En webbaserad kurs ökade arbetsutformningen och arbetsengagemanget bland kommunanställda

Man kan lära sig proaktiv bearbetning av arbetet på eget initiativ, dvs. arbetsutformning via en webbaserad kurs och arbetsutformningen ökar välbefinnandet i arbetet. Detta framgår av en undersökning som pågår på Arbetshälsoinstitutet och i vilken kommunanställda i Petäjävesi deltog.

Pressmeddelande 33/2020

Undersökningen gick ut på att reda ut konsekvenserna av den webbaserade kursen Työn imua työtä tuunaamalla (Arbetsengagemang genom arbetsutformning) som utarbetats på Arbetshälsoinstitutet. Syftet med kursen är att främja välbefinnandet i arbetet genom att öka utformningen av arbetet.

Arbetsutformning betyder att arbetet utvecklas utifrån de anställda själv vilket hjälper dem att justera och balansera sina arbetsförhållanden – arbetsresurser och krav – och på så sätt främja välbefinnandet i arbetet och arbetsengagemanget.

– Av en tidigare undersökning vet man att situationer och arbetsuppgifter som ingår i arbetsdagen påverkar arbetsengagemanget. När arbetet utformas koncentrerar man sig på att i synnerhet bearbeta arbetsdagens innehåll, berättar specialforskare Piia Seppälä på Arbetshälsoinstitutet.

Forskningsprojektet som leds av Seppälä är sannolikt det första där man reder ut om det genom en webbaserad kurs är möjligt att främja arbetsutformningen och arbetsengagemanget.

De anställda utformade i synnerhet arbetets sociala resurser och minskade allt för stora krav

Undersökningen utfördes i Petäjävesi kommun. Kommunanställda erbjöds att under år 2019 delta den webbaserade kursen Työn imua työtä tuunaamalla. Av kommunens alla 268 anställda genomförde 112 i testgruppen och 56 i kontrollgruppen den webbaserade kursen.

– Undersökning var exceptionellt omfattande. I allmänhet har workshopar av det här slaget koncentrerat sig på enskilda arbetsplatser eller en viss yrkesgrupp. Sannolikt har inte arbetsutformning tidigare genomförts på en hel kommuns nivå, berättar Piia Seppälä.

– Utifrån preliminära resultat fungerade den webbaserade kursen så som den enligt teoretiska antaganden var meningen att fungera. I testgruppen ökade arbetsutformningen i jämförelse med den ursprungliga nivån och kontrollgruppen. Testgruppens medlemmar upplevde oftare större arbetsengagemang än före kursen, säger Piia Seppälä. Till följande utreder vi om effekterna fortgår ännu efter uppföljningsperioden.

Petäjävesis anställda utformade i sitt arbete i synnerhet sociala resurser. Det betydde till exempel ökat teamarbete, givande och begäran av respons, beaktande av kunderna som individer och tidvis lunch i olika sällskap.

Av arbetsutformningens delområden betonades även en minskning av menliga krav i arbetet, dvs hindrande krav: man lärde sig exempelvis att begränsa arbetet, att prioritera eller göra uppehåll bättre än tidigare.

Psykofysiologiska effekter av webbaserade kurser utreds ännu

Ett av undersökningen syften var att ta reda på om webbaserade kurser kan innebära eventuell psykofysiologisk nytta för den anställdes hjärthälsa. Det parasympatiska regleringen av hjärtats funktion (dvs. ”vilonervsystemets” funktion) undersöktes genom att mäta variationer i pulsfrekvensen.

Den parasympatiska regleringen av hjärtats funktion under sömn hos testgruppen var oförändrad under kursens gång, men hos kontrollgruppen försämrades den.

– Tills vidare har vi inte hittat något tydligt fysiologiskt skäl till detta, såsom förändringar av viktindex, användning av njutningsmedel eller läkemedel eller vissa underliggande sjukdomar. Undersökningen pågår ännu och vi återkommer till frågan när vi har analyserat materialet från uppföljningen. Det verkar emellertid som om webbaserade kurser har dämpat vissa menliga effekter på kroppens förmåga att återhämta sig under sömn, säger Piia Seppälä.

Forskningsprojekt avslutas sommaren 2021.

Petäjävesi kommun ville förbättra välbefinnandet i arbetet och ledarskapet

Enligt specialforskare Piia Seppälä finns det behov av arbetsutformning i kommunsektorn. Tidigare undersökningar har visat att de belastande kraven bland kommunalanställda har ökat de senast åren och arbetsresurserna försvagats.

Petäjävesi kommun deltog i undersökningen för att man på kommunen ville förbättra välbefinnandet i arbetet och ledarskapet.

– För mig var det här en fin möjlighet. Jag är glad att så många av våra anställda ville delta i undersökningen. Kurs i arbetsutformning är ett bra och modernt verktyg. Av ledarskapet förutsätts intresse och tid och en öppen diskussion med de anställda, säger Petäjävesis kommundirektör Eero Vainio.

– Den webbaserade kursen om arbetsutformning ser ut att vara oberoende av tid och rum, beakta den anställdes individuella behov och är en modern möjlighet att främja verkligt välbefinnande i arbete och arbetsengagemang, säger Seppälä.

Undersökningen Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksella hyvinvointia ja terveyttä klargör om det är möjligt att främja arbetsutformning bland anställda med hjälp av webbaserade kurser. Därutöver utreder man om det med hjälp av webbaserade kurser är möjligt att öka arbetsengagemanget och därigenom parasympatisk reglering av hjärtats funktion (större variationer i pulsfrekvensen).

Materialet utgjordes av Petäjävesis kommunanställda (n = 268). Arbetsutformningen och arbetsengagemanget mättes genom en undersökningsenkät och den parasympatiska regleringen av hjärtats funktion genom att mäta variationen i pulsfrekvensen.

Analyserna jämför skillnaderna mellan test- och kontrollgruppens resultat. Kontrollgruppen deltog i den webbaserade kursen efter utgången av undersökningens uppföljningstid.

Undersökningen finansieras av Arbetarskyddsfonden och Arbetshälsoinstitutet.

Forskningsprojektets arbetsgrupp bestod av Piia Seppälä, Jari Hakanen, Maria Hirvonen, Nina Lapveteläinen, Anne Punakallio, Telma Rivinoja, Riitta Velin och Jussi Virkkala.

Mer information:

Forskningsprojektet: Piia Seppälä, specialforskare på Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 4216, e-post piia.seppala [at] ttl.fi (piia[dot]seppala[at]ttl[dot]fi)

Webbaserad kurs om arbetsutformning: Telma Rivinoja, expert på Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 338 6308, e-post telma.rivinoja [at] ttl.fi (telma[dot]rivinoja[at]ttl[dot]fi)

Petäjävesi kommuns deltagande: Eero Vainio, kommundirektör, tfn 041 449 3002

Dela innehåll på sociala medier!