Toistuvat tutkimukset

Työterveyslaitos seuraa säännöllisesti toistuvien tutkimusten ja rekisteriaineistojen avulla työelämän pitkän aikavälin kehitystrendejä Suomessa. Tutkimukset tuottavat tietoa suomalaisten työkyvystä ja työurista, niiden kehityksestä sekä kehityspolkuihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustuloksia käytetään esimerkiksi päätöksenteon tukena.

Miten Suomi voi? -tutkimus kertoo koronapandemian vaikutuksista työhyvinvointiin

Miten Suomi voi? –seurantatutkimus selvittää koronapandemian tuomia muutoksia työikäisten suomalaisten hyvinvoinnissa. Tutkimus tuottaa ainutlaatuista tietoa väestön ja sen eri työntekijäryhmien työhyvinvoinnissa tapahtuneista muutoksista. Tutkimuksen tuloksena syntyy myös suosituksia työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Vuoden 2019 lopussa alkanutta kyselyä on jatkettu puolivuosittain,  ja se jatkuu ainakin kesäkuun 2023 loppuun.

Lue lisää: Miten Suomi voi? -seurantatutkimus

Mitä kuuluu? -tutkimus kartoittaa sote-alan työhyvinvointia

Mitä kuuluu? -tutkimus mittaa työn psykososiaalisia kuormitus- ja riskitekijöitä ja piirtää niiden kautta kuvaa sote-alan työhyvinvoinnista. Kyselyssä mukana olevat organisaatiot voivat hyödyntää omia tuloksiaan työhyvinvointitoimien tehokkaammassa kohdentamisessa ja toimien tuloksellisuuden mittaamisessa.

Kysely on toteutettu vuodesta 2018 lähtien. Vastaajia on yli 20 000.

Lue lisää: Mitä kuuluu? -tutkimus

Kunta- ja hyvinvointialan seurantatutkimus kartoittaa yli 100 000 työntekijän hyvinvointia ja terveyttä

Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimus (FPS) on maan laajin ja pitkäaikaisin alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Tutkimuksessa seurataan henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä sekä työtä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Kokonaisuus sisältää kaksi osa-aluetta: Kunta10-tutkimus ja Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimus (ent. Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus). 

Tutkimus tuottaa valtakunnallisesti tärkeää tietoa. 1990-luvun lopusta asti kahden vuoden välein toistetulla seurannalla on merkitystä koko julkisen sektorin kehittämiselle. 

Lue lisää: Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimus

Työsuojelupaneeli tukee työsuojeluhenkilöstön työtä

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota. Kysely tarjoaa myös tietoa ajankohtaisten työelämäasioiden tilasta suomalaisilla työpaikoilla.

Työsuojelupaneelia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Kysely tehdään kerran vuodessa. Paneeli toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Lue lisää: Työsuojelupaneelin hankesivut

Aivotyöaineisto tukee terveellisen aivotyön suunnittelua

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä.

Aivotyöaineisto sisältää Työterveyslaitoksen yli 90:n eri kehittämis-, palvelu- ja tutkimushankkeessa kertyneet vastaukset yli 11 000 vastaajan joukosta vuosilta 2016–2019. Aineisto päivitetään säännöllisesti.

Tutustu aineistoon Työelämätieto-palvelussa: Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Työkyvyn tila Suomessa -hanke kerää tilastotietoa terveydestä ja työkyvystä

Työkyvyn tila Suomessa -hanke tuottaa tietoa suomalaisten työkyvystä ja työurista, niiden kehityksestä ja kehityspolkuihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusprojektissa kerätään laaja eri rekisterilähteitä hyödyntävä aineisto sosiaaliturvan, työmarkkinoiden, toimeentulon ja terveyden näkökulmista.

Hanke on alkanut vuonna 2018 ja jatkuu vuoteen 2030 saakka. Väestöotos on 90 prosentin satunnaisotos 18–68-vuotiaista.

Lue lisää: Työkyvyn tila Suomessa -hanke

Hammaslääkäreiden työhyvinvointi -seurantatutkimus tuottaa tietoa työn voimavarojen vahvistamisesta

Hankkeessa selvitetään suomalaisten hammaslääkärien työoloja, johtamista ja proaktiivista toimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä. Tutkimus tuottaa tietoa kestävän uudistumisen toteuttamiseen ja työn voimavarojen vahvistamiseen suun terveydenhuollossa.

Tuloksista raportoidaan yleistajuisesti ammattikunnalle suunnatuissa julkaisuissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Näin tutkimusta hyödynnetään laajemminkin suomalaisen työelämän kehittämisessä. 

Lue lisää: Hammaslääkäreiden työhyvinvointi Suomessa: 20-vuotisseurantatutkimus