Vision Zero är ett tankesätt – inte en kvantitativ målsättning

Vision Zero Summit 2019 hålls i Helsingfors 12–14 november. Konferensen samlar experter, forskare och företagsrepresentanter från över 30 länder för att diskutera Vision Zero-tänkandet och utbyta idéer. Vision Zero är inte en kvantitativ målsättning, utan ett holistiskt tankesätt och en strategi för fortlöpande förbättring av säkerheten, hälsan och välbefinnandet i arbetet. Vision Zero Summit arrangeras av Arbetshälsoinstitutet och dess samarbetspartners. Konferensen är ett sidoevenemang till Finlands EU-ordförandeskap.

Vision Zero Summit 12–14.11.2019 Helsingfors, Pressmeddelande, 50/2019
– Konferensen fokuserar på olika aspekter av Vision Zero. Målet är att Vision Zero-tänkandet och -arbetet ska föras vidare till följande nivå. Vi uppmanar deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och bästa praxis, säger Tommi Alanko, direktör för Arbetshälsoinstitutets arbetsmiljöenhet.

Vision Zero-fonden – delat ansvar för säkrare leveranskedjor

 Vision Zero-tänkandet har fått stor spridning på olika håll i världen. I syfte att förbättra säkerheten i globala leverantörskedjor och fördela ansvaret har man inrättat en Vision Zero-fond. Fonden genomför för närvarande projekt i Mexiko, Kolombia, Honduras, Madagaskar, Etiopien, Myanmar and Laos inom konfektions- och textilindustrin och inom jordbrukssektorn. Fonden administreras av Internationella Arbetsorganisationen (ILO).

Japan har lyckats bra med att implementera Vision Zero-tänkandet

 I Japan inleddes en kampanj för noll olycksfall redan 1973. Denna kampanj har blivit en viktig faktor i arbetsmiljöarbetet i så gott som alla japanska industriföretag, både storbolag som Toyota, Honda, Hitachi och Panasonic, och småföretag.

Antalet olyckor med dödlig utgång har minskat från 6000 till mindre än 1000. Även frekvensen av andra arbetsrelaterade olyckor har minskat.

– För närvarande arbetar vi på att föra Vision Zero-tänkandet vidare till följande nivå genom att tillämpa standarderna ISO 45001 och JIS 45100 och Safety Concept 2.0, säger Takeo Hayaki från Japan Industrial Safety and Health Association (JISH).

I Finland tillämpas Vision Zero-tänkandet inom Vision Zero-forumet

 Finlands Vision Zero-forum – tidigare Noll olycksfall-forumet – grundades år 2003 för att stödja arbetsplatserna i deras verksamhet för att främja säkerheten och hälsan i arbetet. Forumet är ett frivillighetsbaserat nätverk som är öppet för alla arbetsplatser. Det gemensamma engagemanget för Vision Zero-tänkandet är nyckeln till medlemskap i forumet. Forumet omfattar 440 arbetsplatser som sysselsätter sammanlagt 450 000 personer, vilket motsvarar 16 % av den finländska arbetskraften.

Bland medlemmarna i Finlands Vision Zero-forum har man identifierat tre olika utvecklingsnivåer: 1) arbetsplatser som behöver utveckla och tillämpa en grundläggande arbetsmiljöpraxis, 2) längre hunna arbetsplatser som behöver hjälp med att komma vidare till nästa nivå inom arbetsmiljöarbetet och 3) föregångare som vill ta till sig det nyaste på forsknings- och utvecklingsfronten.

– I samarbete med medlemsarbetsplatserna kommer vi att utveckla Vision Zero-forumet med hjälp av service design-tänkandet. Genom nätverkande och olika serviceformer vill vi kunna stödja alla våra medlemmar oavsett utvecklingsnivå, understryker Tiina-Mari Monni vid Arbetshälsoinstitutet.

Sju gyllene regler för Vision Zero

 Vision Zero-tänkandet har tillämpats länge inom företagsvärlden, men än så länge finns det inga nyckeltal som underlättar benchmarking och gör det lättare för medlemsarbetsplatserna att lära av varandra.

– Vi har gått igenom 86 nyligen utgivna publikationer och fått input från över 30 bolag i 13 länder på fyra kontinenter. Det här är den lista över nyckeltal som vi har kommit fram till, säger doktor Gerard Zwetsloot från Nederländerna och doktor Pete Kines från Danmark.

– Det ska bli intressant att se vad deltagarna i Vision Zero Summit har att säga om våra nyckeltal.

Sju Gyllene Regler för Vision Zero fastställda av The International Social Security Association (ISSA) samt en preliminär förteckning över möjliga nyckeltal föreslagna av Pete Kines och Gerard Zwetsloot

 

Sju gyllene regler enligt ISSA Preliminära förslag till nyckeltal (pilot)
1. Visa ledarskap – var engagerad Frekvens av arbetsmiljösamtal (samtal om säkerhet, hälsa och välbefinnade i arbetet) före arbetsstart

 

2. Identifiera faror – kontrollera risker Andel (%) utvärderade arbetsmiljöriskbedömningar och -åtgärder
3. Definiera mål – utveckla program Andel (%) program där arbetsmiljön är en integrerad del av processen
4. Säkerställ ett säkert och hälsosamt system – var välorganiserad Antal ledande nyckelindikatorer för arbetsmiljöprestationer
5. Säkerställ säkra och hälsosamma maskiner, redskap och arbetsplatser Andel (% ) innovationer och förändringar som använts för att minska arbetsmiljöfaror och -risker i planeringsskedet
6. Stärk kunnandet – utveckla kompetensen Andel (%) chefer och arbetstagare som fått arbetsmiljöutbildning innan de börjat arbeta

 

7. Investera i människor– skapa motivation genom medverkan Andel (%) program där arbetsmiljön är en integrerad del av processen

Mer information:

Direktör Tommi Alanko, Arbetshälsoinstitutet, tommi.alanko[at]ttl.fi, tfn +358 40 719 2521 @tpalanko

Kristina Kulha, specialexpert i kommunikation, Arbetshälsoinstitutet, Kristiina.kulha[at]ttl.fi, tfn +358 40 548 6914 @krissekulha

https://www.ttl.fi/visionzero19/

#visionzero19

 

Dela innehåll på sociala medier!