FirstFit – egen metod för akutvårdare för att bedöma, ge feedback på och följa upp den fysiska funktionsförmågan

I akutvårdararbetet behöver man lyfta, flytta och bära – och ofta under svåra förhållanden. Arbetet kräver goda fysiska färdigheter, och för att bedöma och främja dessa har ett underlag nu bestämts för en bedömnings-, feedback- och uppföljningsmetod. Syftet med metoden som heter FirstFit är att stödja den fysiska funktions- och arbetsförmågan hos en akutvårdare under hela hans eller hennes yrkesverksamma liv och att motivera honom eller henne att ta hand om sin funktionsförmåga och sitt välbefinnande.
Anne Punakallio
Anne Punakallio
Janne Halonen
Janne Halonen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 20.12.2021

Akutvårdare har visat sig löpa dubbelt så stor risk att vara inblandade i olycksfall i arbetet jämfört med andra social- och hälsoarbetare. Arbetet omfattar fysiskt belastande arbetsmoment som kräver såväl god muskelstyrka och andnings- och cirkulationsorganens goda funktionsförmåga som bra motorik. Arbetsbördan ökar ytterligare på grund av förhållandena i arbetsmiljön vilka ofta är utmanande och varierande.

God fysisk kondition främjar funktions- och arbetsförmågan hos akutvårdare och minskar risken för olycksfall och besvär i stöd- och rörelseorganen. Branschen har dock saknat ett sammanhängande handlingsmönster för bedömning och främjande av den fysiska funktionsförmågan. I det gemensamma projektet mellan Arbetshälsoinstitutet och aktörer inom akutvården utvecklades ett underlag för en metod för att bedöma, ge feedback på och följa upp den fysiska funktionsförmågan. Metoden tar hänsyn till hela testprocessen och samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården.

–  FirstFit-metoden är ett avsevärt steg framåt när det gäller att stödja medarbetarnas fysiska funktionsförmåga. Inom akutvården har den fysiska och psykiska belastningen i arbetet diskuterats länge, men systematisk forskning av själva arbetet och mätningar av belastningen har endast funnits i mindre utsträckning. FirstFit är ett utmärkt verktyg för att hjälpa enskilda akutvårdare att utveckla sin arbetsförmåga och för att förebygga arbetsrelaterade olycksfall, säger Vesa Jyrkkänen, akutvårdschef vid Egentliga Finlands regionräddningsverk och en av de involverade i projektet.

Information om egna styrkor och svagheter samt medel för utveckling

FirstFit-testuppsättningen baseras på de fysiska belastningsfaktorerna för akutvård som utretts i denna undersökning. Testningen inleds med kartläggning och bedömning av hälsorisker. I testuppsättningen ingår:

 • framåtböjning i sittande ställning
 • rörlighet i nack- och skulderregionen
 • dynamisk balans
 • indirekt cykelergometertest
 • handens greppstyrka
 • vanlig planka
 • knäböj med kettlebell
 • dessutom mäts midjemåttet och BMI beräknas

I bästa fall lär man sig också de ergonomiskt korrekta rörelsebanorna i samband med att den fysiska funktionsförmågan testas, och dessa rörelsebanor kan sedan utnyttjas när man till exempel behöver lyfta eller bära i sitt eget arbete.

Testerna ger feedback på den fysiska funktionsförmågan i förhållande till ålders- och könsstandardiserade referensvärden för hela befolkningen eller referensvärden för personer i vissa yrken.

– I test- och feedbacksituationen är det viktigaste att diskutera resultaten och fundera över vilka områden av funktionsförmågan som behöver utvecklas och i vilka områden man redan befinner sig på en medelmåttig, bra eller utmärkt nivå, säger senior forskare Anne Punakallio från Arbetshälsoinstitutet.

Baserat på resultaten kan testaren ge akutvårdaren träningsinstruktioner som är inriktade på de områden av funktionsförmågan som ska utvecklas och vid behov hänvisa honom eller henne till företagshälsovården. FirstFit-metoden innehåller dock ännu inte några färdiga träningsinstruktioner eller -program, säger forskaren Janne Halonen på Arbetshälsoinstitutet.

Utvecklingsarbetet fortsätter

I slutet av FirstFit-projektet har testuppsättningen inklusive instruktioner och testfeedback pilottestats och det rekommenderas att testuppsättningen tas i bruk. Avsikten är dock att fortsätta utveckla metoden genom att samla in det testspecifika referensvärdesmaterialet för just akutvårdare och utarbeta träningsinstruktionerna.

Vi kommer att vidareutveckla testuppsättningen utifrån både forskning och den feedback som vi fått från akutvårdarna och testarna, säger Anne Punakallio.

– Vårt mål är att väcka akutvårdarnas egen motivation för att upprätthålla och främja den fysiska funktionsförmågan och att skapa en positiv atmosfär på akutvårdarnas arbetsplatser för att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan.

FirstFit – Projekt för att bedöma och främja akutvårdarnas fysiska funktions- och arbetsförmåga i alla stadier av arbetskarriären (2019–2021)

 • Initiativet till FirstFit-undersökningen kom från akutvårdsaktörer inom Räddningsverkens partnerskapsnätverk som hade identifierat ett behov av att främja den fysiska funktionsförmågan hos akutvårdare, särskilt när det gäller lyftning i arbetet och det stöd som behövs för att klara av att lyfta. 
 • Undersökningen kartlade tidigare forskning om och erfarenheter av de fysiska belastningsfaktorerna i akutvårdarnas arbete, akutvårdarnas belastning och metoder och praxis för att bedöma och främja akutvårdarnas fysiska funktionsförmåga. Informationen kompletterades med mätningar av akutvårdararbetets fysiska belastning under arbetsskiften samt med intervjuer med aktörer inom akutvården och företagshälsovården.
 • Akutvårdsbranschens och forskargruppens gemensamma workshopar har genomförts utifrån detta material och i enlighet med den internationella referensramen för utvecklingen av ett testsystem. Genom gemensam utveckling utarbetades en rekommendation till testuppsättning och -feedback som pilottestades av sammanlagt 25 akutvårdare.
 • Projektet finansierades av Arbetarskyddsfonden, räddningsverken och Arbetshälsoinstitutet
 • Projektets slutrapport i Julkari (på finska)
 • Projektets webbsida

Ytterligare information

 

 • senior forskare Anne Punakallio, Arbetshälsoinstitutet, anne.punakallio [at] ttl.fi (anne[dot]punakallio[at]ttl[dot]fi), tfn 030 474 2648
 • forskare Janne Halonen, Arbetshälsoinstitutet, janne.halonen [at] ttl.fi (janne[dot]halonen[at]ttl[dot]fi), tfn 030 474 2598
 • akutvårdschef Vesa Jyrkkänen, Egentliga Finlands räddningsverk, vesa.jyrkkanen [at] turku.fi (vesa[dot]jyrkkanen[at]turku[dot]fi), tfn 040 188 2351

Dela innehåll på sociala medier!