Metoder för att stödja arbetsförmågan

När du är klar med studierna i avsnittet ”Metoder för att stödja arbetsförmågan” känner du till de metoder för stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen som olika aktörer i servicesystemet bär ansvar för och de tillhörande ekonomiska förmånerna. Därutöver kan du använda dig av dem för att stödja din kunds arbetsförmåga och sysselsättning.
illustration

Kund- och servicesystemperspektiv

I detta avsnitt behandlas metoder och förmåner för att stödja arbetsförmågan och sysselsättningen, först ur kundens och därefter ur servicesystemets perspektiv.

De metoder och förmåner för att stödja arbetsförmågan som kunden behöver baserar sig på den identifiering och bedömning av servicebehovet som gjorts för kunden samt de mål hen har satt upp. De har registrerats i kundens plan för att stödja arbetsförmågan. Metoderna och förmånerna för att stödja arbetsförmågan, som kan tillämpas antingen parallellt eller vid olika tidpunkter efter varandra, hjälper kunden att uppnå sina egna mål.

I början beskrivs fyra olika servicestigar:

 1. Servicestig för Tiina som har en synskada
 2. Servicestig för Veera som har en fysisk funktionsnedsättning
 3. Servicestig för Elli som genomgår psykisk rehabilitering
 4. Servicestig för Tauno som deltar i stödd sysselsättning

Alla yrkespersoner bör känna till servicesystemet för stöd för arbetsförmågan, olika aktörers roller och ansvar samt metoder och förmåner för att stödja arbetsförmågan. Detta hjälper yrkespersonerna att tillsammans med kunden välja exakt de metoder och förmåner som motsvarar hens behov, samt att samordna dem.

I slutet av avsnittet presenteras de metoder och förmåner för att stödja arbetsförmågan och sysselsättningen som olika aktörer i servicesystemet bär ansvaret för. Ansvaret för en del av metoderna fördelas på många olika aktörer, såsom arbetsprövning och arbetsträning.

Fallbeskrivningar

Servicestig för Tiina som har en synskada

Tiina är en 26-årig tradenom med en yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi.

Tiina har en synnedsättning och fick därför FPA:s rehabiliteringspenning under sina tradenomstudier. Hon använder en vit käpp när hon rör sig och visuella hjälpmedel när hon arbetar vid en dator. Dessa omfattar skärmläsare, förstoringsprogram och LäsTV. Skärmläsaren förvandlar texten på skärmen till ljud, förstoringsprogrammet förstorar texten på skärmen och LäsTV:n förstorar text på papper på skärmen.

Efter examen registrerade Tiina sig som arbetslös arbetssökande vid AN-byrån. Samordnaren för arbetsförmåga gav henne råd och vägledning i frågor som rör arbetssökning och berättade att en arbetsgivare som anställer henne kan få lönesubvention och understöd för anpassning av arbetsförhållandena från AN-byrån.

Tiina sökte en ledig tjänst som försäkringsförsäljare som motsvarade hennes utbildning. I sin ansökan nämnde hon inte sin synnedsättning för att få en jobbintervju. Under intervjun berättade hon om sin kompetens och utbildning, samt om sin synnedsättning och de visuella hjälpmedel som finansieras av FPA. Hon berättade också om arbetsgivarens möjlighet att få lönesubvention och understöd för anpassning av arbetsförhållandena, samt om Synskadades förbunds arbetslivstjänster som hjälper till att integrera hjälpmedel i arbetsplatsens IT-miljö.

Toimistotyöntekijä kuvituskuva

 

Tiina fick platsen. Hon gav arbetsgivaren tillåtelse att berätta om henne för hela arbetsgemenskapen. Chefen skolade in henne i arbetet och tog hand om samarbetet med Synskadades förbund. Hon arbetade normal arbetstid och utnyttjade arbetsplatsens flexibla arbetstider.

Arbetet organiserades på ett sådant sätt att man beslutade att dela ut agendor och material för mötena till alla i förväg. På så sätt kunde Tiina lyssna på materialet i förväg med hjälp av skärmläsaren. Dessutom kom man överens om att en arbetskamrat vid behov läser upp bildspel från mötena för henne. Tillgängligheten för passagerna på arbetsplatsen förbättrades också.

På bilden visas Tiinas servicestig via tre steg. 1. Stöd för yrkesinriktade studier eller i tidigare arbete: t.ex. skärmläsare, förstoringsprogram och Läs-TV som informationstekniska synhjälpmedel i studierna (FPA) och vita käppen (primärhälsovården). 2. Stöd för sysselsättning: rådgivning hos koordinatorn för arbetsförmågan och handledning i arbetssökning och stöd till arbetsgivare (AN-tjänster). 3. Stöd i det nya arbetet: t.ex. anpassning av arbetet (arbetsgivare), information till arbetsgemenskapen.

Bild 1. Servicestig för Tiina som har en synskada.

Servicestig för Veera som har en fysisk funktionsnedsättning

Veera är en 27-årig bildartesan. När hon var liten diagnostiserades hon med en CP-skada som gör att höger sida av kroppen är förlamad (hemiplegi). Dessutom har hon senare dagnostiserats med omfattande inlärningssvårigheter och epilepsi.

Veeras skada begränsar mest funktionen i hennes högra hand, vilket orsakar många praktiska problem. Hennes högra hand och fot har korrigerats genom operation. Handens spasticitet behandlas med injektioner var fjärde månad och hon får fysioterapi som bekostas av FPA.

Hon gick grundskolan enligt en anpassad läroplan. Efter grundskolan deltog hon i en ettårig utbildning som handleder och rehabiliterar för yrkesutbildning vid ett yrkesinstitut.

Veera har alltid drömt om att jobba på dagis. Hennes mormor tipsade henne om en utbildning för assistenter inom social- och hälsovården som ordnades vid yrkesinstitutet Keskuspuiston Ammattiopisto. Hon fick en plats på den treåriga utbildningen och fick FPA:s rehabiliteringspenning under studietiden.

Enligt Veera var studier i en ny stad vid 17 års ålder ett bra tillfälle att bli självständig, även om hennes föräldrar var nervösa för hur hon skulle klara sig. Studierna gick bra och lärarna uppmuntrade henne att fortsätta. Efter utbildningen berättade lärarna om möjligheten att ansöka om pension. Han beslutade dock att söka jobb och ansökte inte om pension.

Efter examen från yrkesinstitutet gjorde hon en sex månaders lång arbetsprövning som assistent på ett dagis. Vid planeringen av arbetet togs hänsyn till funktionen i hennes högra hand. Hon fick bra feedback från arbetsprövningen, men det ledde ändå inte till ett anställningsförhållande.

Päiväkoti kuvituskuva

 

Därefter avlade Veera grundexamen inom visuell framställning (bildartesan) på yrkesinstitutet Bovallius. Efter detta gjorde hon arbetsprövningar i skolans eftermiddagsklubbar och i ett dagis med fokus på bildkonst. På konstdagiset utlovades lönesubventionerat arbete, men planerna förverkligades inte på grund av samarbetsförhandlingar på dagiset och covidpandemin. Veera beviljades FPA:s yrkesinriktade rehabiliteringsutredning som genomfördes av en serviceproducent inom rehabilitering. Hon fick en egen handledare, som hjälpte till med jobbsökning och sysselsättning.

Enligt Veera lär hon sig saker långsammare än andra, men hon lär sig ändå. Hon har alltid uppmuntrats att gå vidare i livet. I synnerhet har hon fått stöd av föräldrarna, en grundskolelärare, sin läkare, fysioterapeut och lärare. Han känner dock att inte alla tror på hennes förmågor. Trots allt säger Veera att hon är nöjd med sitt liv. Hon bor i egen lägenhet och får stadens assistenttjänst 2–4 timmar i veckan. Hennes hobbyer är sång och måleri. Hon drömmer fortfarande om ett fast jobb.

Veeras servicestig beskrivs 1) stöd till yrkesinriktade studier och tidigare arbete (t.ex. förberedande och rehabiliterande utbildning för yrkesinriktad grundutbildning vid ett yrkesinstitut under ett år), 2) stöd för sysselsättning (t.ex. FPA:s arbetsprövning i sex månader) och 3) via stöd för nytt arbete (t.ex. AN-tjänsternas lönesubventioner).

Bild 2. Servicestig för Veera som har en fysisk funktionsnedsättning.

Servicestig för Elli som genomgår psykisk rehabilitering

Elli hade ett fast jobb som expert inom reklambranschen och en yrkeshögskoleexamen. Arbetet var krävande och höll ett högt tempo, vilket orsakade henne maniska perioder. Då var hon särskilt kreativ. Manin ledde dock till depression och hon var sjukskriven under en lång tid för första gången vid 32 års ålder. Kortare sjukfrånvaroperioder hade hon haft ända sedan hon var 20 år.

Elli var inte medveten om sin egen sjukdom. Han undrade varför hon inte kunde göra sitt jobb som andra. Hon uppsökte läkare bara under perioder av depression, men när hon drabbades av svår utmattning gick hon till företagsläkaren. Hon fick en sex månaders sjukskrivning och en remiss till den specialiserade sjukvården, där hon fick diagnosen bipolär sjukdom.

Kuvituskuva

 

Efter att ha återhämtat sig återvände Elli till sitt tidigare jobb genom en arbetsprövning. Hennes arbetsuppgifter anpassades så att hon successivt kunde återgå till arbetet. I nätverksmöten följde man upp och utvärderade hennes arbetsförmåga tillsammans med företagshälsovården och arbetsgivaren. Arbetet var dock för belastande för henne och hon började känna sig deprimerad igen. Hennes möjligheter att återvända till sitt nuvarande arbete bedömdes på nytt. Hon bestämde sig dock för att säga upp sig från sitt jobb.

Elli fortsatte att återhämta sig under sin sjukskrivning. När sjukdagpenningperioden på 300 dagar tog slut ansökte hon om tidsbegränsad sjukpension från arbetspensionsförsäkringsbolaget. Inom den specialiserade sjukvården remitterades Elli till en symtomhanteringsgrupp och man ansökte om FPA:s rehabiliterande psykoterapi för henne. Dessutom hittades en lämplig medicinering och hennes sinnesstämning började stabiliseras.

Elli fick ett års rehabiliteringsstöd, det vill säga en tidsbegränsad sjukpension. Därefter ansökte hon om ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering från pensionsförsäkringsbolaget. Efter det positiva beskedet fick hon en arbetscoach via pensionsförsäkringsbolagets serviceproducent. Arbetscoachen hjälpte henne att förtydliga sina egna mål och upprätta en sysselsättningsplan.

Elli hittade en arbetsprövningsplats inom marknadsföring och kommunikation. Hon gjorde arbetsprövning i sex månader, under vilken hon fortfarande hade kognitiva utmaningar och sjukdomsepisoder. Efter arbetsprövningen övervägde Elli och hennes arbetscoach möjligheten att studera till ett nytt yrke.

Elli hade gradvis börjat intressera sig för hälsofrämjande, så hon gick några kurser vid den öppna yrkeshögskolan. Hon sökte information om olika studiemöjligheter och funderade att ett praktiskt och lugnt arbete med människor skulle passa henne. Arbetet måste vara ett regelbundet dagarbete, där man själv kan reglera arbetstakten.

Elli kom in på osteopatutbildningen vid yrkeshögskolan. Arbetspensionsförsäkringsbolaget stödde omskolningen som yrkesinriktad rehabilitering och hon utexaminerades som osteopat efter 3,5 år. Under praktikperioderna hade hon kommit på idén att bli företagare, så hon gick också kurser som stödde entreprenörskap.

Efter examen grundade hon en egen firma och hyrde affärslokal tillsammans med sin studiekompis. Hennes hälsotillstånd varierade fortfarande en aning. Hon sökte näringsstöd för att grunda ett företag och fick veta att hon också hade rätt till företagarens arbetsprövning. Hon inledde arbetet med egen firma genom arbetsprövning i sitt eget företag. Under arbetsprövningen fick hon rehabiliteringspenning och näringsstöd för att skaffa utrustning såsom ett behandlingsbord.

Elli kände att hon gjort rätt val och njöt av sitt arbete. I början av sin tid som företagare hade hon fortfarande svårt att orka. Efter arbetsprövningen beviljades hon partiell invalidpension. Han arbetade deltid i sitt företag i ett år och mådde bra, så hon bestämde sig för att avsluta sin partiella invalidpension. Ellis liv är i balans och symtomen hålls under kontroll med lämplig medicinering, dagliga rutiner och en hälsosam livsstil.

Ellis servicestig beskrivs 1) stöd till yrkesinriktade studier och tidigare arbete (t.ex. FPA:s sjukdagpenning i 300 dagar), 2) stöd för sysselsättning (t.ex. arbetspensionsanstaltens rehabiliteringspenning) och 3) via stöd för nytt arbete (t.ex. arbetspensionsanstaltens företagarutbildning och företagarens arbetsprövning).

Bild 3. Servicestig för Elli som genomgår psykisk rehabilitering.

Servicestig för Tauno som deltar i stödd sysselsättning

Tauno är en 48-årig timmerman som har gått grundskolan och avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen vid en yrkesskola. Efter skolan fick Tauno anställning på ett stort byggföretag. Arbetet var fysiskt ansträngande och belastade särskilt stöd- och rörelseorganen.

Taunos anställningsförhållanden var korta och oregelbundna. Redan i ung ålder hade han problem med stöd- och rörelseorganen såsom axel- och knäsmärtor. Arbetet gick smidigt med hjälp av smärtstillande läkemedel och han besökte sällan läkaren. Gradvis började han självmedicinera med alkohol, särskilt på helgerna. Alkoholkonsumtionen ökade så småningom, humöret försämrades och han lämnade sina hobbyer.

Under den ekonomiska depressionen avskedades Tauno från sitt jobb. Han anmälde sig som arbetslös arbetssökande vid AN-byrån och ansökte om inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner. På AN-byrån erbjöds han arbetskraftspolitiska kurser för att kunna uppdatera sin kompetens och ansöka om ett lättare jobb. Kurserna avbröts dock på grund av hans besvär i stöd- och rörelseorganen, så han remitterades till hälsovården.

Läkaren sjukskrev honom och hänvisade honom till en fysioterapeut på hälsovårdscentralen. Fysioterapeutens handledning och den frivilliga rehabiliteringen hjälpte dock inte, så en axel- och knäoperation planerades för honom. Han rekommenderades FPA:s medicinska rehabiliteringskurs, men han var inte motiverad för den. Han ville lugnt vänta och se vilken typ av hjälp operationerna skulle ge honom. Han ansökte om sjukdagpenning och bostadsbidrag för hyreskostnader från FPA. Utkomsten var knapp och han började gradvis förlora livskontrollen.

Raksa kuvituskuva

 

Taunos axel och knä opererades inom den specialiserade sjukvården och han fick rehabilitering. När sjukdagpenningsperioden (300 dagar) var avslutad ansökte man om rehabiliteringsstöd för honom. Den avslogs dock, så han överklagade beslutet. Han sökte sig på nytt till AN-byrån som arbetslös arbetssökande för att få arbetslöshetsförmåner. Han förklarade att han var sjuk och inte kunde utföra något arbete.

Ändringsansökan om rehabiliteringsstöd godkändes inte, så han ansökte om utkomststöd från FPA utöver arbetslöshetsförmåner och bostadsbidrag. FPA anmälde hans situation till vuxensocialarbetet, där han utredde sina möjligheter att arbeta tillsammans med en socialarbetare. I samarbete med kommunens sysselsättningstjänster påbörjade han arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för att få innehåll och rytm i sina dagar.

Taunos situation krävde samarbete mellan socialarbetet, primärvården, FPA och AN-byrån. Gradvis gick Taunos rehabilitering framåt och hans välbefinnande och livskontroll förbättrades. Tillsammans med sitt sektorsövergripande nätverk av experter funderade han hur han med hänsyn till sitt hälsotillstånd skulle kunna komma in i arbetslivet igen.

Tauno ansökte till FPA:s rehabiliteringsutredning, som rekommenderade FPA:s yrkesinriktade rehabilitering (TEAK) som främjar sysselsättningen. Han behövde stöd för att klargöra sina karriärmål och hitta en bransch som passade hans hälsa. Han rekommenderades en kombination av arbetsprövning och arbetsträning med långsiktigt stöd för arbetsförmågan.

Inom rehabiliteringen utarbetades en yrkesinriktad rehabiliteringsplan för Tauno. I enlighet med den inledde han en arbetsprövning som försäljare av byggtillbehör. Arbetsprövningen varade i sex månader och FPA betalade rehabiliteringspenning för perioden. Tauno anpassade sig väl till sin nya arbetsgemenskap och hans dagsrytm återställdes. Efter arbetsprövningen påbörjades FPA:s arbetsträning, som inkluderade ekonomiska studier med fokus på att arbeta. Han fick jobb på ett företag. Efter att ha hittat anställning träffade Tauno arbetstränaren under FPA:s rehabiliteringsuppföljningsbesök. På detta sätt fick Tauno fortfarande stöd under de tidiga stadierna av sin anställning. Arbetet gav mening åt livet, och Tauno började också göra andra livsstilsförändringar för att öka sitt välbefinnande.

Taunos servicestig beskrivs 1) stöd till yrkesinriktade studier och tidigare arbete (t.ex. fysioterapi inom primärhälsovården), 2) stöd för sysselsättning (t.ex. AN-tjänsternas arbetssökning, rådgivning och handledning samt 3) via stöd för nytt arbete (t.ex. FPA:s uppföljningsbesök för rehabilitering).

Bild 4. Servicestig för Tauno som deltar i stödd sysselsättning.

Vilka slags metoder för att stödja arbetsförmågan erbjuder servicesystemet?

I detta avsnitt presenteras härnäst metoder och förmåner för att stödja arbetsförmågan ur servicesystemets perspektiv. Om du klickar på aktörerna i bilden via + -tecknet ser du de metoder för stöd för arbetsförmågan som erbjuds av olika aktörer.

Anordnare av arbetsprövning och arbetsträning

Klicka här för att se tabellerna som beskriver anordnare av arbetsprövning (tabell 1) och anordnare av arbetsträning (tabell 2).

Social- och hälsovårdstjänster

Välfärdsområdena ansvarar för att social- och hälsovårdstjänsterna samordnas till helheter i enlighet med lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021 § 10). Enligt lagen ska välfärdsområdena också för egen del ansvara för att social- och hälsovårdstjänsterna samordnas med andra aktörer, såsom kommunernas och statens tjänster.

Välfärdsområdena bär ansvaret för att organisera och ordna resurser för tjänster som stöder arbetsförmågan vid social- och hälsocentralerna. Tjänsterna i social- och hälsocentralerna fokuserar på grundläggande service och förebyggande arbete. Socialvårdens roll betonas starkare än förut i tjänsterna.

Arbetsfördelningen mellan social- och hälsovårdens yrkesutbildade personer utvecklas så att kunden betjänas av multiprofessionella team. De yrkespersoner som arbetar i social- och hälsocentralen stöds av konsultationer på specialnivå och nya verksamhetsmodeller som utnyttjar digitaliseringen.

Socialvårdens tjänster

Socialvårdens tjänster omfattar vuxensocialarbete, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, social rehabilitering och funktionshinderservice.

Vuxensocialarbete. Vuxensocialarbetet inkluderar hantering av vardagen, boende och hemlöshet, fattigdom och inkomstproblem, missbruk och psykiska problem, marginalisering och inkludering, de individuella konsekvenserna av arbetslöshet och ensamhet. Olika arbetsmetoder används i vuxensocialarbetet, såsom individ- och grupparbete, psykosociala metoder, servicevägledning och gemenskapsmetoder.

Målet för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är att förbättra livs- och vardagskontrollen för en klient som har varit arbetslös under en längre tid, samt deras arbets- och funktionsförmåga. Det är inte ett anställningsförhållande, utan målet är att vänja sig vid arbetslivets spelregler. Definitionen av innehållet i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte förtydligades genom en ny lag i början av 2021. I arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ingår alltid det stöd och den vägledning som personen behöver. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en socialtjänst enligt socialvårdslagen och en tjänst som främjar sysselsättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Den genomförs i samarbete med AN-byrån.

Funktionshinderservice. Funktionshinderservice inkluderar tjänster för stödd sysselsättning, samt personlig assistens och färdtjänster. Stödd sysselsättning är en stödmetod för sysselsättning som syftar till den arbetssökandes sysselsättning i normalt avlönat arbete. Arbetsträning inom stödd sysselsättning avser anställning i avlönat arbete. En metod för stödd sysselsättning är arbetsprövning. Personlig assistens som ingår i funktionshinderservicen innebär möjligheten att få en personlig assistent. Med stöd av lagen om funktionshinderservice kan kommunen bevilja färdtjänster till en person, till exempel möjlighet att använda en taxi på arbetsresor, få modifieringar av den egna bilen eller få ekonomiskt stöd för att skaffa en bil.

Social rehabilitering innebär intensifierat och målinriktat stöd med hjälp av socialt arbete och social handledning för att förbättra eller upprätthålla klientens sociala funktionsförmåga, förebygga marginalisering och främja hens delaktighet. Social rehabilitering omfattar: 1) utredning av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet, 2) rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning samt vid behov samordning av rehabiliteringstjänster, 3) träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer, 4) gruppverksamhet och stödjande av social interaktion, 5) andra behövliga åtgärder som främjar social rehabilitering. Klienter inom social rehabilitering behöver ofta ett brett utbud av tjänster. Kommunen ansvarar för att anordna social rehabilitering. Dessutom organiserar aktörer inom den tredje sektorn och många projekt sociala rehabiliteringstjänster.

Läs mer om du vill

Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Handbok om funktionshinderservice

Primärvårdens tjänster

Av alla tjänster inom primärvården beskrivs här hälsoundersökning för arbetslösa och arbetsuppgifterna för teamet för stödjande av arbetsförmågan.

I hälsoundersökningen för arbetslösa utreds och främjas den arbetslösa personens arbets- och funktionsförmåga, hälsa och välbefinnande. I hälsoundersökningen undersöker man också personens behov av rehabilitering och hänvisar hen vid behov till tjänster. I samband med hälsoundersökningen upprättas en personlig vård- eller serviceplan för kunden. I den registreras de planer och mål som är centrala för hälsan och välbefinnandet samt arbetsförmågan, och planen för uppföljning. Personen informeras också om hur uppgifterna från hälsoundersökningen kommer att användas. Det är välfärdsområdet som ansvarar för att ordna en hälsoundersökning. I hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010, 13 §) föreskrivs att välfärdsområden ska ordna hälsorådgivning och hälsoundersökningar för personer i arbetsför ålder och unga personer som faller utanför företagshälsovården eller studerandehälsovården. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för kunden.

Social- och hälsocentralerna har ett sektorsövergripande team för stödjande av arbetsförmågan. Dess verksamhet bygger framför allt på samarbete mellan social- och hälsovården, sysselsättningstjänsterna och FPA. Syftet med teamet är att stärka det sektorsövergripande samarbetet inom tjänster som stöder arbetsförmågan och att effektivisera arbetslösa personers tillgång till utvärdering av arbets- och funktionsförmågan samt de tjänster för att stödja arbetsförmågan de behöver. Teamets kunder är personer i arbetsför ålder som faller utanför företagshälsovården. De kommer vanligtvis till teamtjänsten efter hänvisning från andra yrkespersoner. Teamet strävar efter till att identifiera vilket stöd för arbetsförmågan en person i arbetsför ålder behöver och utarbetar en plan för att stödja arbetsförmågan tillsammans med kunden. Teamet kan också ta ansvar för kundens hela serviceprocess.

Teamen för stödjande av arbetsförmågan har olika strukturer och arbetssätt inom olika välfärdsområden. Teamet kan antingen ha en permanent struktur eller det kan sättas ihop från fall till fall baserat på varje kunds behov. Teamet för stödjande av arbetsförmågan kan bestå av hälsovårdare, läkare, socialrådgivare, socialarbetare, fysioterapeut, psykiatrisk sjukskötare, psykolog, ergoterapeut, rehabiliteringsledare, samordnare för arbetsförmågan eller personal inom psykisk hälsa och missbruksarbete. I det sektorsövergripande teamets verksamhet deltar ofta också en FPA-expert, en AN-specialist eller en expert från kommunens sysselsättningstjänster.

Läs mer om du vill

Hälsoundersökning för arbetslösa, THL

Tepora-Niemi S-M, Sinervo L, Nissinen S, Lappalainen K, Lipsunen J, Vuokko A (2023) Työttömän terveystarkastuksen toteutustapoja Suomessa – haastattelututkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 22/2023. Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors. Finns på adressen https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146517/URN_ISBN_978-952-408-085-9.pdf?sequence=1

Vuorento M, Hakumäki L, Unkila K, Ahola E, Poutanen J, Juvonen-Posti P (2023) Työ ja työurat työkyvyn tuen suunnitelmissa. I P Saikku, M Joensuu, V Männistö-Inkinen, J Poutanen (red.) ”Här säger man inte att det inte angår oss”. Slutrapport för utvärderings- och uppföljningsundersökningen för programmet för arbetsförmåga. THL Rapport 2/2023. PunaMusta Oy, Vanda.

Blomgren S, Männistö-Inkinen V, Partanen J, Saikku P. Sektorövergripande team för stöd av arbetsförmågan vid samordning av tjänster– Resultat om utvärderings- och uppföljningsundersökningen för programmet för arbetsförmåga. THL Kort om undersökningen 31/2023. Finns på adressen https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146749/URN_ISBN_978-952-408-111-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Studerandehälsovård

Studerandehälsovården är en del av primärvården. Studerandehälsovårdens tjänster omfattar studerande vid gymnasieskolor, läroanstalter som tillhandahåller grundläggande yrkesutbildning samt högskolor och universitet. Kommunen är för närvarande skyldig att tillhandahålla studerandehälsovård för studerande vid läroanstalter belägna i eget område, oavsett deras hemort.

Studerandehälsovårdens uppgift är att:

 1. övervaka studiemiljöns hälsosamhet vid läroanstalterna
 2. ta hand om elevernas hälsovård, sjukvård och munhälsovård.

Metoder som stöder studerandes studieförmåga inom studerande hälsovården är till exempel:

 1. hälsoundersökningar
 2. hälsovägledning
 3. gruppverksamhet
 4. förebyggande av smittsamma sjukdomar
 5. tjänster för psykisk hälsa och missbrukstjänster
 6. rehabilitering.

Med kommunens samtycke kan universitets- och högskolestuderandenas hälsovård, sjukvård och munhälsovård också ordnas på annat sätt, om det är godkänt av social- och hälsovårdsministeriet. Den studerande kan också använda hälso- och sjukvårdstjänster i sin egen hemkommun, samt munhälsovårdstjänster.

Kommunen kan anförtro hälsovården för högskolestuderande till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Från och med början av 2021 omfattar SHVS’ tjänster inte bara universitetsstuderande, utan också studerande vid yrkeshögskolor.

Läs mer om du vill

Guide för studerandehälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet, 2021.

Företagshälsovården

Företagshälsovården är expert på förhållandet mellan arbete och hälsa, som tillsammans med arbetsplatserna tar hand om att upprätthålla de anställdas arbets- och funktionsförmåga samt säkerheten på arbetsplatsen.

Företagshälsovårdens verksamhetssätt

Företagshälsovårdens tjänster för att stödja arbetsförmågan är lagstadgade för alla företagshälsovårdskunder i arbetsför ålder i ett anställningsförhållande. Varje arbetsgivare som har minst en anställd måste ordna lagstadgad företagshälsovård. Företagare kan också skaffa företagshälsovårdstjänster om de så önskar.

Företagshälsovården är expert på att stödja arbetsförmågan och den enda aktören i hälsovården med anknytning till arbetsplatsen. Det är lämpligt att koncentrera stödåtgärderna för en person i arbetsför ålder inom företagshälsovården, om tjänsten är tillgänglig.

Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård för en anställd som har sagts upp av ekonomiska skäl och produktionsskäl under 6 månader efter det att arbetsskyldigheten upphört. Skyldigheten gäller arbetsgivare som regelbundet sysselsätter minst 30 anställda. Dessutom måste den anställdes anställningsförhållande ha varat i minst 5 år

Om arbetsplatsen tillämpar en modell för stöd för arbetsförmågan eller hälsofrämjande ledarskap, övervägs stödmetoder för att fortsätta i arbetet redan i ett tidigt skede. Arbetsplatsernas praxis varierar dock fortfarande mycket. Detta stöd saknas helt för andra personer i arbetsför ålder, såsom företagare, plattformsarbetare, egenföretagare och arbetslösa.

Företagshälsovården kan endast påverka arbetsförhållanden och exponering genom gott samarbete med arbetsplatsen, det vill säga genom överenskommelser, rådgivning, vägledning och motivering.

Företagshälsovårdens innehåll

Företagshälsovårdens tjänster varierar i omfattning. Företagshälsovården omfattar alltid förebyggande verksamhet och verksamhet som stöder arbetsförmågan och företagshälsan. Detta inkluderar bland annat:

 1. åtgärder för uppföljning av och stöd för arbetsförmågan
 2. utredning av sjukdom eller symtom i arbetet
 3. främjande av partiellt arbetsföra anställdas förmåga att klara av arbetet
 4. arbetsplatsutredningar
 5. hälsoundersökningar.

Arbetsplatsutredningen är en grundläggande verksamhet inom företagshälsovården. Den kartlägger, tillsammans med arbetsplatsaktörerna, resursfaktorer och hälsa i arbetet och arbetsförhållandena, säkerhet/risker och exponering och deras betydelse för hälsan, och ger förslag på förbättringsåtgärder.

Nätverksmötet är en av företagshälsovårdens metoder för att stödja både arbetsgivaren och arbetstagaren i processen för stödjande av arbetsförmågan. Mötet handlar vanligtvis inte om frågor som rör en persons hälsotillstånd, utan fokus ligger på att anpassa situationen mellan den anställdes arbete och hens hälsotillstånd.

Ordnandet av sjukvårdstjänster är frivilligt för arbetsgivaren, så vissa arbetsgivare erbjuder mycket omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, vissa endast lagstadgade tjänster utan sjukvård. Fråga vad din kund vet om tjänsterna inom sin företagshälsovård. För mer information, vänligen kontakta din kunds företagshälsovårdare. Ägna en stund åt att reda ut detta.

Hänvisning till företagshälsovården är viktigt bland annat om:

 1. arbetet påverkar symtomen
 2. symtomen gör det svårare att klara sig i arbetet
 3. sjukdomen eller symtomen kräver en grundligare bedömning av arbetsförmågan och/eller planering och stöd för återgång till arbetet
 4. kunden har återkommande sjukledigheter
 5. sjukledigheten hotar att förlängas (30/60/90/150 dagar).

Kunden ska även hänvisas till företagshälsovården i följande situationer:

 1. arbetsbegränsningar för en gravid kvinna
 2. arbetsgemenskapsproblem, till exempel konflikter på arbetsplatsen
 3. arbetsergonomiska frågor
 4. problem med inomhusklimatet på arbetsplatsen
 5. misstankar om yrkessjukdom.
 6. Läs mer om du vill

Läs mer om du vill

Företagshälsovården | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Nätverksmötet – arbetet och arbetsförmågan i fokus. Inlärningsprogram.

Specialiserad sjukvård

Uppgiften för den specialiserade sjukvården är i enlighet med graderingen av vården att ta hand om uppgifter som kräver särskild kompetens:

 1. förebyggande och diagnosticering av sjukdomar
 2. planering och genomförande av vården
 3. rehabilitering

Att identifiera en arbetslös persons sjukdomar kan kräva expertis inom specialiserad sjukvård. En person kan hänvisas till den specialiserade sjukvården från primärhälsovården, företagshälsovården, studerandehälsovården eller den privata hälsovården. Utöver ovanstående kan en person skickas till den specialiserade sjukvården från akutmottagningen eller hen kan överföras inom den specialiserade sjukvården från ett specialområde till ett annat. När patienten inte längre behöver särskild vård kan hen remitteras från specialiserad sjukvård till primärhälsovården, företagshälsovården eller studerandehälsovården för fortsatt vård.

Den specialiserade sjukvårdens tjänster är en del av tjänsterna för stöd för arbetsförmågan och genomförs ofta parallellt med andra tjänster som stöder arbetsförmågan. Till exempel kan en person som utförs arbetsprövning ha en behandlingsprocess inom specialiserad sjukvård som kräver särskild kompetens under den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Den specialiserade sjukvården, oftast psykiatrin eller rehabiliteringsenheterna, kan inleda vårdförhandlingar för att genomföra målen för kunden behandlings- eller rehabiliteringsprocess och för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan aktörerna och kunden.

Den specialiserade sjukvården ansvarar också för hjälpmedel relaterade till krävande hjälpmedelstjänst. Dessa inkluderar till exempel verktyg för syn och hörsel i arbetet. Rehabiliteringsledare inom specialiserad sjukvård kan också komma till arbetsplatsen för att bedöma personens behov av hjälpmedel i enlighet med graderingen av behandling och rehabilitering.

Arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänsterna)

Sysselsättningsplan. Inom arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänster) upprättas en sysselsättnings för kunden, där de tjänster som kunden behöver och överenskomna uppgifter registreras. I planen kan man till exempel komma överens om målen för arbetssökandet, kundens egna åtgärder för att främja sysselsättningen, servicebehovet och ärendehanteringen på AN-byrån.

AN-tjänsterna omfattar informations- och rådgivningstjänster, arbetsförmedling, kompetensutvecklingstjänster och företagsetableringstjänster. Tillgången till de behovsprövade tjänsterna påverkas av tillgängliga anslag. Om kundens servicebehov omfattar annat än AN-tjänster, ska AN-byrån förse kunden med information om dessa tjänster och hänvisa hen till dessa. Dessa inkluderar till exempel tjänster för yrkesinriktad rehabilitering.

I yrkesvals- och karriärvägledning diskuterar kunden med en psykolog, antingen personligen, via telefon eller via video. Psykologen hjälper kunden att hitta lösningar på frågor relaterade till yrkesval, arbete eller utbildning. Diskussionerna kan handla om kompetensutveckling, utbildning eller arbetssökande, studiernas innehåll, yrkeskrav eller finansiering av studier.

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är att kunden ska avlägga en grundläggande yrkesexamen, en yrkesexamen, en specialyrkesexamen eller en del av denna. Till exempel kan kunden slutföra påbyggnadsstudier för sjukskötare. Utbildningen är i första hand avsedd för arbetslösa eller vuxna fullföljt läroplikten och som riskerar att bli arbetslösa.

Remiss till hälsoundersökning för arbetslösa. Från AN-byrån kan kunden få en remiss till hälsoundersökning för arbetslösa. Kommunen ska även ordna hälsorådgivning och hälsoundersökningar för ungdomar och personer i arbetsför ålder som befinner sig utanför studerande- och företagshälsovården. AN-byråns uppgift är att identifiera de arbetslösa arbetssökande vars arbetsförmåga behöver bedömas.

Bedömning av arbetsförmågan som köpt tjänst. AN-byrån kan upphandla en bedömning av arbetsförmågan för kunden som en köpt tjänst om hens funktionshinder eller sjukdom kan påverka sysselsättningsmöjligheterna. I detta fall ska kundens arbets- och funktionsförmåga utredas i förhållande till det sökta yrket, den planerade utbildningen eller det nya yrket.

Arbetsprövning. Rekryteringsprocessen kan inledas med en arbetsprövning, där personens lämplighet för arbetsuppgifterna och hens kompetens utreds. Under arbetsprövningen utför personen normala arbetsuppgifter som ingår i anställningsförhållandet på arbetsplatsen. Under arbetsprövningen betalas ingen lön, men personen får en förhöjd arbetslöshetsförmån. Arbetsprövningen kan pågå i upp till sex månader hos samma arbetsgivare. Under arbetsprövningen ökas den dagliga arbetstiden gradvis från fyra till åtta timmar. Arbetsprövning ordnas också av arbetspensionsanstalter, olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag, läroinrättningar och företagshälsovård. (se Tabell 1. Anordnare av arbetsprövning.)

Arbetstränare. AN-byrån kan bekosta en arbetstränare för personen som ska sysselsättas, om den partiellt arbetsföra personen behöver stöd för att inleda arbetet. En arbetstränare kan hjälpa till att hitta och skräddarsy lämpliga arbetsuppgifter, skola in i jobbet eller bedöma behovet av arbetsanpassning. E arbetsgivare kan få stöd för samma arbetstagare under en period av ett år och upp till 50 timmar. (se Tabell 2. Anordnare av arbetsträning.)

Lönesubvention. Arbetsgivaren kan ansöka om lönesubvention från AN-byrån för att anställa en person med partiell arbetsförmåga innan anställningsförhållandet inleds. Lönesubventionen är ungefär hälften av lönekostnaden. Arbetsgivaren kan få lönesubvention om det är svårt för personen att hitta arbete, till exempel på grund av en skada eller sjukdom. Lönesubvention kan erhållas för ett anställningsförhållande som gäller tills vidare eller för viss tid, under högst två år åt gången.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan från AN-byrån få understöd för anpassning av arbetsförhållandena om skadan eller sjukdomen hos den person som anställs förutsätter anskaffning av hjälpmedel eller ändringsarbete på arbetsplatsen. Understödet är högst 4 000 euro per person. Understöd för anpassning av arbetsförhållandena kan också fås då en annan anställd hjälper personen med partiell arbetsförmåga i någon arbetsuppgift. I detta fall är ersättningen högst 20 euro per timme, 20 timmar per månad i 18 månader. En företagare kan inte ansöka om lönesubvention, men han eller hon kan ansöka om näringsbidrag från sitt eget arbetspensionsinstitut, till exempel för inköp av verktyg eller maskiner som underlättar arbetet.

Intyg för storarbetsgivare. Kunden kan för en storarbetsgivare begära ett intyg från FN-byrån över att hen har förts in i AN-byråns kundregister som en partiellt arbetsför arbetssökande. Om arbetstagaren blir arbetsoförmögen under de första fem åren av anställningen påverkar hens sjukpension inte arbetsgivarens arbetspensionsavgiftsklass.

Startpeng. En ny företagare kan ansöka om startpeng från AN-byrån för att starta verksamheten. Startpengen är behovsprövad och beviljas inte automatiskt till nya företagare.

Läs mer om du vill:

Alla metoder ska tas i bruk: Stöd för att få arbete och fortsätta arbeta. Social- och hälsovårdsministeriet, 2019.

Länkar:

Mina e-tjänster

Ansökan om Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

FPA:s tjänster

Metoderna för stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen som tillhandahålls av FPA är rehabiliteringstjänster, terapier, multiprofessionell individuell rehabilitering, rehabiliterings- och anpassningskurser, hjälpmedelstjänster, arbetsprövning, arbetsträning, yrkesinriktad utbildning eller omskolning och tolktjänster.

FPA:s förmåner omfattar sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning, handikappbidrag och näringsstöd.

FPA:s rehabiliteringstjänster omfattar medicinsk rehabilitering (rehabilitering av arbetsförmågan) samt tjänster för yrkesinriktad och social rehabilitering. Rehabiliteringstjänsterna kan vara antingen individuella eller grupptjänster. Individuell och grupprehabilitering utförs som distansrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering eller anstaltsrehabilitering. Kunden kan få rehabilitering hemma, på arbetsplatsen eller i serviceproducentens lokaler.

Medicinsk rehabilitering (rehabilitering av arbetsförmågan) omfattar 1) rehabiliteringsrådgivning och vägledning, 2) bedömning av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet, 3) terapier och åtgärder relaterade till förbättring och upprätthållande av funktionsförmågan, 4) hjälpmedelstjänster, 5) anpassningsträning och 6) rehabiliteringsperioder på anstalt eller som öppenvård.

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för personer i arbetsför ålder på basis av en väsentlig försämring av deras arbets- eller studieförmåga, samt yrkesinriktad rehabilitering av en ung person utan diagnostisk grund på basis av en väsentlig försämring av deras funktionsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering kan vara följande: 1) yrkesinriktad rehabilitering för unga, 2) yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, 3) utbildning, 4) yrkesinriktad rehabilitering som främjar sysselsättning (TEAK), 5) KIILA-rehabilitering för personer i arbetslivet, 6) yrkesinriktade rehabiliteringskurser, 7) utbildningsprövning, 8) arbetsprövning, 9) hjälpmedel och 10) näringsstöd.

Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfall orsakat av arbetsoförmåga. Sjukdagpenning betalas ut på basis av ett A-läkarintyg under 60 arbetsdagar. Därefter krävs ett B-läkarintyg. Sjukdagpenning betalas ut i högst 300 vardagar, dvs. i cirka ett år. Om sjukdomen därefter fortfarande hindrar deltagande i förvärvsarbete ska rehabiliteringsstöd sökas. Grunderna för att fastställa det skiljer sig från sjukdagpenning.

Rehabiliteringspenning är tillgängligt för personer i åldern 16–67 år som deltar i rehabilitering. Rehabilitering kan beviljas av FPA, företagshälsovården, kommunen eller en samkommun. Rehabiliteringspenning kan också fås under utbildning och anpassningsträning. Om personen får lön under rehabiliteringsperioden, betalar FPA rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren. Om rehabiliteringspenningen är högre än lönen betalas mellanskillnaden ut till rehabiliteringspatienten.

Tabell 3. Arbetstagar- och arbetssökandeförmåner samt arbetsgivarförmåner.
Förmånssökande Förmån Förmånsbeviljare
Arbetstagare, arbetssökande

Rehabiliteringspenning

Partiell rehabiliteringspenning

Handikappbidrag

Näringsstöd, företagsstöd

FPA

FPA

FPA

FPA, arbetspensionsförsäkrare, olycksfalls- och trafikförsäkrare

Arbetsgivare

Lönesubvention

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Kommuntillägg

Rehabiliteringspenning (läroavtal)

AN-tjänster

AN-tjänster

Kommunen

Arbetslöshetskassa eller arbetspensionsförsäkrare

Partiell rehabiliteringspenning betalas ut om arbetstiden har förkortats med minst 40 procent på grund av deltagande i rehabilitering. Den partiella rehabiliteringspenningen kan också betalas ut till arbetsgivaren om arbetsgivaren betalar den anställdes lön under rehabiliteringsperioden.

Näringsstödet eller företagsstödet är ett lån eller bidrag som är räntefritt eller underskrider den normala räntenivån i syfte att starta eller förändra ett företag eller utöva ett yrke. En ändring av befintlig affärsverksamhet kan stödjas genom att ersätta anskaffningskostnaderna för hjälpmedel som underlättar arbetet. Näringsstöd beviljas av arbetspensionsanstalterna och FPA. Olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag beviljar en liknande förmån under namnet företagsstöd.

Krävande medicinsk rehabilitering är rehabilitering som finansieras av FPA för personer under 65 år. Rehabiliteringen syftar till att säkerställa att en person kan arbeta eller hantera sina funktioner bättre än tidigare, trots sjukdom eller funktionsnedsättning. Rehabiliteringsmålen är således relaterade till prestation och delaktighet och är inte terapeutiska. För att ansöka om krävande medicinsk rehabilitering från FPA krävs att den sökande har en rehabiliteringsplan som utarbetats av en läkare inom den offentliga hälsovården. Rehabiliteringen kan vara multiprofessionell individuell rehabilitering på en rehabiliteringsanstalt, olika terapier eller rehabiliterings- och anpassningskurser. Kunden kan själv välja serviceproducent för rehabiliteringen bland de serviceproducenter som FPA upphandlat.

Den terapi som FPA tillhandahåller kan vara fysioterapi, ergoterapi, talterapi och neuropsykologisk rehabilitering. Neuropsykologisk rehabilitering är avsedd för personer med utvecklingsrelaterade störningar eller inlärningssvårigheter. Neuropsykologisk rehabilitering behövs också för personer som har drabbats av en stroke eller en hjärnskada. Terapierna kan vara individuella eller gruppterapier. Deras syfte är att främja personens arbets- och studieförmåga, samt att stödja studiernas framskridande, övergången till arbetslivet, att fortsätta i arbetet och återgå till arbetet. På grundval av rehabiliteringsplanen beviljar FPA vanligtvis terapier för ett år och upp till tre år åt gången.

Multiprofessionell individuell rehabilitering är rehabilitering som ordnas av FPA i en rehabiliteringsanstalt. Det kan beviljas om sjukdomen är omfattande och förknippad med många problem. Målet med rehabilitering är att förbättra rehabiliteringspatientens prestationsförmåga i arbetet, studierna eller vardagen. Rehabilitering sker både individuellt och i grupp och varar i upp till 15 dagar.

FPA anordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för personer i arbetsför ålder och deras närstående. Kurserna är gruppbaserade och kan vara sjukdomsgrupps- eller yrkesinriktade. Kurserna ger deltagarna information om sin sjukdom eller funktionsnedsättning, kamratstöd och råd för sitt arbete eller vardagsliv. Syftet är att hjälpa deltagarna att anpassa sig till de förändringar som sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför, samt att få rehabilitering. Kurserna är kostnadsfria för deltagarna och under kursen kan de få rehabiliteringspenning och ersättning för resekostnader.

Hjälpmedel. För svårt funktionshindrade ordnar FPA, i form av yrkesinriktad rehabilitering, dyra och krävande hjälpmedel som behövs i arbete eller studier på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Tabell 4. Hjälpmedelstjänster.
Anordnare av hjälpmedelstjänster Hjälpmedelstjänst Lagstiftning

Primärhälsovården

Specialiserad sjukvård

Hjälpmedel för vardagen

Hjälpmedel relaterade till krävande hjälpmedelstjänst

Hälso- och sjukvårdslag 1326/2010
SHM:s förordning om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering 1363/2011
Socialtjänster Som funktionshinderservice är det möjligt att ersätta bland annat bilhjälpmedel och hjälpmedel och utrustning som hör till bostaden, samt bostadens ändringsarbeten

Lag om service och stöd på grund av handikapp 380/1987

Förordning om service och stöd på grund av handikapp 759/1987

Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977

FPA För svårt funktionshindrade, i form av yrkesinriktad rehabilitering, dyra och krävande hjälpmedel som behövs i arbete eller studier på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 566/2005

Statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 646/2005

Utbildningsväsendet Hjälpmedel för undervisning

Lag om grundläggande utbildning 628/1998

Lag om yrkesutbildning 630/1998

Arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänsterna) Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan användas för att kompensera för arbetsmaskiner, verktyg eller arbetsmetoder som behövs av en funktionshindrad person eller för förändringar av yttre förhållanden på arbetsplatsen som är nödvändiga för att eliminera eller minska den olägenhet som orsakas av en funktionsnedsättning eller sjukdom. Statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice 1346/2002
Trafik- och olycksfallsförsäkring Försäkringsbolaget ersätter de skadade för hjälpmedel som är nödvändiga på grund av funktionsnedsättning som orsakats av skada eller sjukdom Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015

 

Tabell 5. Hjälpmedel för synskadade.
Beviljare Hjälpmedel Hur hjälper det
Social- och hälsocentral

Förstoringsglas

Diktafon

Vit käpp

Skärmläsare för mobiltelefon

Förstorar text

Spelar in tal

Hjälper vid rörelse

Läser text högt från mobiltelefonens skärm

Specialiserad sjukvård

Dyra optiska hjälpmedel som speciella läsglasögon och kikarglasögon

IT-hjälpmedel och IT-program

Ledarhund

Förstorar texten som ska läsas

Möjliggör arbete vid dator

Vägleder vid rörelse

FPA

IT-hjälpmedel och IT-program, såsom displayarm och speciella tangentbord, samt förstorings-, skärmläsnings- och talsyntesprogram

Punktskriftsskrivare

Punktskärm framför tangentbordet

Daisy-spelare

Möjliggör arbete vid dator

Skriver ut text i punktskrift på papper

Möjliggör läsning av texten på datorskärmen som punktskrift

Ger möjlighet att lyssna på ljudböcker

Arbetsprövningen är FPA:s sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabilitering. Den är ett sätt att utforska alternativa yrkesval eller att stödja den anställdes återgång till arbetet. Arbetsprövningen kan användas när arbetstagaren återvänder till arbetet efter sjukskrivning eller om man letar efter ett nytt, mer lämpligt jobb för hen på grund av en eventuell försämring av arbetsförmågan. En arbetsprövning kan ordnas antingen på den egna arbetsplatsen eller på en annan arbetsplats. (se Tabell 1. Anordnare av arbetsprövning.)

Arbetsträning är en del av den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen (TEAK). Arbetsträning passar för personer som behöver stöd för sysselsättning. Syftet med arbetsträning är att stödja rehabiliteringspatientens arbete på arbetsplatsen, framgång i arbetet, förankring i arbetsgemenskapen och professionella utveckling. Arbetsträningen tar 60–180 dagar. Arbetsträning söks från FPA med ansökningsblanketten för yrkesinriktad rehabilitering. Dessutom behövs ett läkarutlåtande B krävs för rehabiliteringen. (se Tabell 2. Anordnare av arbetsträning.)

Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning. Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning kan också ordnas som FPA:s sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabilitering. Kombinationen passar bra för en person som behöver mycket stöd för att specificera ett professionellt mål och hitta områden och arbetsbeskrivningar som motsvarar arbetsförmågan. Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning inleds med en arbetsprövning, under vilken man söker lämpliga karriäralternativ. Efter detta fortsätter rehabiliteringen som arbetsträning, varvid man söker jobb inom ett lämpligt yrkesområde vid övergång till avlönat arbete. Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning räcker 6–26 månader.

Utbildning som yrkesinriktad rehabilitering. Som yrkesinriktad rehabilitering kan FPA stödja grundutbildning, vidareutbildning och omskolning på andra stadiet eller på högre nivå. Utbildning kan vara allmänbildande utbildning (t.ex. gymnasium), grundläggande yrkesutbildning, yrkesförberedande utbildning eller yrkesinriktad omskolning och vidareutbildning. Kunden ska själv hitta utbildningsplatsen. Rehabilitering kan först sökas efter att utbildningsplatsen har bekräftats. Ett läkarutlåtande B krävs för rehabiliteringsbehovet och utbildningens lämplighet. Under utbildningen kan man få rehabiliteringspenning.

FPA:s tolktjänst tillhandahåller teckenspråkstolkning för yrkesverksamma personer med hörsel- och talskada.

Syftet med handikappbidraget för personer över 16 år är att underlätta vardagen, arbetet eller studierna för en person över 16 år med funktionsnedsättning eller en person med långvarig sjukdom. Behovet av och storleken på handikappbidraget bedöms individuellt.

Nätverksarbete. FPA bedriver nätverksarbete genom att delta i lagstadgad TYP-verksamhet (Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen) med AN-byrån och välfärdsområdet.

Läs mer om du vill

Bekanta dig med FPA:s onlineskola för rehabilitering (på finska). Det är ett verktyg för social- och hälsovårdspersonal att lära sig om viktiga FPA-förmåner och en guide för snabb informationssökning.

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (på finska TYP)

Sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) är AN-byråns, kommunens och FPA:s gemensamma verksamhetsmodell, som betjänar arbetssökande som varit arbetslösa en längre tid. En person kan hänvisas till tjänsten via AN-byrån, kommunen eller FPA.

Inom TYP utreder man vilka tjänster den arbetslösa personen behöver för att främja sysselsättningen. I tjänsten upprättas en sektorsövergripande sysselsättningsplan, som kan omfatta offentliga arbetskraftstjänster, social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster. Den sektorsövergripande samservicen tillhandahåller den arbetssökande tjänster på en enda plats och finns i alla regioners AN-byråer.

Rehabiliteringstjänster

Rehabiliteringstjänster för personer i arbetsför ålder kan innebära medicinsk, yrkesinriktad eller social rehabilitering. Rehabiliteringstjänster tillhandahålls av både offentliga och privata serviceproducenter. Skyldigheten att tillhandahålla rehabiliteringstjänster åligger social- och hälsovården, FPA, arbetspensionsanstalter och skadeförsäkringsbolag. Dessutom kan alla AN-tjänster anlitas för yrkesinriktad rehabilitering. Privata yrkesutövare tillhandahåller olika individuella terapitjänster. Hälsoorganisationer och organisationer för personer med funktionsvariation erbjuder också medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering som privat serviceproduktion.

Arbetsfördelning inom rehabilitering

 1. Hälsovården (primärhälsovård, företagshälsovård, specialiserad sjukvård) och FPA ansvarar för medicinsk rehabilitering
 2. Trafik- och olycksfallsförsäkringsbolagen har ett lagstadgat ansvar gentemot sina egna kunder
 3. Arbetspensionssystemet har huvudansvaret för yrkesinriktad rehabilitering av personer i arbetslivet, vilket stöder återgång till arbete eller återupptagande av arbete
 4. FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för personer som inte är i arbetslivet. Den stöder tillgång till arbetslivet, återgång till arbete och återupptagande av arbete.
 5. Arbets- och näringsförvaltningen stöder sysselsättning av personer vars funktionsnedsättning eller sjukdom gör det svårt att hitta arbete
 6. Enligt socialvårdslagen ansvarar välfärdsområdet för social rehabilitering.

Arbetsgivare som sysselsätter fler än 20 anställda är enligt lag skyldiga att identifiera de anställdas rehabiliteringsbehov.

Ansökan om rehabilitering har förenklats och försnabbats med elektroniska tjänster. Tillgången till rehabilitering påskyndas om kunden redan på läkarmottagningen får ett beslut om rehabilitering som uppfyller deras behov eller kan ansöka om rehabilitering utan diagnos och läkarens B-utlåtande. En person med långvarig sjukdom behöver en rehabiliteringsplan om hen ansöker om rehabilitering såsom krävande medicinsk rehabilitering, yrkesinriktad rehabilitering eller rehabiliteringsstöd.

Med rehabilitering anknutet till arbetet avses, i enlighet med det breda arbetsförmågebegreppet, ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arbetsplatsen och dess partner som stöder arbetsförmågan, sysselsättningen och rekryteringen, att stanna och fortsätta i arbete, att återvända till arbetet och en framtida arbetskarriär. Rehabiliteringen riktar sig enligt mål och behov till individen och/eller arbetsgemenskapen, arbetet/arbetsprocesserna och arbetsmiljön. En anställd, en arbetsgemenskap, en chef eller annan aktör på arbetsplatsen samt en serviceproducent inom företagshälsovård och rehabilitering kan delta i verksamheten.

Läs mer om du vill

Rehabilitering anknutet till arbetet – informationspaket

Tanttu A, Pehkonen I, Haapakoski M, Ruotsalainen H, Forsman-Grönholm L, Paukkunen M, Nevala N. Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tukee yhteistoimintaa. Työterveyslääkäri 2022;40(4):54-56. Finns på adressen https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tyt/article/ttl02125?toc=1120366

Paukkunen M, Tammelin M, Juvonen-Posti P, Henriksson M, Sihvonen S. Miten kehittää työkyvyn tukemista työpaikoilla? Työterveyslääkäri 2022;40(1):38-43. Finns på adressen https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tyt/article/ttl02032?toc=1113857

FPA:s onlineskola för rehabilitering (på finska). Onlineskolan fungerar på FPA:s Moodle-plattform.

Utbildningstjänster

Med utbildningstjänster avses i detta sammanhang:

 1. grundläggande yrkesinriktad utbildning på andra stadiet
 2. yrkesinriktad påbyggnadsutbildning
 3. högskoleutbildning
 4. arbetskraftsutbildning
 5. läroavtalsutbildning
 6. arbetsplatsutbildning.

​​​Utbildningstjänster produceras av yrkesinriktade läroinrättningar på andra stadiet, yrkeshögskolor och universitet, privata utbildningsproducenter, läroavtalsbyrån och arbetsplatser.

Utbildning ökar personens kompetens och anställningsmöjligheter. Utbildningsmetoder omfattar också studievägledning, delexamen och identifiering av kunnande. På läroinrättningarna ordnas också yrkesinriktad omskolning, arbetskraftsutbildning eller utbildningsprövning, som är metoder för rehabilitering eller AN-tjänster.

Studievägledning. En studerande har rätt att få personlig studievägledning enligt sina behov. Vägledningen är en kontinuerlig, interaktiv och målinriktad verksamhet som bidrar till studieframstegen och karriärvalen. Målet med studievägledningen är att den studerande ska kunna studera, planera sina studier och engagera sig i dem. Studievägledaren uppmuntrar den studerande att söka stöd om hen upplever svårigheter med att studera.

En delexamen är en del av en yrkesinriktad examen som kan avläggas istället för hela examen. De yrkesinriktade examina består av delar av examen, vilkas antal varierar mellan olika examina. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning leder vanligen till delexamen. En delexamen kan avläggas som en fristående examen och man kan förbereda sig genom att utföra lönesubventionerat arbete, en arbetsprövning eller genom att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Identifiering av kunnande innebär att den kompetens som krävs för examen förvärvas genom arbete. De färdigheter som förvärvats i arbetet identifieras, utvärderas och godkänns som studiepoäng. En eller flera kurser kan avläggas genom identifiering av kunnande. Identifiering av kunnande passar både för anställningsförhållanden med arbetsavtal och för frivilligarbete.

Utbildningsprövningar ordnas vid läroanstalter som en del av rehabilitering eller arbetskraftstjänster.

Organisationernas tjänster

Med organisationer avses här alla aktörer inom social- och hälsovårdssektorn, såsom föreningar och stiftelser, som kan vara riksomfattande, regionala eller lokala föreningar eller aktörer som inte hör till någon riksomfattande förening.

Organisationernas uppgift är att:

 1. påverka allmänna attityder till t.ex. arbetslivet
 2. producera kommunikationsmaterial relaterat till arbetslivet och stöd för arbetsförmågan
 3. tillhandahålla utbildnings- och experttjänster relaterade till arbetslivet
 4. utarbeta yttranden om beredning av lagstiftning och på så sätt påverka beslutsfattandet i samhället.

Organisationerna tillhandahåller tjänster för att stödja arbetsförmågan till sina kunder samt till arbetsgivare och företagshälsovården. Organisationernas metoder för att stödja arbetsförmågan omfattar:

 1. vägledning och rådgivning
 2. arbetslivstjänster
 3. kamratstöd
 4. utbildning av erfarenhetsexperter

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har, med avseende på anpassningsträningsverksamhet, beslutat att man från och med början av 2021 slopar termen anpassningsträning i texterna om användningsändamål för STEA:s bidragsobjekt. Verksamhet som finansieras med STEA-bidrag kan inte ersätta de uppgifter som faller under den offentliga sektorns ansvar, och i sin nuvarande form finns det överlappningar när det gäller kursverksamhet som organiseras av FPA.

Den vägledning och rådgivning som organisationerna ger sina kunder fokuserar på metoder för att stödja arbetsförmågan hos en viss grupp av sjukdomar eller funktionshinder, ekonomiska förmåner och jobbsökningsstöd. Organisationerna tillhandahåller också vägledning och rådgivning relaterat till stöd för arbetsförmågan till arbetsgivare och företagshälsovården. Vid behov kan arbetslivsexperter och samordnare för arbetsförmågan som arbetar i organisationer delta i kundens nätverksmöte. Vissa organisationer ger också stöd för arbetsplatsen. Till exempel har Synskadades förbund en tjänst där de besöker arbetsplatsen och hjälper synskadade med nödvändiga anpassningar av arbetet och arbetsmiljön, samt integrerar hjälpmedel i arbetsplatsens IT-miljö.

Organisationerna erbjuder också medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering som privat serviceproduktion, samt regionala tjänster inom social rehabilitering och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Titta på en video om sätt att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen när en anställd har multipel skleros. Videons längd är 3:25 minuter.

MS och stöd för arbetsförmågan

Metoder på arbetsplatsen

Arbetsplatsens metoder för att stödja arbetsförmågan är till exempel ledning av arbetsförmågan och anpassning av arbetet.

Ledning av arbetsförmågan är en systematisk och övergripande verksamhet som innefattar både proaktiva åtgärder och åtgärder för att stödja fortsatt arbete och återgång till arbetet. Målet med dessa är att:

 1. identifiera och stärka arbetstagarnas och arbetsgemenskapens resursfaktorer
 2. förutse risker som hotar arbetsförmågan, hälsan och arbetssäkerheten
 3. stödja den anställdes återupptagande och återgång till arbetet.

På arbetsplatsen stöder många aktörer arbetstagarens välbefinnande i arbetet och arbetsförmåga. Organisationens ledning, personaladministrationen (HR) och arbetarskyddet är nyckelaktörer. Deras strategiska samarbetspartner inom ledning av arbetsförmågan är företagshälsovården, arbetspensionsanstalterna, FPA och rehabiliteringstjänsterna.

Företagshälsovården har en samordnande roll. Dess uppgift är att sammanställa information från olika aktörer samt enligt god företagshälsovårdspraxis främja målinriktat samarbete, speciellt mellan arbetsgivare, arbetstagare och företagshälsovården.

Anpassning av arbetet är en uppgift som arbetsgivaren, och i synnerhet cheferna, ansvarar för på arbetsplatsen, som en del av ledning av arbetsförmågan. Med anpassning av arbetet avses de åtgärder som används för att få arbetet att motsvara den anställdes arbets- och funktionsförmåga. På så sätt uppnås en balans mellan arbetets krav och den anställdes egenskaper.

Arbetsgivaren har enligt arbetarskyddslagen ansvar för hälsosamma och säkra arbetsförhållanden för alla anställda. Arbetsplatsledningen ger också strategiska riktlinjer för hur viktig anpassning av arbetet är på arbetsplatsen, vilken typ av karriär och ekonomiska konsekvenser som eftersträvas och vilka satsningar som kan göras på den.

Anpassning av arbetet kan vara nödvändigt när den anställde börjar ett nytt jobb, den anställdes situation förändras under arbetet, eller hen återvänder till arbetet efter en frånvaro. Den anställde kan behöva anpassning av arbetet på grund av till exempel sjukdom, funktionsnedsättning, livssituation, språk eller religion. Behovet av att anpassa arbetet kan vara antingen tillfälligt eller permanent.

En verksamhetsmodell för anpassning av arbetet hjälper arbetsplatsens ledning och chefer att förutse framtida situationer och att agera i dem på ett konsekvent och jämlikt sätt. Verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet består av sex steg:

 1. Observera behov
 2. Samla in information
 3. Utred alternativ
 4. Välj lösningar
 5. Implementera lösningar
 6. Följ upp och utvärdera

Utforska verksamhetsmodellen för anpassning av arbetet med hjälp av följande animation. Animationens längd är 4:33.

Behovet av att anpassa arbetet kan identifieras antingen på arbetstagarens arbetsplats eller i tjänsterna för stöd för arbetsförmågan. Den anställde kan ta initiativ till att anpassa arbetet själv eller initiativet kan komma från chefen, arbetsgemenskapen, företagshälsovården, serviceproducenten för rehabilitering eller andra serviceproducenter.

Metoder för anpassning av arbetet inkluderar arbetstidsarrangemang, arbetsorganisation, förändringar i arbetsmiljön, tekniska lösningar, att få hjälp och lösningar som underlättar arbetsresorna. Arbetstidsarrangemang är den mest använda metoden internationellt.

Tabell 6. Objekt och metoder för anpassning av arbetet.
Objekt för anpassning av arbetet Metoder för anpassning av arbetet
Arbetstidsarrangemang
 • flexibel arbetstid
 • förkortad arbetstid
 • pauser i arbetet
 • möjlighet till distansarbete
Arbetets organisering
 • förändrade arbetsprocesser
 • begränsning av arbetsuppgifter
 • lättare arbetsbelastning och förändrade arbetsmetoder
 • ändrad arbetsfördelning
 • ändrade roller och ansvar för de anställda
 • ändrad arbetsbeskrivning
Arbetsmiljön
 • förbättra arbetsplatsens och arbetslokalernas tillgänglighet
 • förbättra ergonomin på arbetsplatserna
 • anskaffning av ergonomiska och användbara arbetsredskap
 • utveckling av arbetsplatspraxis och social miljö
Tekniska lösningar och hjälpmedel
 • användning av digitala enheter och material
 • användning av datorprogram och inställningar för åtkomst
 • anskaffning av hjälpmedel för att stödja t.ex. minne eller uppmärksamhet
Att få hjälp
 • hjälp från chef eller arbetskamrater
 • stöd från arbetstränare eller arbetshandledare
 • personliga assistenttjänster
 • tolktjänst
Lösningar för
arbetsresor
 • transportservice såsom rätt att använda taxi
 • ändringsarbeten i den egna bilen
 • parkeringsplats på arbetsplatsen

Enligt undersökningar stöder anpassning av arbetet fortsatt arbete i synnerhet om arbetstagaren har en skada, en sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en psykisk störning eller cancer. Anpassning av arbetet stöder också de äldre att fortsätta i sitt arbete.

Att anpassa arbetet gynnar den anställde, arbetsgivaren och samhället i stort. Den anställde kan fortsätta att arbeta och få lön för arbetet. Arbetsgivaren gynnas då man undviker kostnader för sjukfrånvaro och sjukpension. Samhället gynnas när kompetensen hos personer i arbetsför ålder används och skatteintäkterna ackumuleras.

Läs mer om du vill:

Webbutbildningen Ledning av arbetsförmåga i social- och hälsovårdsreformen

The Effectiveness of Rehabilitation Interventions on the Employment and Functioning of People with Intellectual Disabilities: A Systematic Review. Journal of Occupational Rehabilitation 2019; 23(3): 1–30.

Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M ym. Työn muokkauksen toimintamalli. Opas työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille. Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors 2023. Finns på adressen https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146775/TTL-978-952-391-119-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pehkonen I, Nevala N. Työn muokkauksen toimintamalli – väline työterveysyhteistyöhön. Työterveyslääkärilehti 2023;41(4):61-63. Finns på adressen https://digiplus.fi/www/Tyoterveyslaakari/2022_No4/index.html

Nevala N, Pehkonen I. Työn muokkauksen toimintamalli. Työterveyshoitaja 2023;48(4): 28–31. Finns på adressen http://digiplus.fi/www/Tyoterveyshoitaja/2023_No4/index.html

Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Juvonen-Posti P, Mattila-Holappa P, Tanttu A. Anpassning av arbetet.  Rehabilitering anknutet till arbetet – informationspaket. Yrkeshögskolan i Jyväskylä, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola 2022. 5. Anpassning av arbetet | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Pehkonen I, Savinainen M, Juvonen-Posti P, Tammelin M, Tanttu A, Sihvonen S, Paukkunen M, Henriksson M. Utveckla fungerande handlingsmönster.  Rehabilitering anknutet till arbetet – informationspaket. Yrkeshögskolan i Jyväskylä, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola 2022. 1. Utveckla fungerande handlingsmönster | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Arbetspensionsförsäkrarnas tjänster

Förutsättningen för beviljande av arbetspensionsrehabilitering är hotet om arbetsoförmåga, som sannolikt skulle förverkligas inom en snar framtid utan rehabiliteringsåtgärder. En arbetslös person kan också ha rätt till arbetspensionsförsäkrarens yrkesinriktade rehabilitering. Förutsättningarna för arbetspensionsrehabilitering är:

 1. en etablerad arbetslivsrelation
 2. arbetsoförmåga, en diagnostiserad sjukdom som under de närmaste åren medför risk för invalidpension
 3. den försäkrade har tjänat minst (36 820,43 EUR, 2021 års nivå) under de senaste fem kalenderåren
 4. den försäkrade har inte uppnått sin lägsta ålderspensionsålder
 5. den försäkrade har inte rätt till rehabilitering enligt av olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

Rådgivning och handledning är viktiga medel för arbetspensionsrehabilitering.

Arbetsprövning som ordnas av arbetspensionsförsäkringsbolaget kan utföras på arbetstagarens egen arbetsplats, antingen i tidigare arbetsuppgifter eller i anpassat arbete. En arbetsprövning kräver vanligtvis anpassning av arbetet, till exempel förkortad arbetstid eller minskad arbetsbelastning. Med hjälp av en arbetsprövning kan personen testa arbetsuppgifternas lämplighet i praktiken, samt möjligheten att återgå till arbetet på ett lättare sätt. Arbetsprövningen kan även genomföras på en ny arbetsplats och i nya arbetsuppgifter. Arbetsprövningen kräver god planering och uppföljning. Den kräver också ett gott samarbete med personen som utför arbetsprövning, arbetsplatsrepresentanterna, företagshälsovården, arbetspensionsförsäkraren och en eventuell serviceproducent för rehabilitering. (se Tabell 1. Anordnare av arbetsprövning.)

Arbetsprövningen kan fortsätta som arbetsträning antingen på den anställdes egen arbetsplats eller på en ny arbetsplats. Under arbetsträningen är det möjligt att kombinera arbete med kurser eller delexamina, så att personen lär sig nödvändiga färdigheter för de nya arbetsuppgifterna. (se Tabell 2. Anordnare av arbetsträning.)

Arbetspensionsförsäkraren kan bevilja utbildning som yrkesinriktad rehabilitering om personens hälsotillstånd inte gör det möjligt för hen att återgå till sitt eget arbete. Vid planering av utbildning lönar det sig att utnyttja rehabiliteringspatientens kompetens och tidigare arbetserfarenhet. Utbildning inom ett helt nytt område är också möjligt. Yrkesinriktad rehabilitering kan beviljas som studier där en delexamen eller en helt ny examen avläggs. Studierna ska leda till examen, ske på heltid och vara avgiftsfria. Dessutom ska det yrke som förvärvats med den nya utbildningen vara lämpligt för hälsotillståndet. Vid läroavtalsutbildning får rehabiliteringspatienten lön och rehabiliteringspenningen betalas ut till arbetsgivaren.

Arbetspensionsförsäkraren kan bevilja näringsstöd för att starta eller fortsätta ett företag när de allmänna villkoren för att bevilja yrkesinriktad rehabilitering är uppfyllda. Näringsstödet är ett ekonomiskt stöd, som kan användas för att köpa in arbets- och hjälputrustning, arbetsmaskiner och utrustning som underlättar arbetet. Om rehabiliteringspatienten blir företagare för första gången kan hen också få stöd för företagarkursen. Näringsstöd kan erhållas om företaget har goda verksamhetsförutsättningar. Detta kräver vanligtvis ett utlåtande från en extern bedömare. Näringsstöd kan fås för:

 1. att starta ett nytt företag
 2. att anpassa företagsverksamheten för att göra den lämplig för hälsotillståndet
 3. för yrkesutövning.

Storleken på näringsstödet varierar beroende på den sökandes behov och situation. Näringsstödet eller företagsstödet är ett lån eller bidrag som är räntefritt eller underskrider den normala räntenivån i syfte att starta eller förändra ett företag eller utöva ett yrke. En ändring av befintlig affärsverksamhet kan stödjas genom att ersätta anskaffningen av hjälpmedel som underlättar arbetet. Arbetspensionsanstalter och FPA beviljar näringsstöd och olycksfalls- och trafikförsäkringsbolagen beviljar motsvarande företagsstöd.

Ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering innebär att kunden har rätt till yrkesinriktad rehabilitering även om han eller hon ännu inte har en färdig rehabiliteringsplan. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut från ditt eget arbetspensionsförsäkringsbolag på samma sätt som du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering. Förhandsbeslutet gäller i nio månader, under vilka en rehabiliteringsplan kan upprättas för kunden. I förhandsbeslutet har man också beräknat den rehabiliteringspenning som rehabiliteringspatienten får under den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Rehabiliteringspenning betalas ut under rehabiliteringstiden till en person som kommer från arbetslivet. Beloppet är personens kalkylerade sjukpension förhöjd med 33 procent.

Olycksfalls- och trafikförsäkrare

Om behovet av rehabilitering beror ett arbetsolycksfall, en yrkessjukdom eller en trafikolycka ordnar försäkringsbolaget rehabilitering. Olycksfallsförsäkringen ersätter rehabilitering för de skadade i olyckor och för dem som insjuknat i en yrkessjukdom, och trafikförsäkringen ersätter rehabilitering av de skadade i en trafikolycka.

Rehabilitering som ersätts av olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen prioriteras alltid i förhållande till annan rehabilitering. Vakuutuskuntoutus ry (VKK) och försäkringsbolagen ansvarar för genomförandet av rehabiliteringen.

Yrkesinriktad rehabilitering som ersätts av olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring omfattar:

 1. rehabiliteringsutredningar
 2. arbetsprövning och utbildningsprövning
 3. arbetsträning (i tidigare eller nytt arbete)
 4. utbildning
 5. lån och bidrag för att stödja näringsverksamhet
 6. hjälpmedel och utrustning för arbetsplatsen
 7. bidrag eller räntefritt lån för inköp av ett fordon som behövs för arbetsresa
 8. studiekostnader
 9. undersökning av yrkessjukdom.

se Tabell 1. Anordnare av arbetsprövning och Tabell 2. Anordnare av arbetsträning.

Medicinsk privatvård ersätts också från trafik- och olycksfallsförsäkringen om den påskyndar rehabiliteringen. Olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen täcker även inkomstbortfall. Företagsstödet är ett lån eller bidrag som är räntefritt eller underskrider den normala räntenivån i syfte att starta eller förändra ett företag eller utöva ett yrke. En ändring av befintlig affärsverksamhet kan stödjas genom att ersätta anskaffningskostnaderna för hjälpmedel som underlättar arbetet.

Självutvärdering

Bedöm din egen kompetens med hjälp av följande uppgift. Självbedömningsuppgiften finns också i bilaga 1 till arbetsboken för utbildningen Stöd för arbetsförmågan. I tabellen ingår metoder och förmåner för att stödja arbetsförmågan och sysselsättningen. Välj specifikt för respektive metod det nummer som bäst beskriver din kompetens för tillfället (1=mycket dålig, 2=dålig, 3=inte dålig och inte bra, 4=bra, 5=mycket bra). Till sist kan du spara den ifyllda blanketten för dig själv.