Majoriteten av kommunsektorns anställda ansåg att coronapandemin hade en negativ inverkan på det egna arbetet

Coronapandemin ökade belastningen särskilt inom social- och hälsovårdssektorn, undervisningssektorn och pedagogiska sektorn, men förbättrade möjligheterna att skapa balans mellan arbete och fritid. Efter pandemin sjönk populariteten av att köra till arbetet med egen bil, vilket minskade utsläppen från arbetsresor inom kommunsektorn. Nu kan du bekanta dig med coronapandemins konsekvenser på arbetet och arbetsresor inom kommunsektorn i tjänsten Arbetslivskunskap.
-
Jenni Ervasti
Jenni Ervasti
Pekka Varje
Pekka Varje

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 19.6.2023

Inom kommunsektorn fanns det betydande skillnader mellan yrkesgrupperna i hur man upplevde pandemin. Den psykiska belastningen och upplevelsen av att smittsamma sjukdomar är farliga ökade särskilt inom social- och hälsovårdssektorn, undervisningssektorn och pedagogiska sektorn.

Å andra sidan ökade pandemin uppskattningen av den egna yrkeskåren. Den största ökningen har skett bland sjukskötare och läkare, men även inom andra arbetaryrken som städare och anställda som arbetar med renhållning av gator och avfallshantering.

Coronan ökade också distansarbetet inom kommunsektorn

– Den positiva sidan av pandemin sågs som bättre möjligheter att balansera krav som ställs av arbetet och det övriga livet. Cirka 40 procent av dem som svarade på undersökningen berättade att de hade gått över till distansarbete på grund av coronapandemin, säger ledande forskare Jenni Ervasti från Arbetshälsoinstitutet.

Det finns dock många yrkesgrupper inom kommunsektorn som inte kan arbeta på distans, såsom läkare, sjukskötare, småbarnspedagoger och lärare. I dessa yrkesgrupper utfördes arbetet huvudsakligen eller helt och hållet som närarbete under hela pandemitiden.

Dessutom övergick man från distansarbete till närarbete eller hybridarbete i stor utsträckning under hösten 2022. Vid den tidpunkten uppgav 91 procent av respondenterna att de helt eller delvis hade återgått till närarbete.

Bilkörning som färdsätt för arbetsresor minskade efter pandemin

År 2022 körde 31 procent av respondenterna bil till arbetet under sommaren och 34 procent under vintern. Antalet som körde bil till arbetet varje dag minskade med fem procentenheter från år 2020. Antalet kilometer som kördes med bil minskade med 11 procent.

En längre arbetsresa till jobbet ökade användningen av personbil. Den genomsnittliga längden för en arbetsresa var 15–16 kilometer för dem som kör bil varje dag och 8 kilometer för dem som använder andra färdsätt.

– Det är också intressant att det skett en polarisering av bilkörning på arbetsresor. Fördelningen är tydligt fokuserad på båda ändarna, vilket innebär att bilen vanligen används till arbetsresor antingen dagligen eller aldrig, säger Jenni Ervasti.

Minskningen av antalet som kör bil dagligen återspeglas i minskningen av koldioxidutsläpp

År 2022 var de genomsnittliga koldioxidutsläppen från arbetsresorna i kommunsektorn 315 kg per anställd. År 2020 var motsvarande siffra 356 kg.

När koldioxidutsläppen granskades enligt yrke hade brandmännen de högsta utsläppen per anställd. Detta beror dock inte på att brandmän kör exceptionellt mycket med bil, utan de stora utsläppen orsakas av de långa arbetsresorna.

Den yrkesgrupp som har lägst utsläpp är anställda inom biblioteken, av vilka endast 12 procent uppger att de kör till jobbet varje dag.

– Användningen av bil för arbetsresor är relativt allmänt i yrken med skiftarbete, där det inte nödvändigtvis ens är ett alternativ att använda kollektivtrafik. Bilanvändningen och därmed utsläppen har dock minskat även inom dessa yrkesgrupper, säger Jenni Ervasti.

Läs mer

Kommun10-undersökningen

  • Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning är Finlands största uppföljningsundersökning av kommunsektorns personal. Mer information: Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimus (FPS) | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) (på finska)
  • I undersökningen deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Nådendal, Reso, Nokia, Valkeakoski och Virdois.
  • Anställda i fyra stora kommuner fick frågor om arbetsresor, medan anställda i alla elva kommunerna fick frågor om pandemins konsekvenser.
  • År 2022 svarade 57 572 anställda (72 %) på enkäten. År 2020 var antalet respondenter 65 179 (62 %).
  • Forskningen om arbetsresor och pandemitiden i kommunarbetet finansieras av Arbetarskyddsfonden och Rådet för strategisk forskning (CLIMATE-programmet).

Ytterligare information

  • Kommun10-undersökningen: Jenni Ervasti, ledande forskare, Arbetshälsoinstitutet, 043 825 5475, jenni.ervasti [at] ttl.fi (jenni[dot]ervasti[at]ttl[dot]fi)
  • Tjänsten Arbetslivskunskap: Pekka Varje, forskningschef, Arbetshälsoinstitutet, 050 576 8236, pekka.varje [at] ttl.fi (pekka[dot]varje[at]ttl[dot]fi)

Dela innehåll på sociala medier!