Register över arbetsrelaterade sjukdomar (TPSR)

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig för registret över arbetsrelaterade sjukdomar (TPSR). Arbetshälsoinstitutet har i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ålagts uppgiften att föra ett register över arbetsrelaterade sjukdomar (TPSR). I TPSR registreras uppgifter om misstankar om yrkessjukdom och bekräftade yrkessjukdomar. Uppgifterna används för statistik, planerings- och utredningsarbete samt vetenskaplig forskning.
Innehållsförteckning

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för syften som gäller forskning, utredning, förebyggande samt utveckling av diagnos och vård av yrkessjukdomar och övriga arbetsrelaterade sjukdomar. Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter är en lagstadgad skyldighet  (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, 6.1 § punkt 2 i dataskyddslagen).

Vilka personuppgifter behandlar vi

Personuppgifter som behandlas är

 • namn (i äldre uppgifter, numera registreras inte namnuppgifter i TPSR) 
 • personbeteckning 
 • ålder 
 • kön 
 • yrke 
 • arbetsgivarens bransch och geografiska läge 
 • uppgifter om agens  
 • sjukdomsdiagnos  
 • försäkringsbolagets beslut om godkännande av yrkessjukdom samt dess bekräftelsedatum eller uppgift om misstänkt yrkessjukdom  
 • uppgift om död förorsakad av yrkessjukdom samt dödsår 
 • uppgift om den bekräftade yrkessjukdomens allvarlighetsgrad (uppföljningsdata) 

Var får vi personuppgifter

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) föreskrivs att Arbetshälsoinstitutets har rätt att få uppgifter om yrkessjukdomar från försäkringsbolagen till TPSR. Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) skickar uppgifter om alla nya fall av misstänkt yrkessjukdom och bekräftad yrkessjukdom till TPSR en gång om året. Dessutom uppdateras uppgifter om misstänkt yrkessjukdom i TPSR med uppgifter om godkännande av yrkessjukdom. 

Arbetshälsoinstitutet har dessutom rätt att till TPSR få uppgifter som läkare anmält till regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskydd gällande yrkessjukdomar och misstänkta yrkessjukdomar samt övriga sjukdomsfall till följd av arbetet i enlighet med 46 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). Uppgifterna från anmälan om yrkessjukdom används i TPSR för att precisera de uppgifter som inkommit via TVK och LPA.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.      

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till aktörer som utför vetenskaplig forskning.   

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Överför vi personuppgifter utanför EU/EES-området

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES-området. 

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Uppgifterna i TPSR ska enligt lag och Riksarkivets beslut lagras permanent.

Gör vi automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vi gör inte automatiskt beslutsfattande utifrån uppgifterna i TPSR.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Behandlingen av personuppgifter i TPSR är lagstadgad. Uppgifterna fås från andra källor än personerna själva.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet 

Telefonnumret till dataskyddsombudet 030 474 2429 och e-post tsv(at)ttl.fi  

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. För att du på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet måste du ha en fungerande e-postadress och ett telefonnummer.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå som ger information om behandling av personuppgifter och hos byrån kan man även anföra besvär.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå