Forskningsmeddelande: Stödjande av psykiskt välbefinnande och arbetsförmåga inom konst-, kultur- och evenemangsbranscherna

Vi inbjuder dig att delta i en undersökning som tar fram information om hållbara arbetsstigar och utvärderar effekterna av de ledda kamratstödsgrupperna inom konst-, kultur- och evenemangsbranscherna.
-
EU kestävä kasvu SV

 

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Det är också möjligt att delta i gruppverksamheten utan att ge sitt samtycke till deltagande i undersökningen.

Varför utförs undersökningen? 

Arbetshälsoinstitutets undersökning producerar information om hållbara arbetsstigar för olika yrken inom konst- och kulturbranscherna, i synnerhet bland frilansare och personer som arbetar företagarmässigt. Vårt andra mål är att uppskatta hur de ledda kamratsödsgrupperna som ordnas inom projektet för stödjande av psykiskt välbefinnande och arbetsförmåga inom konst-, kultur- och evenemangsbranscherna påverkar deltagarnas välbefinnande i arbetet. 

Undersökningen tar fram information som gör det möjligt att utveckla verksamhetssätt inom konst-, kultur- och evenemangsbranscherna som stöder hållbara arbetsstigar och psykiskt välbefinnande. Genom att delta i undersökningen kan du via dina egna erfarenheter påverka utvecklingen av välbefinnandet i arbetet bland experter inom branscherna. 

Till undersökningen inbjuds personer som deltar i de ledda kamratsödsgrupperna som genomförs i projektet under åren 2023–2024 (minst 60 personer). Deltagarna i dessa grupper har valts ut som undersökningens målgrupp så att man med hjälp av undersökningen kan få information i synnerhet om välbefinnandet i arbetet bland experter som arbetar som frilansare, egenföretagare och stipendiater. 

Hur utförs undersökningen? 

I undersökningen samlar man in och utnyttjar tre typer av material: intervjuer, enkäter och skrivuppgifter. 

  1. Individuella intervjuer. In en del av grupperna utförs forskningsintervjuer. Detta innebär att du diskuterar på tu man hand under cirka en timme med gruppens ledare innan gruppen inleder sin verksamhet. Samtycke till deltagande i undersökningen begärs separat.

    Gruppintervjuer. Gruppintervjuerna genomförs tillsammans med flera andra deltagare efter  gruppaktiviteterna. Dessa intervjuer tar cirka 1,5 timme. Samtycke till deltagande i undersökningen begärs separat.

  2. Förhands- och uppföljningsenkäter. Enkäten genomförs med Webropol-applikationen och besvaras elektroniskt via enkätlänken. Genom att svara på enkäten samtycker du till att dina svar används som forskningsmaterial. Länken till enkäten delas ut till alla deltagare i de ledda kamratsödsgrupperna som samtyckt till undersökningen både före och efter gruppaktiviteten. Det tar cirka 5–10 minuter att besvara enkäten.
  3. Skrivuppgift. I några av de ledda kamratsödsgrupperna har deltagarna möjlighet att skriva en kort arbetslivsberättelse där skribenten beskriver sina arbetsstigar dittills och föreställer sig eventuella fortsatta stigar. Under gruppaktiviteten ombes deltagarna att skriva tillägg till sin berättelse. Samtycke till deltagande i undersökningen begärs separat. 

Med intervjuerna samlar vi in information om förväntningar på gruppverksamheten och hur de genomförs, bakgrundsfakta, erfarenheter av det nuvarande arbetet, tiden i arbetslivet och tankar om framtiden. Med enkäterna samlar vi in information om de olika dimensionerna av välbefinnande i arbetet, tron på din egen förmåga och dina värderingar av gruppverksamheten. Skrivuppgifterna som genomförs i några av grupperna kompletterar informationen om de undersöktas tid i arbetslivet och tankar om framtiden. Det är möjligt att det i intervjuerna och skrivuppgifterna kommer fram till exempel hälsorelaterad information. 

Du själv har gett oss dina kontaktuppgifter när du anmälde dig till den ledda kamratsödsgruppen. Tillsammans med det forskningsmaterial som samlas in bildar dessa uppgifter ett personregister. Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig. 

Vi samlar in forskningsmaterial med identifikationsuppgifter. Materialet pseudonymiseras och analyseras genom att använda personliga undersökningspersonskoder. 

Vem utför undersökningen? 

Undersökningen utförs av Arbetshälsoinstitutet som också innehar äganderätt till materialet. I projektets forskningsgrupp ingår ansvarig forskningsledare, specialsakkunnig Heli Ansio (heli.ansio [at] ttl.fi, tfn 050 468 7335), specialforskare Sara Lindström (sara.lindstrom [at] ttl.fi, tfn 043 824 4521) och forskningschef Anu Järvensivu (anu.jarvensivu [at] ttl.fi, tfn 050 443 1706). De kan ge dig mer information om undersökningen. 

Intervjuer genomförs av gruppledare från Arbetshälsoinstitutet, Musikernas förbund, Centret för konstfrämjande och Fackförbundet för teater och media Finland (Teme). 

Europeiska kommissionen och Arbetshälsoinstitutet finansierar undersökningen som en del av projekthelheten ”Förfaringssätt och metoder att stödja psykisk hälsa och stöd till olika branscher: Verktygslådan för psykisk hälsa”. 

När utförs undersökningen? 

Undersökningen genomförs av Arbetshälsoinstitutet åren 2023–2024. 

Frågor? Ta kontakt!

Heli Ansio
Ansvarig forskningsledare
Arbetshälsoinstitutet
+358 50 468 7335
heli.ansio [at] ttl.fi

Bekanta dig med projektet (på finska): Projektet "Verktygslådan för psykisk hälsa"

Mer information om dataskydd och deltagande i undersökningen

Vill du delta i en frivillig undersökning? 

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk expert inom välbefinnande i arbetet. Vi genomför en mängd vetenskapliga forskningsprojekt. Du har blivit ombedd att delta i en vetenskaplig undersökning om stödjande av psykiskt välbefinnande och arbetsförmåga inom konst-, kultur- och evenemangsbranscherna. 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt för dig och du kan tacka nej till att delta. Du kan också när som helst under undersökningen avbryta ditt deltagande, till exempel inte svara på en enkät eller delta i en intervju. Du kan också återkalla ditt deltagande i undersökningen. Då kontaktas du inte längre. 

Om du avbryter eller återkallar ditt deltagande i undersökningen använder vi den information som dittills samlats in i undersökningen. Om du vill att vi inte använder dina uppgifter i undersökningen kan du göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att dina uppgifter inte längre används i undersökningen utan flyttas till permanent förvaring i Arbetshälsoinstitutets arkiv. Analyser som redan gjorts kan dock inte återkallas. 

Att avbryta eller återkalla deltagandet i undersökningen i vilket skede av undersökningen som helst innan den avslutas påverkar inte på något sätt bemötandet du får nu eller i framtiden. Det är också möjligt att delta i en coachnings- och kamratgrupp utan att ge sitt samtycke till deltagande i undersökningen. 

Grunderna för behandling av personuppgifter och därtill kopplade rättigheter 

I denna undersökning behandlas personuppgifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter är vetenskaplig forskning. Grunden för behandlingen av personuppgifter är allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, 4 § 1 mom. 3 punkten i dataskyddslagen). I denna undersökning behandlas även särskilda personuppgiftskategorier i vetenskapligt forskningssyfte. Du själv har gett oss dina kontaktuppgifter när du anmälde dig den ledda kamratsödsgruppen. Tillsammans med det forskningsmaterial som samlas in bildar dessa uppgifter ett personregister. Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig. 

Du har rätt att göra en invändning mot behandlingen av personuppgifter, dvs. begära att dina personuppgifter inte används i undersökningen. Då används personuppgifterna inte längre för forskningsändamål och flyttas till permanent förvaring i Arbetshälsoinstitutets arkiv. 

Du har åtkomsträtt till uppgifterna och rätt att granska personuppgifterna som gäller dig själv samt få en kopia av dessa uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna korrigeras. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Dessutom har du rätt att inlämna klagomål till dataskyddets tillsynsmyndighet om behandlingen av personuppgifter. 

Vi kan realisera dessa rättigheter om vi har tillräckligt med sådana personuppgifter som kan användas till att identifiera dig. Om du vill använda dina rättigheter förknippade med behandlingen av personuppgifter ska du kontakta dataskyddsombudet. 

Register över vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt

Uppgifterna behandlas säkert 

Vi behandlar dina uppgifter på ett lagligt, säkert och konfidentiellt sätt. Vi använder materialen enbart för vetenskaplig forskning. 

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifter. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifter ska behandlas. Vi använder också serviceleverantörer som omvandlar ljudupptagningar till text. Du kan få ytterligare information om serviceleverantörer från undersökningens ansvariga personer eller dataskyddsombudet. 

Rapportering av forskningsresultat 

Vi använder materialet i vetenskapliga publikationer och andra forskningsrelaterade publikationer, såsom pressmeddelanden. Vi kan utarbeta en rapport om forskningen för undersökningens finansiärer. 

Vi rapporterar resultaten så att enskilda deltagare inte kan identifieras. 

Förvaring och överlämnande av material samt fortsatt användning 

Riksarkivet har beslutat att Arbetshälsoinstitutets undersökningsmaterial med personuppgifter ska lagras permanent. På grund av detta förvarar vi materialet och personuppgifterna permanent i Arbetshälsoinstitutets arkiv efter att undersökningen slutförts. 

Det är möjligt att materialet används även senare för forskning. Material kan på det sätt som lagen tillåter utlämnas även till andra aktörer som utför vetenskaplig forskning. Du informeras om fortsatt användning vid behov personligen, på Arbetshälsoinstitutets webbplats eller via andra parter som utför undersökning. 

Ta kontakt vid behov 

Om du har frågor eller vill använda dina rättigheter förknippade med behandlingen av personuppgifter ska du kontakta undersökningens ansvarsperson eller dataskyddsombudet. Vi ger dig gärna mer information: 

Personuppgiftsansvarig

Arbetshälsoinstitutet
PB 40
00032 Arbetshälsoinstitutet
tfn 030 4741 (växel)

Ansvarig forskningsledare

Heli Ansio, specialsakkunnig
Topeliusgatan 41b
00250 Helsingfors
tfn 050 468 7335
heli.ansio [at] ttl.fi 

Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud

tfn 030 474 2429
tsv [at] ttl.fi
Dataskydd | Arbetshälsoinstitutet

Heli Ansio

Heli Ansio

E-post
Heli.Ansio [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2403