Dataanvändningstillstånd till Arbetshälsoinstitutets informationsmaterial

Vi beviljar på ansökan dataanvändningstillstånd till våra register och informationsmaterial för vetenskaplig forskning, statistikföring, undervisning och myndighetsarbete.

Ansökan om dataanvändningstillstånd

Ansökan om dataanvändningstillstånd till Arbetshälsoinstitutets informationsmaterial skickas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud (tsv(at)ttl.fi).

Dataanvändningstillståndet behandlas enligt Arbetshälsoinstitutets gällande tillståndsprocess. Beroende på materialet och användningsändamålet är grunden för behandlingen: 

Arbetshälsoinstitutets generaldirektör fattar beslut om tillstånd på basis av utlåtandet från den enhet vid Arbetshälsoinstitutet som ansvarar för materialet. Tillståndsbeslutet påverkas bland annat av kvaliteten på den vetenskapliga forskningsplanen, förutsättningarna för den som begär uppgifterna att skydda sekretessbelagda uppgifter samt förbindelserna i anslutning till insamlingen av uppgifterna (t.ex. samtycke). Till det beviljade tillståndet kan fogas villkor.

Dataanvändningstillstånd som gäller sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården behandlas vid Arbetshälsoinstitutet endast i sådana fall där dataanvändningstillståndet endast gäller Arbetshälsoinstitutets material. Om din ansökan gäller material som omfattas av sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården från flera organisationer ska du lämna in ansökan till Findata

Vilka uppgifter behövs för ansökan?

Ansökan om dataanvändningstillstånd består av en fritt formulerad begäran och bilagor som varierar från fall till fall:

  1. fritt formulerad begäran av vilken framgår den sökandes uppgifter (namn, befattningsbeteckning, kontaktuppgifter), informationsmaterialets användningsändamål och motiveringar samt specifikation av det begärda informationsmaterialet
  2. användningsplan för informationsmaterialet, plan för användningen av information, forskningsplan eller beskrivning av myndighetsutredning
  3. beskrivning av dokumentering, anmälan och kommunikation om behandlingen av personuppgifter (endast om materialet som man ansöker om tillstånd för innehåller personuppgifter), samt 
  4. kopior av eventuella andra tillstånd i anslutning till materialet.

 

Ansökan om tillstånd för sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården ska innehålla uppgifter enligt Findatas förordning gällande ansökan om dataanvändningstillstånd

Om det är fråga om forskning bifogas dessutom till ansökan

  • den forskningsansvariges namn och kontaktuppgifter
  • ett beslut om godkännande av forskningen från den sökandes ansvariga organisation
  • ett utlåtande av det etiska organet, om projektet har behandlats i den etiska kommittén.

Behandlingstid

Behandlingen av tillstånd inklusive nödvändiga utlåtanden tar cirka två månader vid Arbetshälsoinstitutet.

Avgifter

Det är gratis att ansöka om dataanvändningstillstånd. För urval och samkörning av material kan en avgift tas ut enligt arbetsmängden. Den som ansöker om användningstillstånd får en uppskattning av eventuella avgifter innan arbetet inleds.

Arbetshälsoinstitutet upprätthåller inte en informationssäker användningsmiljö enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Den som ansöker om sådant material ska själv skaffa åtkomsträttighet till någon av de användningsmiljöer som avses i lagen. De auditerade driftmiljöerna finns listade i Valviras register..

Adress för ansökan

Arbetshälsoinstitutet
Dataskyddsombud
PB 40
00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET
e-postadress: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett datasäkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ange en fungerande e-postadress och telefonnummer så att du kan kommunicera datasäkert med Arbetshälsoinstitutet.

Datasäkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Rätt att göra invändningar

Man kan i regel göra invändningar mot användning i enlighet med lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Arbetshälsoinstitutet upprätthåller en separat förteckning över de personer som har framställt en begäran om invändning.

Arbetshälsoinstitutet raderar uppgifterna om den registrerade ur det material som ges för sekundär användning i en situation där den registrerade gör invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter.

Ibland kan det uppstå en situation där den registrerades rättigheter, såsom rätten att göra invändningar, har begränsats till exempel i ett forskningsprojekt. Då ska Arbetshälsoinstitutet överväga hur denna begränsning för ett forskningsprojekt förhåller sig till att vissa registrerade har meddelat att de invänder mot användningen av sina personuppgifter. Arbetshälsoinstitutet begränsar behandlingen av personuppgifter under den tid som denna prövning görs.

Fråga om dataanvändningstillstånd

Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud ger råd i frågor som gäller utlämnande av informationsmaterial och behandling av dataanvändningstillstånd.

Dataskyddsombudets telefonnummer är 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

Du kan också använda Arbetshälsoinstitutets datasäkra e-post som finns högre upp på sidan.

Material från Arbetshälsoinstitutet som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården beskrivs i Materialkatalogen.