Arbetshälsoinstitutets patientregister

Arbetshälsoinstitutet för register över journalhandlingar som uppkommer i samband med patientverksamhet på Arbetshälsoinstitutet. Arbetshälsoinstitutet utför medicinsk forskning för att utreda arbetsrelaterade sjukdomar och undersökningar för att bedöma arbetsförmågan.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att utföra medicinska undersökningar och utfärda utlåtanden. Patientuppgifterna används av Arbetshälsoinstitutets anställda som deltar i vården och undersökningar av patienter. Vårdrelationen ger i huvudsak åtkomsträtt till journalhandlingarna.

Rättsgrunden för hantering av personuppgifter är en lagstadgad skyldighet (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, artikel 6 .1.4 i dataskyddslagen, lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992 12 §, social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009.)

För att säkerställa ordnandet, planeringen, genomförandet och uppföljningen av patientens vård ska nödvändiga uppgifter som till sin omfattning är tillräckliga antecknas i journalhandlingarna.

Vilka patientuppgifter behandlar vi

Journalhandlingarna innehåller uppgifter som identifierar patienten och uppgifter om patientens hälsotillstånd. I journalhandlingarna antecknas endast för ändamålet nödvändiga uppgifter.

Var får vi personuppgifterna

Vi får en remiss som gäller dig från försäkringsbolaget eller från olika hälso- och sjukvårdsenheter. Vi samlar in information av dig själv och i samband med medicinska undersökningar av dig. Med ditt samtycke kan vi samla in uppgifter hos andra organisationer inom hälso- och sjukvården som gett dig vård och från arbetsplatser.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.

Uppgifterna i journalhandlingarna är sekretessbelagda. Information kan lämnas ut med patientens samtycke i de eller när utlämnandet av information föreskrivs i lag. Grunden för och lagenligheten av överföringen kontrolleras före överlåtandet.

Uppgifterna i journalhandlingarna är sekretessbelagda även efter patientens död. Den avlidnes patientuppgifter kan utlämnas på en motiverad och skriftlig ansökan till den del som är nödvändig för utredning och tillgodoseende av förmåner eller rättigheter hos den person som ber om uppgifterna. Den som ber om att få ta del av den avlidnes journalhandlingar har inte obegränsad rätt till det.

Vi utlämnar nödvändiga uppgifter till försäkringsbolaget.

Med patientens samtycke kan uppgifterna utlämnas till FPA.

I överensstämmelse med lagen skickas uppgiften om konstaterad arbetsrelaterad yrkessjukdom till regionförvaltningsverket och uppgiften sparas i Arbetshälsoinstitutets register över arbetsrelaterade yrkessjukdomar.

Med patientens samtycke kan uppgifter lämnas ut till den som ansvarar för vidare behandling.

Journalhandlingar som upprättats på Arbetshälsoinstitutet överförs till det nationella patientdataarkivet (Kanta). Patientdataarkivet är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna på ett datasäkert sätt överför och sparar patientuppgifterna från egna datasystem.MittKanta är en tjänst där medborgarna kan ta del av sina egna patientuppgifter. Du kan via MittKanta hantera utlämnandet av uppgifter till övriga aktörer som tar hand om din vård.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till aktörer som utför vetenskaplig forskning. Registret omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården 552/2019.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Utlämnar vi personuppgifter utanför EU/EES

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna permanent genom Riksarkivets bestämmelse eller enligt bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009).

Sker beslutsfattandet eller profileringen automatiskt

Vårt beslutsfattande sker inte automatiskt utifrån uppgifterna i patientregistret.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

För att du ska kunna bli kund hos Arbetshälsoinstitutet krävs en remiss med uppgifter från försäkringsbolaget eller hälso- och sjukvårdsenheten. Vi samlar in information av dig själv och med ditt samtycke hos övriga aktörer som deltagit i din vård. För att vi ska kunna ställa en medicinsk diagnos och skriva ett utlåtande om ditt hälsotillstånd behöver vi uppgifter om din hälsa, ditt arbete och övrigt som anknyter till ärendet.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Dessutom har du rätt att få logguppgifter som gäller behandlingen av dina personuppgifter, det vill säga vem som har använt dina uppgifter eller till vem har de utlämnats och vad som var grunden till användningen eller utlämnandet.

Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter och logguppgifter hos Arbetshälsoinstitutet, genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Sänd din begäran till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud eller till Arbetsmedicinska kliniken (begäran om granskning och rättelse).  Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1 

Arbetshälsoinstitutet 

Arbetsmedicinska kliniken, Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Patientverksamhetens allmänna rådgivning, e-post: potilasasiat(at)ttl.fi

Dataombudsmannens telefonnummer 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du på ett datasäkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Patientverksamhetens krypterade e-post

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå 

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå