Virtuell verklighet utmanar den traditionella utbildningen i arbetssäkerhet

Att lära sig om arbetssäkerhet via en virtuell verklighet är till och med effektivare än att lyssna till traditionella föreläsningar, visar en färsk undersökning från Arbetshälsoinstitutet. Utbildning i arbetssäkerhet som genomförs i en virtuell verklighet (VR) stärker deltagarnas säkerhetskompetenser och beredskap mer än en traditionell utbildning och deltagarna upplever VR som en inspirerande utbildningsform.

Press meddelande 22/2020

Enligt statistiken hör byggindustrin fortfarande till de branscher som är mest utsatta för olycksfall. I det nyligen avslutade forskningsprojektet Modern säkerhetsutbildning för byggbranschen (Modern safety learning for construction industry, MoSaC) utvecklade och undersökte man effekterna av VR-inlärningsmiljöer på arbetssäkerhetskompetens och säkerhetstänkande inom byggbranschen.

– Teknologins snabba utveckling ökar användningen av VR inom säkerhetsutbildning. Vi på Arbetshälsoinstitutet anser att användningen av nya metoder bör bygga på kunskap om deras effekter som baserar sig på vetenskaplig forskning, förklarar specialforskare Maria Tiikkaja på Arbetshälsoinstitutet.

– Byggbranschen valdes som forskningsobjekt för att den är förknippad med en hög olycksrisk och för att man i tidigare undersökningar påvisat att bristerna i säkerhetsutbildningen är en starkt bidragande faktor till den försvagade arbetssäkerheten i branschen, fortsätter äldre sakkunnig Tuula Räsänen på Arbetshälsoinstitutet.

VR-utbildning är ett lovande alternativ för säkerhetsutbildningen

VR-utbildningsplattformen som utvecklades i MoSaC-projektet visade sig vara ett fungerande redskap för aktiverande träning inom arbetssäkerhet, och VR-inlärningsmiljön är en lovande metod vid sidan av de traditionella säkerhetsutbildningarna. Med hjälp av VR-utbildning kunde man stärka deltagarnas beredskap att handla förutseende i arbetssituationen och identifiera de risker som påverkar arbetssäkerheten.

Dessutom stärkte utbildningen motivationen för att främja säkerhet på arbetsplatsen och ökade deltagarnas säkerhetskompetens. Enligt resultaten ökade VR-utbildningen arbetstagarnas självutvärderade initiativförmåga och aktivitet inom främjandet av arbetssäkerhet. Jämfört med en föreläsningsutbildning stärkte också VR-utbildningen i högre grad arbetstagarnas erfarenhet av hur nyttiga säkerhetsåtgärderna är på individnivå.

– Byggnadsarbetarna som deltog i VR-utbildningen upplevde att utbildningen var mer inspirerande och bättre stödde inlärningen än de som deltog i föreläsningsutbildningen. Med hjälp av VR-inlärningsmiljön kan utbildningarna i arbetssäkerhet ändras från passiv observation till individuell, delaktig och aktiverande verksamhet, säger äldre sakkunnig Kristian Lukander.   

Den optimala utbildningen i arbetssäkerhet är en inlärningsstig, där man via olika metoder och innehåll säkerställer en tillräcklig säkerhetskompetens hos både individen och arbetsgemenskapen. Olika inlärningstekniker stöder olika deltagare och ökar deltagarnas intresse för inlärningssituationen och innehållet.

I forskningsprojektet deltog åtta finländska företag inom byggbranschen

I forskningsprojektet Modern säkerhetsutbildning för byggbranschen MoSaC (2018–2020) deltog åtta finländska organisationer inom byggindustrin och 120 byggnadsarbetare. I undersökningen jämfördes inlärningsresultaten och erfarenheterna från en säkerhetsutbildning i VR-miljö och en föreläsningsutbildning. Den virtuella miljön som användes i VR-utbildningen utvecklades under projektet. Hälften av deltagarna deltog i VR-utbildningen och hälften i den traditionella föreläsningsutbildningen med motsvarande innehåll. Forskningsmaterialet bestod av forskningsenkäter, prestationsdata från VR-plattformen, observation av utbildningssituationerna och telefonintervjuer. Forskningsmaterialet analyserade med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Undersökningen finansierades av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och deltagarorganisationerna.

VR-inlärning som en del av företagens utbildningsverksamhet

Till följd av projektets goda resultat har Arbetshälsoinstitutet vid sidan av undersökningen satsat på att utveckla sin egen inlärningsplattform Virtuario™ (www.ttl.fi/virtuario), via vilken goda VR-utbildningserfarenheter och praxis från projektet görs tillgängliga för kunderna.

Mer information:

Ansvarig forskare: specialforskare Maria Tiikkaja, Arbetshälsoinstitutet, tfn, maria.tiikkaja[at]ttl.fi,

Virtuario™: äldre sakkunnig Kristian Lukander, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030-474 2531, kristian.lukander [at] ttl.fi (kristian[dot]lukander[at]ttl[dot]fi)

Bekanta dig även med:

www.ttl.fi/mosac
www.ttl.fi/virtuario

Forskningsrapport (på finska): Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle (MoSaC)

http://www.julkari.fi/handle/10024/139927

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Dela innehåll på sociala medier!