Hanke

Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)

Hanke parantaa ymmärrystämme väestön ikääntymiseen ja sen aiheuttamiin hyvinvointivaltion kestävyysongelmiin liittyvistä syistä, seurauksista ja ratkaisuista. Keskitymme yksilöiden elämänkaaren eri vaiheisiin: perheenmuodostukseen, työelämään sekä terveyteen ja hoivaan elämän loppupuolella. Lisäksi tarkastelemme väestörakenteen muutosten vaikutuksia talouteen.
LIFECON-kuvituskuva.

Aikataulu

10/2021–9/2027

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • ymmärtää, miten väestörakenteen muutokset näkyvät elämänkaaren eri vaiheissa
  • ymmärtää väestömuutosten vaikutuksia talouteen hyvinvointivaltion kestävyyttä lisäävien keinojen löytämiseksi
  • tarjota päättäjille ja asiantuntijoille tietoa Suomen väestön muuttuviin rakenteisiin liittyvistä syistä, seurauksista ja ratkaisuista.

Tausta

Väestörakenteen muutosten haasteet liittyvät keskeisesti väestön ikääntymiseen ja sen aiheuttamiin hyvinvointivaltion kestävyysongelmiin. Pienentynyt syntyvyys johtaa matalampaan työvoiman tarjontaan ja verotuloihin tulevaisuudessa. Hyvinvointivaltion kestävyys riippuu oleellisesti siitä, kuinka paljon työuria saadaan pidennettyä sekä terveys- ja hoivapalveluiden tarvetta vähennettyä tai lykättyä.

Haasteet ja niiden ratkaisut koskevat julkisen talouden lisäksi laajasti sosiodemografisia tekijöitä, terveyttä, työmarkkinoita, ja koko kansantaloutta. Näin ne vaikuttavat syvällisesti kansalaisten hyvinvointiin.

Osallistujat

Hankkeen konsortioon kuuluvat Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Helsingin yliopisto. Konsortion johtajana toimii vanhempi tutkija Taina Leinonen Työterveyslaitoksesta. Lisäksi hankkeen toimintaan osallistuu vuorovaikutuskumppaneita tärkeistä sidosryhmistä. 

Rakenne

Hanke koostuu toisiinsa kytköksissä olevista työpaketeista (WP 1-5). Hyvinvointi, niin yksilöllisesti, yhteiskunnallisesti kuin ylisukupolvisesti tarkasteltuna, on tärkeä läpileikkaava teema työpaketeissa. Muita läpileikkaavia teemoja ovat ikä, sukupuoli, sosioekonomiset tekijät, muuttoliike, alueellisuus, terveys, mikro-, meso- ja makrotason tekijöiden yhteisvaikutukset, sekä kytkökset elämänkaaren vaiheiden ja sukupolvien välillä.

Menetelmät

Käytämme monitieteistä lähestymistapaa kattaen väestötieteen, taloustieteen, sosiologian, sosiaalipsykologian, kansanterveystieteen, soveltavan matematiikan, työ- ja organisaatiopsykologian ja historian aloja.

Tutkimuksessa käytetään kansallisia rekisteriaineistoja sekä meso- ja makrotason tietoja erilaisista väestörakenteeseen vaikuttavista tekijöistä. Saatavilla olevien pitkän aikavälin tietojen perusteella pystymme jossain määrin ennustamaan tulevaa.

Lisäksi käytämme tilastollisia menetelmiä, joiden avulla pystymme luotettavasti arvioimaan tekijöiden välisiä syy-yhteyksiä. Makrotason politiikka-analyyseissä käytämme sukupolvimallia FOG, joka kuvaa Suomen väestön, talouden ja hyvinvointivaltion instituutioiden tulevaisuuden kehityksen yhteyksiä.

Hankkeen tuloksia ja julkaisuja lisätään tälle sivulle sitä mukaa kun valmistuvat.

Kysy hankkeesta

Taina Leinonen

Taina Leinonen

konsortion johtaja, vanhempi tutkija

Sähköpostiosoite
Puhelin
+358 30 474 2030