Biologisten altistumismittausten rekisterin tietosuoja

Työterveyslaitos toimii biologisten altistumismittausten rekisterinpitäjänä. Biologisten altistumismittausten rekisteri on osoitettu Työterveyslaitoksen ylläpidettäväksi laissa Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta (159/1978).
Sisällysluettelo

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Käsittelemme henkilötietoa palveluiden tuottamiseksi ja tilastollisia katsauksia sekä tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on yleinen etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1 e, tietosuojalaki 6.1 § kohta 2).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Biologisten altistumismittausten rekisterissä käsitellään rekisteröityjen altistumistietoja. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat

  • nimi
  • henkilötunnus
  • tiedot työnantajasta ja työpaikasta
  • tiedot altistumisen laadusta ja kestosta
  • altistumismittauksen tilaaja
  • altistumismittaukset ja niistä annetut lausunnot
  • tiedot näyteanalyyseistä (lukuun ottamatta seerumista tehtäviä vasta-aineanalyyseja)

Mistä saamme henkilötiedot

Altistumismittauksissa käsitellään terveydenhuollon toimintayksikköjen potilaiden, työntekijöiden sekä tieteellisiin tutkimuksiin osallistuvien tietoja. Tiedot saadaan suoraan toimintayksiköiltä tai näytteitä käsitteleviltä muilta laboratorioilta.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Voimme luovuttaa henkilötietoja tieteellistä tutkimusta tekeville tahoille lain sallimilla tavoilla.  

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Biologisten altistumismittausten rekisterin tiedot ovat lailla ja Kansallisarkiston päätöksellä määrätty pysyvästi säilytettäviksi.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa biologisten altistumismittausten rekisterin tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä biologisten altistumismittausten rekisterin ylläpitämiseksi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Avainsanat

tietosuoja
rekisterit
altistuminen