Anordnare av arbetsprövning och arbetsträning

I tabellerna nedan beskrivs anordnare av arbetsprövning och arbetsträning.

Tabellerna är relaterade till avsnittet Metoder för att stödja arbetsförmågan i utbildningen Stöd för arbetsförmågan.

Tabell 1. Anordnare av arbetsprövning.
Anordnare av arbetsprövning Arbetsprövningens syfte Arbetsprövningens målgrupp Arbetsprövningsplats Arbetsprövningens längd Personens källa till försörjning
Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) Att utreda alternativ för yrkesval och karriär, eller stödja återintegrering på arbetsmarknaden. Personer som saknar yrkesinriktad utbildning, som planerar ett byte av bransch eller yrke, eller har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid Företag, enskild näringsidkare, gemenskap såsom kommun eller förening, stiftelse, statlig myndighet, verkstad 1–6 månader med samma arbetsgivare eller i samma arbete hos kommun, totalt högst 12 månader Arbetslöshetsdagpenning, kostnadsersättning
FPA Att utreda personens lämplighet för olika yrken eller hur hen klarar av olika arbetsuppgifter. Personer som inte längre kan utföra sina nuvarande arbetsuppgifter och står inför ett byte av arbetsuppgifter eller yrke. Arbetsplatser, arbetskliniker eller andra rehabiliteringsenheter som godkänts av FPA Arbetsklinik eller annan institution upp till 6 veckor, arbetsplats vanligtvis 1–2 månader Rehabiliteringspenning eller 
rehabiliteringsstöd
Arbetspensions-försäkringsbolag Stödja återgången till arbetet efter en lång sjukskrivningsperiod, stödja fortsatt arbete, utreda arbetsuppgifternas lämplighet och personens lämplighet för branschen Personer vars sjukledighet eller rehabiliteringsstöd slutar i en situation där personen ännu inte helt tror att hen kan klara av det gamla arbetet. Företagare. Egen arbetsplats eller annan arbetsgivare 1–6 månader, vanligtvis 3 månader. Rehabiliteringspenning
Olycksfalls- och trafikförsäkrare Att utreda personens arbetsförmåga eller lämpligheten för ett viss arbetsuppgift eller ett visst yrke. Personer vars ersättningsgilla trafikskada,  
arbetsolycksfall eller yrkessjukdom begränsar eller hotar arbetsförmågan.
Tidigare eller ny arbetsplats 1–6 månader, ännu längre av särskilda skäl. Inkomstersättning från trafik- och olycksfallsförsäkring
Företags-hälsovården Att följa upp förutsättningarna att fortsätta i arbetet för en person som återgår till arbetet, utreda rehabiliteringsbehov och följa upp en funktionshindrad arbetstagares förmåga att klara av arbetet samt hens framsteg (lagen om företagshälsovård 12 §) Företagshälsovårdens arbetsprövning är lämplig som rehabiliteringsåtgärd i ett tidigt skede: 1) personer med tillräcklig funktionsförmåga att återgå till delarbete, 2) personer som är i ett anställningsförhållande och omfattas av företagshälsovården, 3) personer för vilka hotet om arbetsoförmåga inte är sannolikt och löneinkomsten under de senaste fem åren inte överstiger det minimum som krävs för arbetspensions-rehabilitering. Egen arbetsplats, företagshälsovården förhandlar om att ordna arbetsprövning med den anställda och arbetsgivaren, arbetsgivaren fattar beslut om ordnande av arbetsprövning Arbetsprövningens längd avgörs individuellt efter kundens behov Normal lön, arbetsgivaren deltar i eventuella andra kostnader (t.ex. arrangemang som krävs för ett nytt jobb), arbetsgivaren får rehabiliteringspenningen under arbetsprövningen från arbetspensions-försäkringsbolaget eller FPA.

 

Tabell 2. Anordnare av arbetsträning.
Anordnare av arbetsträning Träningens syfte Träningens målgrupp Aktör som producerar träningen Träningens längd Försörjning under arbetsträningen
Arbets- och näringsbyrån Personligt stöd för att hitta en arbets- eller studieplats, anknytning till arbetslivet och arbetsgemenskapen (söka jobb, skriva arbetsansökan, förbereda sig för en arbetsintervju, ingå ett anställnings-förhållande). Stöd under läroavtalsutbildning, lönesubventionerat arbete eller lönesubventionerat arbete och tillhörande arbetskraftsutbildning. AN-byråns kunder är arbetssökande vars arbetslöshet har varit långvarig. En serviceproducent, t.ex. ett företag, en organisation, en stiftelse eller en förening som upphandlats av NTM-centralen. Längden och innehållet avtalas innan träningen påbörjas. Personlig arbetsträning kan fås under högst 50h / år. Försörjningen utgörs av arbetslöshetsförmån eller lön och kostnadsersättning eller förhöjd kostnadsersättning.  
FPA (yrkesinriktad rehabilitering) Arbetstränaren ger stöd för att söka lönearbete och etablera sin position på arbetsmarknaden. Personer som behöver yrkesinriktad rehabilitering. Läkarutlåtande B – över hälsotillstånd och rehabiliteringsbehov. Serviceproducenter som godkänts av FPA. 3–21 månader. Arbetsträningen föregås ofta av en arbetsprövning. Rehabiliteringspenning som kan påverkas av andra förmåner.
Arbetspensions-försäkrare Att återgå till arbetet och/eller återuppta arbetet genom att utnyttja tidigare yrkeskunskaper och arbetserfarenhet. Vid behov kan extern utbildning eller kurser läggas till. Personer med ett positivt beslut om rätt till arbetspensions-rehabilitering. Läkarutlåtande B – över hälsotillstånd och rehabiliteringsbehov. Serviceproducenter inom rehabilitering som upphandlats av arbetspensions-bolagen. Enligt en personlig plan för arbetsträning. Arbetsträningen föregås ofta av en arbetsprövning. Lön eller rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagen.
Olycksfalls- och trafikförsäkrare (yrkesinriktad rehabilitering) Att förbättra rehabiliterings-klientens möjligheter till direkt placering i arbete eller förbättra hens möjligheter till sysselsättning efter en utbildning som beviljats som yrkesinriktad rehabiliterings-utbildning. Kundrelationen börjar med ett uppdrag från en olycksfalls- och trafikförsäkringsgivare eller arbetspensions-försäkringsgivare, om behovet beror på ett arbetsolycksfall, en yrkessjukdom eller en trafikolycka. Serviceproducenter inom rehabilitering som upphandlats av olycksfalls- och trafikförsäkrarna. Enligt den personliga rehabiliteringsplanen, vanligtvis högst 6 månader. Ersättning ur olycksfallsförsäkringen, kostnadsersättningar från fall till fall.
Kommun eller stad (sysselsättning-stjänster) Sysselsättning i avlönat arbete på heltid eller deltid. Kommuninvånare, andra villkor som definieras av respektive bransch (till exempel arbetssökande eller personer med intellektuell funktionsnedsättning). Arbetstränare inom kommunens sysselsättningstjänster eller upphandlade serviceproducenter. Personlig plan. Försörjningen utgörs av arbetslöshetsförmån eller lön och kostnadsersättning eller förhöjd kostnadsersättning.
Välfärdsområdet Att hitta sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden i arbete som motsvarar kompetens och arbetsförmåga. Personer som har svårt att hitta arbete på eget initiativ, marknadsföra sin kompetens och kontakta arbetsgivare. 
Personen kan ha varit borta från arbetslivet under lång tid. Hen kan ha en intellektuell funktionsnedsättning, psykiska problem eller andra hälsobegränsningar.
Socialtjänster, TYP, tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning, mentalvårdstjänster eller
vuxensocialarbete.
Serviceproducenter som upphandlas av samkommunen, som kan vara privata, företag, organisationer eller stiftelser.
Individuell längd. 
För rehabiliteringspatienter med psykisk ohälsa kan längden vara ett år eller längre. För långtidsarbetslösa är den intensiva träningen 1–3 månader.
Arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, inkomstrelaterad arbetslöshetsförmån, sjukpension, partiell invalidpension eller rehabiliteringsstöd.