Företagshälsovårdens utlåtanden om hälsoundersökningar

Sektionen för utveckling vid social- och hälsovårdsministeriets delegation för företagshälsovård tillsatte i november 2019 en arbetsgrupp på trepartsbasis med uppgift att ge förtydligande anvisningar om utlåtanden om hälsoundersökningar. Syftet med anvisningarna är att förtydliga och förenhetliga utlåtandepraxis. Arbetsgruppens rapport har utkommit.

Hälsoundersökningarna är en del av företagshälsovårdens förebyggande och arbetshälsofrämjande verksamhet. Syftet med dem är att skyddaarbetstagarna mot hälsorisker i arbetet, men också att främja arbetstagarnas egna resurser och hälsa för att upprätthålla arbetsförmågan.

Hälsoundersökningar utförs också i situationer där man behöver bedöma och stödja arbetsförmågan. Målinriktade hälsoundersökningar är en viktig struktur i det vardagliga samarbetet med företagshälsovården när det gäller att stödja arbetskarriärer.

Om en hälsoundersökning utförs på grund av arbete som orsakar särskild risk för ohälsa eller på grund av de krav som arbetet ställer på hälsan, ges det alltid ett utlåtande om lämplighet för arbetet.

Om det är fråga om en frivillig hälsoundersökning som utförs för att bedöma och främja hälsa och arbetsförmåga, kommer företagshälsovården och arbetsgivaren överens om ett utlåtande behövs. Undersökningen tar inte ställning till arbetstagarens lämplighet för arbetet, utan till den aktuella arbetsförmågan i relation till arbetet. Överenskommen praxis skrivs in i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

bekanta dig med rapporten

Företagshälsovårdens utlåtanden om hälsoundersökningar : Arbetsgruppens promemoria - Publikation 2020:35 - Valto (valtioneuvosto.fi), Social- och hälsovårdsministeriet, Riitta Sauni (Red.)

 

Dela innehåll på sociala medier!