Register över arbetsrelaterade sjukdomar (TPSR)

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig för registret över arbetsrelaterade sjukdomar (TPSR). I TPSR registreras uppgifter om misstankar om yrkessjukdom och bekräftade yrkessjukdomar. Uppgifterna används för statistik, planerings- och utredningsarbete samt vetenskaplig forskning.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för syften som gäller forskning, utredning, förebyggande samt utveckling av diagnos och vård av yrkessjukdomar och övriga arbetsrelaterade sjukdomar. Rättsgrunden för behandling av personuppgifter är lagstadgad skyldighet (artikel 6.1 e  i dataskyddsförordningen, artikel 6.1.2 i dataskyddslagen, artikel 2 a i lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering 159/1978).

Vilka personuppgifter behandlar vi

Personuppgifter som behandlas är

 • namn (i äldre uppgifter, numera registreras inte namnuppgifter i TPSR)
 • personbeteckning
 • ålder
 • kön
 • yrke
 • arbetsgivarens bransch och geografiska läge
 • uppgifter om agens
 • sjukdomsdiagnos
 • försäkringsbolagets beslut om godkännande av yrkessjukdom samt dess bekräftelsedatum eller uppgift om misstänkt yrkessjukdom
 • uppgift om död förorsakad av yrkessjukdom samt dödsår
 • uppgift om den bekräftade yrkessjukdomens allvarlighetsgrad (uppföljningsdata)

Var får vi personuppgifter

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) föreskrivs att Arbetshälsoinstitutets har rätt att få uppgifter om yrkessjukdomar från försäkringsbolagen till TPSR. Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) skickar uppgifter om alla nya fall av misstänkt yrkessjukdom och bekräftad yrkessjukdom till TPSR en gång om året. Dessutom uppdateras uppgifter om misstänkt yrkessjukdom i TPSR med uppgifter om godkännande av yrkessjukdom.

Arbetshälsoinstitutet har dessutom rätt att till TPSR få uppgifter som läkare anmält till regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskydd gällande yrkessjukdomar och misstänkta yrkessjukdomar samt övriga sjukdomsfall till följd av arbetet i enlighet med 46 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). Uppgifterna från anmälan om yrkessjukdom används i TPSR för att precisera de uppgifter som inkommit via TVK och LPA.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.    

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till aktörer som utför vetenskaplig forskning. Registret omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården 552/2019.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Utlämnar vi personuppgifter utanför EU/EES

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Uppgifterna i TPSR ska enligt lag och Riksarkivets beslut lagras permanent.

Gör vi automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vi gör inte automatiskt beslutsfattande utifrån uppgifterna i TPSR.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Behandlingen av personuppgifter i TPSR är lagstadgad. Uppgifterna fås från andra källor än personerna själva.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.  Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet 

Dataombudsmannens telefonnummer 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du på ett datasäkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå