hantering av mänskliga faktorer kräver att frågor som anknyter till dessa olika nivåer och perspektiv kan identifieras och granskas både separat och i förhållande till varandra. 

Med mänskliga faktorer avses faktorer som förekommer i en individs, grupps, ett arbetes och en organisations verksamhet och som antingen kan försämra eller stärka säkerhet, hälsa och arbetets smidighet.

Mänskliga faktorer (Human Factors HF) är en tvärvetenskaplig disciplin. I säkerhetsarbetet kan det emellertid också beskrivas som ett tankesätt som kan genomföras med hjälp av praktiska verktyg och praxis. Numera tillämpas ämnesområdet på analys av tillbud och olyckor, men även på utveckling av normal verksamhet och förebyggande säkerhetsarbete, såsom utvecklingen av arbete och skapandet av en säkerhetskultur. Perspektivet kan till exempel hjälpa chefer och arbetsplanerare samt hela personalen att strukturera och identifiera vilka olika slags faktorer som kan påverka framgång i arbetet och säkerställande av arbetarskydd.

HF-Tool™-modellen har använts både som en tankemodell och som ett konkret verktyg för att ta hänsyn till mänskliga faktorer. Den kan användas för att konkretisera och strukturera vad de mänskliga faktorer som påverkar förverkligandet av säkerheten är. Syftet med HF-Tool™-modellen är att

  • på ett övergripande sätt strukturera temat om mänskliga faktorer
  • mångsidigt sätta ord på mänsklig verksamhet 
  • lyfta fram de fungerande och positiva aspekterna av mänsklig verksamhet 
  • utveckla personalens kompetens på området.

När det mänskliga faktorperspektivet tillämpas på arbetsplatsens praxis är det centralt att de som utför sitt arbete är delaktiga i utvecklingen, eftersom de känner till sitt arbete och dess utvecklingsbehov i praktiken.

Våra experter

Anna-Maria Teperi

Anna-Maria Teperi

E-post
anna-maria.teperi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2371