Ibland kan belastningen bli för stor - men arbetsstress kan förebyggas

Vi alla är olika och upplever saker på olika sätt - också i arbetet.

Vissa egenskaper förknippade med arbetsuppgifter, arbetsarrangemang eller växelverkan orsakar stress hos de flesta arbetstagare. Människors individuella och aktuella stresskänslighet varierar. Olika personer reagerar olika på liknande situationer och samma person kan även reagera olika i olika livssituationer.

Arbetsstress kan förebyggas

I hanteringen av arbetsbetingad stress är det primära att förebygga psykiska och sociala, det vill säga psykosociala belastningsfaktorer. Då är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid arbetets innehåll, organiseringen av arbetet, arbetsarrangemangen, hur arbetsgemenskapen fungerar samt hur chefsarbetet och de sociala förhållandena fungerar i arbetsgemenskapen.

I praktiken minskas den skadliga psykosociala belastningen på arbetsplatsen i små steg genom långsiktig verksamhet, i vilken cheferna och hela arbetsgemenskapen deltar med stöd av arbetarskyddspersonalen och företagshälsovården. Minskningen av psykosociala belastningsfaktorer baseras alltid på en kartläggning av riskerna.

För stor belastning förebyggs bland annat med

  • tydliga arbetsmål och uppgiftsbeskrivningar
  • tydlig arbetsfördelning och tydliga ansvarsområden
  • variation och självständighet i arbetet
  • lämplig arbetsmängd och -takt
  • möjlighet att påverka omständigheter som påverkar det egna arbetet och arbetsgemenskapen
  • tillräcklig informationsgång i rätt tid i alla riktningar
  • gemensamma tillvägagångssätt, spelregler och praxis som stöder verksamheten i arbetsgemenskapen
  • fungerande arbetsredskap och -system
  • rättvist och lyhört chefsarbete
  • gemensamma spelregler för arbetsgemenskapen

 

Dela innehåll på sociala medier!