Sjukfrånvaron minskade inom kommunsektorn ifjol

Mängden sjukfrånvarodagar inom kommunsektorn började sjunka ifjol, enligt resultaten från undersökningen Kommun10. Under 2019 var de kommunalt anställda i genomsnitt 16,5 dagar frånvarande från arbetet på grund av egen sjukdom. Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan yrkesgrupperna har ändå inte minskat. Effekterna av Covid19 (corona)-pandemin på sjukfrånvaron syns inte i förra årets statistik.

Meddelande 21/2020

I Arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun10 har man sedan år 2000 följt upp arbetstagarnas sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var som högst år 2008, då de kommunalt anställda på grund av egen sjukdom var frånvarande från arbetet i genomsnitt 19,4 dagar. Från år 2013 har antalet sjukfrånvarodagar uppgått till i genomsnitt 16–17 dagar. År 2018 var de kommunalt anställda frånvarande i genomsnitt 17,0 dagar på grund av egen sjukdom och år 2019 hade denna andel sjunkit till 16,5 dagar. Nästan var fjärde arbetstagare (24 procent) har inte varit frånvarande en enda dag på grund av egen sjukdom. Mängden har varit relativt stabil under hela uppföljningsperioden.

Även om sjukfrånvarons utveckling varit positiv under förra året, har man mot bakgrund av denna sjukfrånvarostatistik inte lyckats minska hälsoskillnaderna mellan olika yrkesgrupper. Under 2019 förekom det fortfarande flest sjukfrånvarodagar särskilt bland yrken med fysiskt arbete, inom social- och hälsovården samt assistansyrken: köksbiträden, hemvårdare, skolgångsbiträden, lokalvårdare, barnskötare, närvårdare och familjedagvårdare hade en sjukfrånvaro på i genomsnitt 24–28 dagar per år. Den lägsta frånvaron på grund av egen sjukdom förekom bland direktörer, specialsakkunniga, läkare och lärare (8–9 dagar i genomsnitt).

Betraktat per åldersgrupp har den största positiva utvecklingen ägt rum i åldersgrupperna över 50, där sjukfrånvaron under 2019 var omkring en halv dag lägre än under 2018. Ett oroväckande resultat är däremot att kommunalt anställda under 30 i genomsnitt har lika många sjukfrånvarodagar som anställda åldern 30–50, dvs. 15,5–15,8 dagar.

– Coronapandemin ökar säkert belastningen inom speciellt social- och hälsovården, men effekterna på sjukfrånvaron syns först i statistiken för innevarande och kommande år. Resultaten är också oroväckande med tanke på unga arbetstagare som ofta även jobbar inom yrken med hög sjukfrånvaro, säger äldre forskare Jenni Ervasti och fortsätter:
– Å andra sidan ger de uppmuntrande resultaten bland äldre arbetstagare anledning att tro att stödåtgärderna för arbetsförmågan varit framgångsrika och har riktats rätt.

Information om sjukfrånvaron inom kommunsektorn finns i Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap.

Arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun10 är Finlands största uppföljningsundersökning om personalen inom kommunsektorn. I undersökningen deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Nådendal, Reso, Nokia, Valkeakoski och Virdois. Sjukfrånvaron bland över 90 000 kommunalt anställda följs upp med hjälp av ett enhetligt beräkningssätt via arbetsgivarnas personalregister, så att antalet sjukfrånvarodagar relateras till antalet genomförda årsverken. Statistiken omfattar inte orsakerna till sjukfrånvaron.

Mer information:

Jenni Ervasti
äldre forskare
Arbetshälsoinstitutet
Jenni.Ervasti [at] ttl.fi (Jenni[dot]Ervasti[at]ttl[dot]fi)
tfn 030 474 2806

 

Dela innehåll på sociala medier!