Vertaiskokemukset käyttöön ikäjohtamisen kehittämisessä

Esihenkilöillä on tärkeä rooli vanhempien työntekijöiden työkyvyn ja työurien tukemisessa. Esihenkilöt vastaavat muun muassa alaistensa työn organisoinnista ja ikäjohtamisesta käytännössä.
-
Telma Rivinoja
Telma Rivinoja
erityisasiantuntija
Henkilökuva: Mervi Ruokolainen
Mervi Ruokolainen
erikoistutkija

Kokemus käyttöön työyhteisössä -valmennuksen tavoitteena on vahvistaa esihenkilöiden valmistautuneisuutta ikäjohtamiseen ja myönteistä asennoitumista vanhempia työntekijöitä kohtaan.  

Valmennuksen vaikutuksia tutkittiin kymmenellä työpaikalla, joista yksi oli noin 500 henkeä työllistävä maalinvalmistaja Teknos Oy. Teknos näki tutkimushankkeessa mahdollisuuden kehittää esihenkilöiden ikäjohtamisen taitoja. Tarve kehittämiselle ilmeni henkilöstökyselyistä, jotka paljastivat jonkin verran kokemuksia ikään liittyvästä eriarvoisuudesta.

Valmennus haastaa pohtimaan asenteita ja jakamaan kokemuksia 

Kokemus käyttöön työyhteisössä -valmennuksessa vanhempien työntekijöiden johtamista lähestytään voimavaroihin keskittyen.

Valmennuksessa käsitellään esimerkiksi vanhempien työntekijöiden vahvuuksia erilaisissa työtilanteissa sekä mahdollisten työkykyhaasteiden syitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Haasteisiin pohditaan erilaisia ratkaisukeinoja nimenomaan esihenkilöiden toiminnan näkökulmasta. 

Valmennuksessa ei tyydytä pinnallisiin tai stereotyyppisiin selityksiin, vaan haastetaan osallistujia pohtimaan omia asenteitaan ja kyseenalaistamaan ennakkoluuloja. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että vertaisten kertomat stereotypioita horjuttavat näkemykset vauhdittavat yksilön asenteiden muuttumista. 

Oppimista, asenteiden muutosta ja sitä myötä käyttäytymisen muutosta edistää samankaltaista työtä tekevien kanssa keskusteleminen. Valmennuksen keskusteluissa osallistujat kertovat omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Kokemusten jakaminen tuo uutta näkökulmaa omiin ajatuksiin ja toisaalta keskustelujen myötä tulee kokemus, ettei ole omien ajatuksiensa kanssa yksin. 

Tosielämän kokemusten kuuleminen vertaisten suusta ravistelee ajattelua ja asenteita lujemmin kuin asiantuntijaluennot, vaikka viesti olisi sama molemmissa. Omasta ja vertaisten toiminnasta tehdyt havainnot sekä niistä saatu palaute ja kannustus vahvistavat opitun siirtämistä käytäntöön.

Yhteiset keskustelut jalostavat ajattelua 

Valmennuksesta antoisan tekevät nimenomaan osallistava ote, keskusteleminen ja toisilta oppiminen.

Esihenkilövalmennuksissa ylipäätään on viime vuosina havahduttu vertaisilta oppimisen voimaan, mutta Kokemus käyttöön työyhteisössä -valmennuksessa on poikkeuksellisen runsaasti yhteistä keskustelua. Esihenkilöt arvostivat valmennuksen tarjoamaa mahdollisuutta jakaa kokemuksia ja keskustella avoimesti. 

Valmennuksia toteutettiin 8–15 hengen ryhmille. Valmennuksessa keskusteluja käytiin sekä pienryhmissä että koko ryhmän kesken. Pienryhmäkeskustelujen ajatukset kirjattiin koko ryhmän nähtäväksi ja purettiin perusteellisesti yhdessä.

Ajatusten yhteinen purkaminen mahdollisti sen, että vaikka pienryhmillä oli keskenään eri keskustelunaiheita, jokainen pääsi oppimaan kaikista valmennuksessa käsitellyistä aiheista. 

Purkuhetkissä aiheita ruodittiin eri näkökulmista ja osallistujat rakensivat ajatuksiaan aiempien puheenvuorojen päälle. Ryhmäläisten ajatukset jalostuivat ja syventyivät edelleen yhteisten keskustelujen myötä. 

Vertaisilta oppiminen ja omien asenteiden tuulettaminen edellyttävät valmiuksia heittäytyä avoimin mielin yhteisiin keskusteluihin sekä haastaa omia ja muiden näkökulmia. Valmennus tarjoaa turvalliset puitteet ajatusten ravistelulle. Parhaimmillaan valmennus tuo rohkeutta ja taitoja jatkaa keskusteluja sekä asenteiden ja käyttäytymisen muokkaamista työpaikan arjessa.

Teksti on kirjoitettu yhteistyössä Teknos Oy:n henkilöstöpäällikön Katariina Lajusen kanssa.

 

Lisätietoja: 

Kokemus käyttöön työyhteisössä -esihenkilövalmennus on kehitetty hankkeessa Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä osallistuvat työpaikat. Hankkeen loppuraportti julkaistaan 31.5.2023. 

Lue lisää valmennuksesta Työpiste-verkkolehden jutusta Esihenkilö, asetu työuran loppupuolella olevan työntekijän saappaisiin

Tilaa Kokemus käyttöön työyhteisössä -valmennus oman organisaatiosi esihenkilöille. Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Telma Rivinoja, telma.rivinoja [at] ttl.fi, puh. 050 338 6308.

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!