Ihmisen toiminta turvallisuudessa ja inhimilliset tekijät

Tärkeä osa modernia turvallisuusajattelua ja turvallisuusosaamista on ymmärtää ihmisen toimintaa ja miten se vaikuttaa työssä onnistumiseen. Ihmisen toimintaa turvallisuudessa voi jäsentää inhimilliset tekijät -näkökulman (Human Factors, HF) kautta.
Rahtilaiva, rekka, kuljettaja ja satamatyöntekijä satamassa.

Keskeistä on ymmärtää, miten inhimillisten tekijöiden kokonaisuus vaikuttaa työn sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Inhimillisillä tekijöillä ei tarkoiteta yksilön ominaisuuksia tai yksilön tekemiä virheitä vaan laajemmin ihmisten toimintaa, työn ja työympäristöjen piirteitä, ryhmien ja tiimien toimintaa sekä organisaatiotason tekijöitä. Inhimillisten tekijöiden huomiointi ja hallinta edellyttää, että näihin eri tasoihin ja näkökulmiin liittyviä asioita opitaan tunnistamaan ja tarkastelemaan sekä erikseen että kytköksissä toisiinsa. 

Inhimillisillä tekijöillä tarkoitetaan yksilön, ryhmän, työn ja organisaation toiminnassa ilmeneviä tekijöitä, jotka voivat joko heikentää tai vahvistaa turvallisuutta, terveyttä ja työn sujuvuutta.

Inhimilliset tekijät (Human Factors, HF) on monitieteinen tieteenala. Turvallisuustyössä sitä voidaan kuvata kuitenkin myös ajattelutapana, jota voidaan toteuttaa käytännön työkalujen ja käytäntöjen avulla. Nykyään aihealuetta sovelletaan vaaratilanteiden ja tapaturmien analysoinnin lisäksi normaalitoiminnan kehittämiseen ja ennakoivaan turvallisuustyöhön, kuten työn kehittämiseen sekä turvallisuuskulttuurin luomiseen. Näkökulma voi auttaa esimerkiksi esihenkilöitä ja työn suunnittelijoita ja koko henkilöstöä jäsentämään ja tunnistamaan, millaiset erilaiset tekijät voivat vaikuttaa työssä onnistumiseen ja turvallisuuden varmistamiseen.

HF-Tool™-malli

HF-Tool™-mallia on hyödynnetty sekä ajattelumallina että konkreettisena työkaluna inhimillisten tekijöiden huomioinnissa. Sen avulla voi konkretisoida ja jäsentää sitä, mitä turvallisuuden toteutumiseen vaikuttavat inhimilliset tekijät ovat. HF-Tool™ -mallin tavoitteena on

  • jäsentää inhimillisten tekijöiden aihepiiriä kokonaisvaltaisesti
  • sanoittaa ihmisen toimintaa monipuolisesti
  • nostaa esille ihmisen toiminnan toimivia ja positiivisia puolia
  • kehittää henkilöstön osaamista aihepiirissä.

Olennaista inhimillisten tekijöiden näkökulman soveltamisessa työpaikkojen käytäntöön on, että työtään tekevät henkilöt itse osallistuvat kehittämiseen, koska he tuntevat työnsä ja sen kehittämistarpeet käytännössä.

Aihepiiriä käsittelevät oppaat ja oppimateriaalit

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Anna-Maria Teperi

Anna-Maria Teperi

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
anna-maria.teperi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2371

Aihepiiriin liittyvät hankkeet

Aihepiirissä aiemmin toteutettujen hankkeiden tuloksia on lyhyesti kuvattu seuraavassa.