Använd inte ozonering för coronabekämpning

Ozonatorer, dvs. aggregat som producerar ozongas bjuds för närvarande aktivt ut för bekämpning av coronaviruset och andra mikrober. Det finns inga vetenskapliga belägg för att ozonering har någon effekt på coronaviruset. Vissa ozonatorer producerar ozongas så effektivt att aggregaten kan vara livsfarliga i händerna på icke sakkunniga. Ozonatorer bör användas endast av proffs med beaktande av alla nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Tukes, Työterveyslaitos ja THL informerar
Press meddelande 19/2020

Ozonatorer marknadsförs till konsumenter bl.a. för bekämpning av virus, svamp och mögel i arbetsutrymmen och bostäder, bilar eller konstruktioner.  Myndigheterna har lagt märke till att konsumenterna inte alltid får tillräckliga instruktioner för en säker användning av aggregaten eller information om ozonets hälsorisker.

Det har inte påvisats att ens stora, för människan skadliga ozonhalter, dödar svamp- och bakterietillväxt på ytan av och inne i byggmaterial.

Ozonering ska inte användas för bekämpning av coronaviruset eftersom det inte finns vetenskapliga bevis för dess effekt mot viruset och användningen av en ozonator i värsta fall kan medföra livsfara.

Ozon är hälsovådligt redan i låga halter och irriterar till exempel luftvägarna. Även en kortvarig exponering kan försvaga lungornas funktion eller förvärra astma.

Karenstiden ska följas, utrymmena ska tömmas

Ozonering kan användas från fall till fall för att avlägsna lukter, till exempel i samband med rökskador. För ozoneringen bör man då anlita en fackman.

Under ozoneringen ska ventilationen stängas och ozonet förhindras att nå exempelvis övriga bostäder i ett radhus. Dessutom ska utrymmena som ozonbehandlas tömmas helt. Lösöre ska behandlas separat.

Efter ozoneringen ska utrymmena vädras noggrant. Efter behandlingen är karenstiden cirka två dygn med effektiviserad ventilation. Under denna tid får man inte vistas i lokalen/utrymmet. Lokalen/utrymmet som ozonbehandlas ska märkas med varningsskyltar och tillträde förhindras.

Vid ozonering uppstår luftburna partiklar eller föreningar som är skadliga för hälsan och som kan fästa på ytor och konstruktioner. Reaktionsprodukter kan också orsaka en hälsorisk, och därför ska ytorna i ett ozonbehandlat utrymme torkas av noggrant efter vädringen under karenstiden.

Ozon kan även påverka negativt exempelvis betong-, gipsskive- och trämaterial samt heltäckande mattor och få material att se äldre ut.

Lagstiftningen stramas åt

Under de närmaste åren börjar ozonatorer omfattas av tillståndsförfarandet för biocidpreparat. Då måste företag som marknadsför dessa aggregat ansöka om tillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) eller Europeiska kemikaliemyndigheten. I samband med tillståndsförfarandet ska sökanden kunna påvisa riskerna i anslutning till användning av aggregatet och hur det används på ett säkert sätt.

För närvarande rekommenderar Tukes, THL och TTL att ozonatorer inte marknadsförs för bekämpning av mikrober. Om de dessutom används för att exempelvis avlägsna lukter, borde de användas endast av branschföretag.

Marknadsföringen får inte ge felaktiga föreställningar

Kemikalielagen förbjuder reklam som ger en vilseledande eller felaktig föreställning om en produkts säkerhet. Ozonatorer får inte marknadsföras genom att hänvisa till deras gynnsamma hälsoeffekter.

Ytterligare information:

Överinspektör Hannu T. Mattila, tfn 029 5052 178, hannu.t.mattila (at) tukes.fi

Forskare Hanna Leppänen, THL, tfn 029 524 6386, hanna.leppanen (at) thl.fi

Ledande expert Tiina Santonen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2666, tiina.santonen (at) ttl.fi

 

Dela innehåll på sociala medier!