Bra samarbete, kompetens och tidigt agerande förbättrar den psykiska hälsan bland arbetande

Samtidigt har arbetsoförmåga på grund av psykiska problem ökat. Med hurudana åtgärder kan man få fler arbetsföra dagar i Finland? Policyrekommendationen listar metoder för att främja psykisk hälsa bland arbetande. Det viktigaste är ett systematiskt samarbete mellan tjänster inom psykisk hälsa och företagshälsovården samt förebyggande verksamhet på arbetsplatserna.
kuvituskuva: kaksi henkilöä pöydän ääressä
Hanna Hakulinen
Hanna Hakulinen

Arbetshälsoinstitutet informerar 25.10.2023

De arbetandes goda psykiska hälsa förutsätter samarbete, betonar Arbetshälsoinstitutet och MIELI Psykisk hälsa Finland rf i sin policyrekommendation. Sjukledigheter på grund av psykiska problem har ökat avsevärt i antal under de senaste åren.

Med hjälp av åtgärderna i policyrekommendationen kan man främja psykisk hälsa bland personer i arbetsför ålder, förebygga problem och främja återgången till arbetet. 

Förlängd sjukfrånvaro bör undvikas

Förlängd sjukfrånvaro förutspår permanent arbetsoförmåga. Om till exempel sjukfrånvaron för en person som lider av depression förlängs till över ett halvt år uppskattas varannan återvända till arbetslivet.

I policyrekommendationen påminner man om att rätt dimensionerat arbete kan fungera som en rehabiliterande faktor och vid till exempel lindrig eller medelsvår depression är det ofta möjligt att fortsätta arbeta utan långa sjukledigheter.

– Det är viktigt att effektiva stödåtgärder för arbetsförmågan tas i bruk redan innan sjukfrånvaron förlängs. Man borde bättre än idag utnyttja företagshälsovårdens specialkompetens vid bedömningen och stödjandet av arbetsförmågan, säger forskningschef Hanna Hakulinen från Arbetshälsoinstitutet.

De tre första avsnitten i policyrekommendationen beskriver på vilket sätt samarbetet mellan social- och hälsovårdsaktörerna och företagshälsovården borde utvecklas:

  • Företagshälsovårdens och de övriga social- och hälsovårdsaktörernas samarbete ska effektiviseras i vården av psykiska problem bland personer i arbetsför ålder.
  • Vid vård av psykiska problem bland personer i arbetsför ålder ska man beakta stödjandet av arbetsförmågan och arbetets positiva effekt på den psykiska hälsan.
  • Företagshälsovårdens och de övriga social- och hälsovårdsaktörernas kompetens inom psykisk hälsa ska stärkas.

Arbetets resurser ska stärkas på arbetsplatserna

Det är viktigt att främja psykisk hälsa för att upprätthålla arbetsförmågan och förebygga arbetsoförmåga. Ju tidigare man vidtar åtgärder, desto flera sätt har man tillgång till. Resurserna ska stärkas och problem förebyggas, både på individens och arbetsgemenskapens nivå.

– God psykisk hälsa byggs upp i arbetsgemenskapens vardag. Överraskande händelser, olika förändringar på arbetsplatsen, arbetsstress eller utmaningar i privatlivet kan vara belastande och göra det svårare att orka i arbetet. God vardagspraxis på arbetsplatsen, planmässighet och bra ledarskap stödjer orken i arbetet även i en förändringssituation, säger direktör Timo Lehtinen från Mieli ry.

De två övriga avsnitten i policyrekommendationerna fokuserar på arbetsplatsernas roll vid främjandet av psykisk hälsa:

  • Rollen som främjandet av psykisk hälsa spelar i stödåtgärderna för arbetsförmågan ska stärkas.
  • Arbetsplatsernas och företagarnas kompetens och sätt att stärka den psykiska hälsan ska stödjas.

 

Läs mer

Ytterligare information

  • Hanna Hakulinen, forskningschef, Arbetshälsoinstitutet, 043 824 1072, hanna.hakulinen [at] ttl.fi
  • Timo Lehtinen, direktör, vuxna och arbetslivet, MIELI Psykisk hälsa Finland rf, 040 158 2212, timo.lehtinen [at] mieli.fi

Dela innehåll på sociala medier!