Svenska veckan 2. – 8.11.2020

Under svenska veckan, som i mångt och mycket handlar om kultur för alla åldrar, passar Arbetshälsoinstitutet på att dra sitt strå till stacken och sätta uppmärksamheten på individen, arbetsgemenskapen, arbetsplatsen och arbetskulturen.

Vi lyfter upp olika frågor och ämnen inom arbetslivet ur arbetshälso- och arbetsförmågeperspektiv. Samtidigt med en påminnelse om information, konkreta tips och åtgärdsförslag för att förebygga ohälsa och arbetsoförmåga. En grundläggande princip är att verka både föregripande och förebyggande – det uppmuntrar vi alla arbetsplatsens aktörer till.

På arbetsplatsen eller på distans

I det aktuella läget med Covid-19 pandemin som berör oss alla, har samtliga arbetsplatser ställts inför frågan vilka arbetsuppgifter som kan utföras genom arbete på distans och vilka arbetsuppgifter som inte går att utföra på distans. Det har också fått konsekvenser för åtgärder som vidtas för att var och en ska kunna arbeta tryggt och säkert. På samma sätt är de teman och ämnen vi valt att lyfta upp viktiga, oberoende sker arbetet på arbetsplatsen eller på distans, och pockar på uppmärksamhet och agerande för att anpassa relevanta åtgärder till arbetsplatsens behov och rådande arbetssituation. Det handlar om hjärnarbete, minnesfunktioner och koncentration i arbetet, vikten av återhämtning som också betyder annat än sömn. Därutöver om mobbning, stress och utbrändhet samt hur arbetsplatsen också kan verka hälsofrämjande genom medvetna val och beslut. Det handlar om att tillsammans arbeta för initiativ och en arbetskultur som främjar hälsa bland annat i dessa frågor och samtidigt att arbeta emot faktorer och verksamhetssätt som leder till ohälsa eller arbetsoförmåga.

Ett tema per dag

När Svenska veckan infaller så pass nära december, övar vi på att öppna luckor digitalt genom att presentera nya webbsidor med information, test, tips och konkreta verktyg samt elektroniska publikationer på svenska. Vi har valt ett tema per dag. Följ med Arbetshälsoinstitutets hemsida och Aktuellt -spalt på svenska och vårt twitter-flöde (@tyoterveys), så får du all information. Vi hoppas att du har nytta av materialet och att det bidrar till hälsosammare arbetsplatser i samarbete.

Dela innehåll på sociala medier!