Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.
Kuvituskuva: varhaiskasvatuksen opettaja lasten kanssa
Jari Hakanen
Jari Hakanen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 22.3.2023

Arbetsengagemang betyder ett positivt känslo- och motivationstillstånd, där personen upplever att hen är energisk, engagerad och fördjupad i sitt arbete. Det beskriver arbetsrelaterad iver och glädje samt upplevelsen av arbetet som betydelsefullt.

Det egna arbetsengagemanget kan man mäta med Arbetshälsoinstitutets kostnadsfria självvärderingstest. I Arbetslivskunskap-tjänsten har man nu samlat ett material från 60 000 testsvar från åren 2017–2021.

Arbetsengagemang är ganska vanligt

Nivån på arbetsengagemang var ganska hög eller hög hos sex av tio bland dem som svarade i testet. De upplever arbetsengagemang i genomsnitt flera gånger i veckan eller till och med dagligen. Motsvarande upplever cirka 40 procent arbetsengagemang en gång i veckan eller även mer sällan, deras arbetsengagemang kan alltså sägas vara på medelmåttig eller låg nivå.

– Arbetsengagemang-testets resultat visar att arbetsengagemanget är inte en ovanlig erfarenhet. Det upplevs i alla yrken, och likt tidigare undersökningar har det en positiv koppling till hälsa och positiv psykisk hälsa, rentav lycka, berättar forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet.

– Kvinnor upplever mer arbetsengagemang än män. Även åldern påverkar eftersom särskilt 45-åringar och äldre arbetstagare upplever arbetsengagemang oftare än yngre, fortsätter Jari Hakanen.

Arbetsengagemang är emellertid inte lika vanligt i alla yrkesgrupper och branscher.

Arbetsengagemanget högt inom undervisnings- och socialsektorn

Att arbetet är krävande och ansvarsfullt syns även som arbetsengagemang i testresultaten. Arbetsengagemang upplevs speciellt inom människorelaterade yrken: cirka 71 procent av undervisningssektorns, 68 procent av socialsektorns och 65 procent av hälsovårdssektorns arbetstagare upplever högt arbetsengagemang. Även hos personer som utför administrativt ledarskapsarbete är ett högt arbetsengagemang vanligt: 69 procent. Även bland personer som utför konstnärligt arbete upplever cirka två av tre dvs. 65 procent högt arbetsengagemang.

Arbetsengagemanget minst inom industriellt arbete

Inom industriellt arbete upplever endast 37 procent arbetsengagemang dagligen eller flera gånger i veckan. Även inom industriellt arbete upplever alltså fler än var tredje arbetsengagemang regelbundet.

Arbetsengagemanget är mindre inom dessa branscher där endast cirka hälften av arbetstagarna upplever högt engagemang: byggnadsbranschen, trafikarbete, tjänst- och lantbruksarbete, handelsarbete, kontorsarbete och tekniskt eller vetenskapligt arbete.

Arbetsengagemang kopplat till hälsa och lycka

Man vet att arbetsengagemang har många positiva verkningar bland annat inom fysisk och psykisk hälsa, bra arbetsprestation och produktivitet, positiva inställningar till den egna arbetsplatsen samt initiativrikt och innovativt sätt att arbeta.

På grundval av materialet har erfarenheten av arbetsengagemang klart ett positivt samband även med självutvärderad hälsa samt nöjdhet med livet och lycka.

Arbetsengagemang främjar arbetets meningsfullhet och hjälper oss att möta arbetets krav. Om arbetsengagemanget är litet borde man stärka det genom att ta hand om arbetsresurser, säger Jari Hakanen och fortsätter:

– De viktigaste arbetsresurserna för arbetsengagemanget är att man i arbetet mångsidigt kan använda sina kunskaper, lära sig nytt och utvecklas, det att man ser prestationerna i sitt arbete och får arbeta i en arbetsgrupp som fungerar bra. Arbetsengagemanget stärks även med serviceinriktat ledarskap och rättvis praxis på arbetsplatsen.

 

Mer information

  • Jari Hakanen, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 562 5433, jari.hakanen [at] ttl.fi

Läs mer:Resultaten av Arbetsengagemang-testet i Arbetslivskunskap-tjänsten

Läs mer: Arbetsengagemang-testet

  • Test: https://www.ttl.fi/tyon-imu-testi (på finska)
  • Testet som är publicerat år 2010 ger den som svarar personlig respons på arbetsengagemanget som hen upplevt i förhållande till referensgruppens resultat

Dela innehåll på sociala medier!