Hur ska man bedöma risken för coronasmitta på arbetsplatsen? Bekanta dig med Arbetshälsoinstitutets nya anvisningar

Enligt arbetarskyddslagen svarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.  Om det finns en risk att exponeras för coronavirus på arbetsplatsen ska arbetsgivaren fastställa sannolikheten för att arbetstagarna exponeras samt karaktären, mängden och varaktigheten av exponeringen och besluta om bekämpningsåtgärder. Arbetshälsoinstitutet har gjort en checklista och anvisning som stöd för arbetsgivarens bedömning av risken för coronasmitta.

Pressmeddelande 30/2020

Checklistan och anvisningen innehåller en lista med frågor som besvaras med ja eller nej. Frågorna behandlar mångsidigt arbetsmiljön och arbetet. Hur stor risken är påverkas bland annat av den regionala smittosituationen, arbetets karaktär, möjligheter till distansarbete, antalet och varaktigheten av närkontakter, resebehoven och hygiennivån.

Ju fler ja-svaren är, desto större är risken för coronasmitta på arbetsplatsen och desto kraftigare åtgärder kan behövas. Med hjälp av de korrigerande åtgärderna kan man minska riskerna som arbetstagare och även kunder utsätts för.

De primära förebyggande metoderna mot coronasmitta är god hygien, säkerhetsavstånd samt organisatoriska och tekniska åtgärder

De primära metoderna för att bekämpa smitta är utöver hygien och säkerhetsavstånd bland annat arbetstidsarrangemang, uppdelning av arbetstagare i grupper, distansarbete, rumsarrangemang och säkertställande av tillräcklig ventilation. Först efter dessa övervägs användning av ansiktsmasker eller andningsskydd.

Skydd och masker kan behövas i situationer där säkerhetsavstånden inte kan iakttas, närkontakterna varar över 15 min och det finns behov av att skydda andra människor från maskanvändarens luftvägssekret.

Om någon betydande sannolikhet för exponering inte konstateras på arbetsplatsen räcker det att ombesörja hygien, säkerhetsavstånd och god ventilation samt att anvisa arbetstagare med symtom till hälsovården.

Ansiktsmasker och andningsskydd behövs sällan

Ansiktsmasker och andningsskydd behövs sällan för att förhindra coronavirussmitta. Till exempel i kontorsarbete behövs masker vanligtvis inte, men däremot i servicearbete som utförs i nära kontakt med andra, såsom för en kosmetolog eller massör, är masken nyttig för att skydda kunderna. Likaså är kundens mask till nytta för att skydda arbetstagaren. Även till exempel i underhållsarbete, där arbetstagare från fler än en arbetsgivare deltar, kan masker eller skydd behövas.

Det finns separata anvisningar om försiktighetsåtgärder och skydd för yrkespersoner inom hälsovården på THL:s webbplatshttps://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-o…

Eftersom alla arbetsplatser och arbetsuppgifter är olika kan detaljerade och enhetliga anvisningar gällande användning av ansiktsmasker eller andningsskydd inte ges. Varje arbetsplats ska själva bedöma sina risker och överväga nödvändiga åtgärder. Experterna inom arbetarskydd och arbetshälsa hjälper naturligtvis med riskbedömningen.

Arbetsgivaren bekostar de masker och skydd som behövs i arbetet

Om arbetsgivaren efter riskbedömningen bestämmer att man ska använda andningsskydd eller ansiktsmasker, måste arbetsgivaren skaffa skydden och maskerna och övervaka användningen av dessa. En arbetstagare å sin sida har skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren gett.

Masker som används under arbetsresorna behöver arbetsgivaren inte bekosta, men arbetsgivaren bör överväga att även ersätta dem. Användning av mask under arbetsresan minskar risken för smitta även på arbetsplatsen och minskar eventuellt sjukfrånvaron.

Skatteförvaltningen har fastställt att arbetsgivaren kan ge arbetstagaren ansiktsmasker skattefritt. För skattefriheten spelar det ingen roll om arbetstagaren använder masken i arbetet eller på vägen till arbetet. Även arbetstagare kan dra av kostnaderna för masker som används för arbetsresor i beskattningen.

Mer information
direktör Tommi Alanko, tfn 040 719 2521, Arbetshälsoinstitutet, tommi.alanko[at]ttl.fi

Material

Checklista för bedömning av coronarisker på arbetsplatsen (på finska)
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/opasteet-huoneentaulut

Anvisning för bedömning av smittorisk för COVID-19 på arbetsplatsen
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-riskien-arviointi

webbplatsen Corona och arbete har alla Arbetshälsoinstitutets coronaanvisningar samlats https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner/?_ga=2.239242624.2007338221.1598862366-338873795.1583307895

Skyltning och hustavlor till arbetsplatser (skriv ut och lägg upp på väggen) På finska
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/opasteet-huoneentaulut

THL:s maskrekommendation

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/ak…

 

 

Dela innehåll på sociala medier!