Tieteellisten tutkimusten rekisterien tietosuoja

Työterveyslaitoksen eräänä lakisääteisenä tehtävänä on työn ja terveyden vuorovaikutuksen tutkiminen. Työterveyslaitoksen tutkimustoiminta on monipuolista ja olemme rekisterinpitäjiä useissa eri tutkimushankkeissa.
Sisällysluettelo

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Käsittelemme henkilötietoa tutkimusaineiston keräämistä ja tutkimuksen toteuttamista varten. Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on tutkimushenkilön (nimenomainen) suostumus (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1 a, 9 artikla kohta 2 a) tai yleinen etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1 e, tietosuojalaki 4.1 § kohta 3). Erityisen henkilötiedon osalta oikeusperuste on nimenomaisen suostumuksen ohella tieteellinen tutkimus (tietosuojalaki 6.1 § kohta 7).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Käsiteltävä henkilötieto riippuu tutkimuksesta. Informoimme kussakin tutkimuksessa käsiteltävästä henkilötiedosta tutkimuksesta kertovalla tiedotteella. Jos tiedot kerätään suoraan sinulta, toimitamme tiedotteen sinulle samassa yhteydessä, kun harkitset suostumustasi osallistua tutkimukseen. Jos tiedot kerätään rekistereistä, toimitamme tiedotteen joko suoraan sinulle tai julkaisemme sen verkkosivuilla.

Säilytä saamasi informaatio tutkimuksesta, sillä saatat tarvita sitä esimerkiksi oikeuksiesi toteuttamiseen.

Mistä saamme henkilötiedot

Osassa tutkimuksista tiedot kerätään suoraan sinulta itseltäsi, jos annat suostumuksesi osallistua tutkimukseen. Osa tutkimuksista tehdään rekisteriaineistosta, jolloin tiedot kerätään Työterveyslaitoksen tai muiden organisaatioiden rekistereistä lain sallimilla tavoilla.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Voimme luovuttaa henkilötietoja muille tieteellistä tutkimusta tekeville tahoille lain sallimilla tavoilla.

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Jos tutkimusaineistoihin kohdistuu tieteellisen tutkimuksen tekemiseksi pyyntö, jossa tiedot siirtyisivät EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että henkilötietojen siirto on tietosuoja-asetuksen mukainen.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Kunkin tutkimuksen yhteydessä kerrotaan sen kestosta. Kansallisarkisto on määrännyt Työterveyslaitoksen tieteellisen tutkimuksen henkilörekisterit pysyvästi säilytettäviksi. Tämä tarkoittaa, että tutkimushankkeen päätyttyä aineistot siirretään sähköiseen arkistoon. Arkistosta tietoja voi saada uudelleen käyttöön tieteelliseen tutkimukseen lain sallimilla tavoilla.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa tutkimusrekisterien tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Jos sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, sinun ei ole pakko osallistua, vaan osallistuminen on aina täysin vapaaehtoista. Tällöin sinun ei tarvitse antaa meille henkilötietojasi eikä tästä ole sinulle mitään seurauksia. Rekistereihin pohjautuvissa tutkimuksissa henkilötietojen käsittely tapahtuu lain sallimilla tavoilla.

Tutkimustulokset julkaistaan aina niin, että tutkimushenkilöiden yksityisyyden suoja ei vaarannu.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki antavat mahdollisuuden rajoittaa joitakin henkilön oikeuksia silloin, kun hänen tietojaan käytetään tieteelliseen tutkimukseen. Työterveyslaitos rajoittaa joitakin rekisteröityjen oikeuksia joissain tieteellisissä tutkimusaineistoissa ja arkistoinnissa. Tehdessään nämä rajoitukset Työterveyslaitoksen tulee osoittaa, että oikeuden käyttäminen todennäköisesti estää tutkimuksen tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti ja poikkeus on tarpeen näiden tarkoitusten saavuttamiseksi. Jos erityisiin (arkaluonteisiin) henkilötietoryhmiin liittyvä rajoitus tehdään tietosuojalain perusteella, Työterveyslaitoksen tulee toimittaa Tietosuojavaltuutetun toimistoon vaikutustenarviointi ennen tietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot