Strategia ja arvot

Missiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia työpaikoille, yksilöille ja koko yhteiskunnalle. Edistämme työterveyttä eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa. Näin vaikutamme siihen, että työelämän laatu ja työn tuottavuus paranevat sekä työhön osallistuminen lisääntyy.

Strategiamme

Työterveyslaitoksen strategiakuva luo kokonaiskuvaa siitä, miten ja millaisessa näkymässä me pyrimme tekemään suomalaisesta työelämästä maailman parasta.

Työterveyslaitoksen strategiakuva luo kokonaiskuvaa siitä, miten ja millaisessa näkymässä me pyrimme tekemään suomalaisesta työelämästä maailman parasta.

Olemme tunnistaneet globaaleja megatrendejä, jotka luovat olosuhteita jokapäiväiselle elämällemme ja työllemme. Näitä ilmiöitä ovat globaalit haasteet, digitalisaatio, ilmastokriisi sekä vastuullisuus. Vastuullisuus on myös aktiivista toimintaa yhteiskunnassa ja työpaikoilla, myös meillä Työterveyslaitoksessa.

Yhteiskunnallisella tasolla hyvinvointia vaarantavia tekijöitä ja kiviä työelämän rattaissa ovat väestörakenteen epätasapaino, työvoiman saatavuus, polarisaatio ja kestävyysvaje. Samalla kun ratkomme näitä asioita, meidän tulee pitää huolta hyvinvoinnin mahdollistajista, jotka puolestaan voitelevat koneistoa ja pitävät työelämän rattaat liikkeessä. Näitä ovat työterveyshuolto, varautuminen, kilpailukyky sekä kestävä kehitys työelämässä, millä tarkoitamme esimerkiksi kestäviä työuria, inhimillistä työelämää ja vihreää siirtymää.

Tämän kokonaiskuvan keskellä me työtisläiset tutkimme, palvelemme ja vaikutamme. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että suomalainen yhteiskunta ja työikäiset ihmiset saavat hyvinvointia työstä.

Arvomme

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työterveyslaitoksessa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu huomioidaan aktiivisesti arjessa. Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa työelämässä kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. 

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa viranomaisen tai muun organisaation toiminnassa ja palveluissa. 

Tasa-arvosuunnitelmiimme on kirjattu  tahtotila sekä konkreettiset tavoitteet ja toimet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Toiminnan laatu Työterveyslaitoksessa

Työterveyslaitoksen toiminnan tulee kaikissa tilanteissa olla arvojemme mukaista ja toteuttaa seuraavia laatupäämääriä:

  • avoimuus ja asiakaslähtöisyys
  • luottamuksellisuus, riippumattomuus ja puolueettomuus
  • monitieteisyys ja moniammatillisuus sekä luotettavuus ja asiantuntemus
  • tuloksellisuus, vaikuttavuus ja näiden jatkuva parantaminen
  • laadun jatkuva parantaminen - opimme virheistämme.

Työterveyslaitoksen laatujärjestelmän ytimenä ovat toimintaprosessien sekä keskeisten vastuiden kuvaukset Laatuarkkitehtuuri ja Vastuunjako ja valtuudet -päädokumenteissa. Ydindokumentteja täydentäviin toiminta- ja työohjeisiin ovat kuvattuna tuki- ja asiakastoimintojen yhtenäiset toimintatavat.

Yleinen laatujärjestelmämme on rakennettu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmästandardin vaatimuksia vastaavasti. Työterveyslaitoksen johto on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Työterveyslaitoksen Laboratoriotoiminta on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Henkilön terveyteen liittyvien laite- ja ohjelmistotuotteiden kehittämisessä noudatamme lääkintälaitedirektiiviä 93/42/ETY.