Nya forskningsdata om skiftarbetets hälsopåverkningar – forskarna uppdaterade sina rekommendationer

Nordiska undersökningar påvisade nya kopplingar mellan skiftarbete och hälsa. Skiftarbete som innehåller nattarbete har samband med arbetsolycksfall, sjukfrånvaro samt bland annat missfall och bröstcancer. Hälsoriskerna kan förebyggas genom god arbetsskiftsplanering. Forskningskonsortiet har uppdaterat sina rekommendationer för förebyggande av hälso- och säkerhetsrisker i samband med skiftarbete.

 

Meddelande 44/2020, WOW Symposium 13.11.2020, Esbo

Cirka 20 procent av alla löntagare i Europa arbetar i skift. I det nordiska forskningsprojektet Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet (WOW) har omfattande registermaterial använts för att få ny slags kunskap om skiftarbete. Över 100 vetenskapliga artiklar har publicerats om projektet.

– I våra undersökningar kunde vi använda oss av exakta data om sambandet mellan arbetstidsegenskaper och hälsa. Registeruppgifterna innehåller bland annat daglig information om social- och hälsovårdsbranschens arbetsskift under flera år. Detta möjliggjorde utarbetandet av rekommendationer för minskande av hälsorisker som orsakas av skiftarbete som är betydligt exaktare än tidigare rekommendationer, berättar Mikko Härmä, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet.

Nya rekommendationer för planering av skiftarbete som gäller nattarbete

Forskarna rekommenderar kortare nattskiftperioder och längre återhämtningstider mellan arbetsskift.

 • Antalet successiva nattskift borde vara litet, helst högst tre nätter i rad.
 • Korta turintervaller (<11 timmar) borde undvikas.
 • Snabb skiftesrotation (till exempel 2–3 nattskift i rad) rekommenderas jämfört med långsam skiftesrotation (fyra eller fler nattskift i rad).
 • Gravida kvinnor borde inte ha mer än ett nattskift per vecka.
 • Arbetstagarna borde alltid få vara med i skiftsplaneringen. Goda påverkningsmöjligheter på den egna arbetstiden förbättrar arbetshälsan och minskar på sjukfrånvaron.

Se alla WOW-projektets rekommendationer på projektets webbplats

Nya bevis på hur skiftarbete som innehåller nattarbete påverkar risken för bröstcancer och missfall – gravida kvinnor får ha högst ett nattskift per vecka

Flera av WOW-konsortiets undersökningar har undersökt sambandet mellan skiftarbete och cancer. En internationell expertgrupp som sammanträdde på WHO:s cancerforskningsinstituts International Agency for Research on Cancer IARC:s begäran har i sin rapport i år uppskattat att skiftarbete som innehåller nattarbete har sannolikt cancerframkallande effekter på människor och kan orsaka bröst-, prostata- och tjocktarmscancer.

– Högklassiga vetenskapliga undersökningar visar att ett stort antal nattskift per vecka eller skiftens långa varaktighet har samband med ökad risk för bröstcancer. Å andra sidan har undersökningar där mängden nattarbete varit liten inte hittat något samband med en ökad risk, bekräftar Johnni Hansen, forskare vid Danmarks Cancerforskningscenter.

En dansk undersökning som drog nytta av dagliga arbetstidsdata för kvinnor som arbetar på sjukhus visade att ju större antalet nattskift var under graviditetsveckorna 3–21, desto större var risken för missfall

– För att minska risken för missfall borde gravida kvinnor inte ha mer än ett nattskift per vecka, konstaterar Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut.

Arbetsolycksfall och sjukfrånvaro beror på arbetsskiftsplaneringen

Arbetstidsegenskapernas och arbetsolycksfallens samband har undersökts i flera undersökningar i Danmark, Norge och Finland. En dansk forskning visade att risken för olycksfall ökade endast efter en arbetsvecka som innehöll kvälls- eller nattskift jämfört med en vecka som endast innehöll dagskift. Ju kortare tid det var mellan arbetsskiften, desto högre konstaterades risken för olycksfall vara.  En norsk undersökning upptäckte att ett samband existerade mellan korta turintervaller (mindre än 11 timmar mellan arbetsskift) och arbetsolycksfall och situationer med tillbud under arbetsskift.

I en finsk undersökning som publicerades nyss upptäckte vi att risken för olycksfall är hög också under arbetsskift inom social- och hälsovårdsbranschen som varar i minst 12 timmar, konstaterar Mikko Härmä, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet.

WOW-undersökningarna har också undersökt sambandet mellan skiftegenskaper och sjukfrånvaro. En finsk undersökning visade att korta sjukfrånvarotillfällen på 1 ̶̶ 3 dygn var vanligare efter längre arbetstider, flera successiva nattskift och korta turintervaller på under 11 timmar.

En dansk-finsk undersökning visade att kvällsarbete och fem eller flera nattskift i rad ökade risken för lång sjukfrånvaro, särskilt för äldre arbetstagare.
– Våra resultat tyder på att även längre sjukfrånvaro kan undvikas med god arbetsskiftsplanering, säger Garde.

WOW-projektet ”Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet – skapande av nya verksamhetsmodeller och lösningar i Norden, (Working hours, health, well-being and participation in working life (WOW) – creating new working time models and solutions for Nordic countries) har utvecklat arbetstidsmodeller och lösningar som grundar sig på forskningsdata och som främjar hälsan, välbefinnandet och deltagandet i arbetet. Projektets forskare i Finland, Danmark, Norge och Sverige har producerat över 110 vetenskapliga publikationer om projektet. Projektet finansieras av NordForsk.
Forskarna som deltagit i projektet presenterar sina forskningsresultat i symposiet WOW livestream den 13 november kl. 12–15 och i mediaevenemanget kl. 10–11. Inspelningar är tillgängliga i upp till två veckor efteråt

WOW-projektets slutrapport (publiceras 13.11.2020)
WOW-projektets webbplats (rekommendationer, resultat, meddelanden, publiceras 13.11.2020)

Ytterligare information:

Mikko Härmä, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 40 544 2750, mikko.harma[at]ttl.fi

Anne Helene Garde, professor, National Research Centre for the Working Environment, Denmark, +45 3916 5258, ahg[at]fa.dk

Dr. Johnni Hansen, Danish Cancer Society Research Center, +45 29259193/+45 35257500, johnni[at]cancer.dk

 

Vetenskapliga publikationer:

 

 1. Härmä M and Karhula K (editors). Working hours, health, well-being and participation in working life. Current knowledge and recommendations for health and safety. Finnish Institute of Occupational Health. 2020. https://www.julkari.fi/handle/10024/140634
 2. Garde AH, Begtrup L, Bjorvatn B, Bonde JP, Hansen J, Hansen Å M, et al. How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks. Scand J Work Environ Health. 2020;46(6): 557-569. 
 3. IARC. Night shift work. IARC Monogr Identif Carcinog Hazards Hum: IARC; 2020. p. 1-371. 
 4. Begtrup LM, Specht IO, Hammer PEC, Flachs EM, Garde AH, Hansen J, et al. Night work and miscarriage: a Danish nationwide register-based cohort study. Occup Environ Med. 2019;76(5):302-
 5. Nielsen HB, Dyreborg J, Hansen ÅM, Hansen J, Kolstad HA, Larsen AD, et al. Shift work and risk of occupational, transport and leisure-time injury. A register-based case-crossover study of Danish hospital workers. Safety Science. 2019;120:728-34. 
 6. Nielsen HB, Hansen Å M, Conway SH, Dyreborg J, Hansen J, Kolstad HA, et al. Short time between shifts and risk of injury among Danish hospital workers: a register-based cohort study. Scand J Work Environ Health. 2019;45(2):166-73. 
 7. Vedaa O, Harris A, Erevik EK, Waage S, Bjorvatn B, Sivertsen B, et al. Short rest between shifts (quick returns) and night work is associated with work-related accidents. Int Arch Occup Environ Health. 2019;92(6):829-35. 
 8. Härmä M, Koskinen A, Sallinen M, Kubo T, Ropponen A, Lombardi DA. Characteristics of working hours and the risk of occupational injuries among hospital employees: a case-crossover study. Scand J Work Environ Health. 2020;46(6):570-578.  
 9. Ropponen A, Koskinen A, Puttonen S, Härmä M. Exposure to working-hour characteristics and short sickness absence in hospital workers: A case-crossover study using objective data. Int J Nurs Stud. 2019;91:14-21. 
 10. Larsen AD, Ropponen A, Hansen J, Hansen ÅM, Kolstad HA, Koskinen A, et al. Working time characteristics and long-term sickness absence: a large register-based study of Danish and Finnish nurses. International Journal of Nursing Studies. 2020:103639.

Mer publikationer finns på projektets webbplats

Dela innehåll på sociala medier!