Coronavaccinationerna kommer snart att inledas – Vaccinationsuppgifterna ska produceras i realtid i THL:s vaccinationsregister

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) följer och utvärderar Institutet för hälsa och välfärd (THL) vaccinationernas effekt och säkerhet samt genomförandet av vaccinationerna med hjälp av det nationella vaccinationsregistret. Uppgifterna i registret fås för närvarande från anmälan om öppen primärvård Avohilmo.

THL och Arbetshälsoinstitutet meddelar 14.12.2020

Uppföljningen av vaccinationernas effektivitet förutsätter att THL får regionala heltäckande och dagligen uppdaterade vaccinationsuppgifter från primärvården, företagshälsovården och den specialiserade sjukvården både från den offentliga och privata sektorn. Uppgifterna om varje given vaccindos ska registreras strukturerat i det elektroniska patientdatasystemet och det bör säkerställas att vaccinationsuppgifterna automatiskt överförs till det nationella vaccinationsregistret.

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården hör till de första som vaccineras

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kommer eventuellt att vara de första som får coronavaccinet. Vaccinationerna genomförs inom social- och hälsovårdsaktörernas företagshälsovård.

För närvarande överförs inte vaccinationsuppgifterna från alla företagshälsovårdsaktörer till THL:s vaccinationsregister. En aktör som genomför vaccinationer och registrerar uppgifter ska innan vaccinationerna inleds säkerställa, att

  • coronavirusvaccinet registreras i elektronisk och strukturerad form i patientdatasystemet,
  • personalen som dokumenterar vaccinationer har lämplig utbildning,
  • en anmälan om öppen primärvård Avohilmo används i patientdatasystemet och att den uppdaterade Avohilmo-datainsamlingen automatiskt överförs till vaccinationsregistret

Överföringen av vaccinationsuppgifter som en del av vaccinationsregistret förutsätter regionalt samarbete med de olika organisationernas informationsförvaltningsansvariga, datasystemleverantörer och THL. Vi önskar aktiva åtgärder i frågor som gäller utbildning av den personal som gör vaccinationsregistreringar och för säkerställandet av dataöverföringen.

Utbildning om coronavirusvaccination

THL ordnar en webbutbildning om coronavirusvaccinationer onsdagen den 16 december 2020, kl. 13–15. Utbildningen är avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Utbildningsprogram och anvisningar för deltagande (på finska)

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6833700

Mer om ämnet:

Hilmo – Vårdanmälan för socialvården samt hälso- och sjukvården 2020: Specifikationer och anvisningar

Nationella vaccinationsregistret

Registrering av vaccinationer

Statsrådets Principbeslut

Närmare upplysningar:

Susanna Jääskeläinen
Specialplanerare
THL
tfn 029 524 7508
rokotusrekisteri [at] thl.fi (rokotusrekisteri[at]thl[dot]fi)
fornamn.efternamn [at] thl.fi (fornamn[dot]efternamn[at]thl[dot]fi)

Satu Soini
Överläkare
Arbetshälsoinstitutet
Tfn 030 474 6009
fornamn.efternamn [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi)

Sari Nissinen
Utvecklingschef
Arbetshälsoinstitutet
Tfn 030 474 2751
fornamn.efternamn [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi)

Kaisa Mölläri
Utvecklingschef
THL
tfn 029 524 7363
avohilmo [at] thl.fi (avohilmo[at]thl[dot]fi)
fornamn.efternamn [at] thl.fi (fornamn[dot]efternamn[at]thl[dot]fi)

 

 

Dela innehåll på sociala medier!