Långa värmeböljor försämrar arbetsförmågan hos var femte – sjukledigheter på grund av värme är ändå ovanliga

På grund av uppvärmningen av klimatet har sannolikheten för höga temperaturer ökat i Finland. En hög temperatur på arbetsplatsen försämrar arbetets produktivitet, funktionsförmågan, arbetsmotivationen och trivseln. Arbetstagarens hälsoproblem kan förvärras av värmen. Enligt en färsk undersökning försämras arbetsförmågan hos var femte arbetstagare under värmeböljor. Genom förberedande åtgärder och planering kan arbetstagarnas hälsa och säkerhet på finländska arbetsplatser främjas.

Pressmeddelande 26/2020

Under perioder av höga temperaturer stiger arbetstemperaturen även vid många inomhusarbeten. Förra sommaren steg till exempel temperaturen i vissa tvättinrättningar till 31–32°C medan den relativa fuktigheten var 40–50 %. Under den varmaste veckan låg temperaturen på över 28°C cirka 31 timmar i veckan. I Finland beräknas cirka 60 000 arbetstagare ha heta arbeten. På sommaren stiger antalet betydligt i takt med att temperaturen når högre höjder. Förutom i tvättinrättningar förekommer motsvarande arbetstemperaturer till exempel på sjukhus och i restauranger.

Undersökningen visade att hälsotillståndet påverkas av att arbeta i hetta

I Arbetshälsoinstitutets senaste undersökning utreds hur arbete i hetta inverkar på trivseln och säkerheten på arbetsplatsen. Det här är första gången det görs en undersökning i Finland om värmeböljornas inverkan på temperaturhöjningen i lokaler för inomhusarbete och arbetstagarnas värmebelastning på grund av den. Enkätundersökningen genomfördes i två tvättinrättningar och på ett sjukhus.

– Perioder med höga temperaturer påverkar arbetseffektiviteten, behovet av pauser ökar och värmepauserna leder till ett behov av tilläggsresurser, vilket innebär extra kostnader, berättar Henna Paukkunen, servicechef för tvättinrättningen SOL Pesulapalvelut.

Av undersökningen framgick att arbetstagarens hälsotillstånd påverkades negativt hos var femte arbetstagare som arbetade i höga temperaturer. Ingen av personerna som deltog i enkätundersökningen hade ändå meddelat att de hade varit sjukskrivna på grund av hettan. Detta bekräftades även av intervjuer som gjordes på arbetsplatsen. I dessa intervjuades förutom arbetstagarna även arbetarskydds- och hälsovårdspersonal och chefer.

– Arbete i heta förhållanden är särskilt utmanande för personer som lider av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, berättar specialforskaren Sirkka Rissanen från Arbetshälsoinstitutet som leder forskningsprojektet.

Nu letar vi efter sätt att påverka de negativa upplevelserna av hetta

– Enligt enkäten i undersökningen upplever majoriteten (87 %) av tvättinrättningarnas arbetstagare att värmen är ett problem på sommaren, säger Rissanen.

Värmeförhållandena och arbetstagarnas värmebelastning på arbetsplatserna har utretts förutom med enkäter även genom förhållande- och personmätningar (N=78). I undersökningen kommer även den subjektiva upplevelsen av värmetolerans att undersökas och vilka faktorer på arbetsplatsen som inverkar på värmebelastningen.

– Målet är att hitta personliga lösningar bl.a. genom val av skyddsutrustning, med intelligent teknik eller med hjälp av kylande system. Med hjälp av en modell som utvecklats med stöd av resultaten ska arbetstagarnas värmebelastning och nedgången i arbetets produktivitet kunna bekämpas bättre vid inomhusarbeten där temperaturen stiger på grund av yttre omständigheter, berättar Rissanen.

Målorganisationerna i Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt "Työviihtyvyyden ja -turvallisuuden lisääminen kuumissa sisätöissä" (Ökad arbetstrivsel och -säkerhet i heta inomhusmiljöer) är tre finländska organisationer (2 tvättinrättningar och ett universitetssjukhus) och en finländsk företagspartner som producerar intelligent teknologi. Undersökningen finansieras av Arbetarskyddsfonden 6/2019–11/2020.

Mer information

Specialforskare Sirkka Rissanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 6095, sirkka.rissanen(at)ttl.fi

Dela innehåll på sociala medier!