Verkningsfulla metoder för att stödja psykisk hälsa i arbetslivet

Regeringens program för psykisk hälsa i arbetslivet har publicerat nio avgiftsfria digitala verktyg för det finländska arbetslivet. Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa ger arbetsplatserna och företagshälsovården lättillgängliga verktyg för förebyggande av psykiska problem bland personer i arbetsför ålder. De finländska arbetsplatserna behöver arbetsför och kompetent arbetskraft. Att stödja psykisk hälsa spelar en viktig roll när det gäller att få fart på sysselsättningsökningen, som finns i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet informerar 23.9.2021

På de finländska arbetsplatserna behövs ett nytt slags ledarskap för att sjukfrånvaron och invalidpensionerna på grund av psykisk ohälsa ska kunna minskas. Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet svarar mot detta behov genom att publicera digitala verktyg som baserar sig på forskningsrön och som har utvecklats i samarbete med arbetsplatser, företagshälsovården och andra aktörer i arbetslivet.  

Verktygslådan för att stödja för psykisk hälsa ger konkreta metoder som kan utnyttjas i vardagen på arbetsplatserna 

Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa erbjuder lättillgängliga metoder och tillvägagångssätt för att stödja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa i vardagen på arbetsplatserna. Hela arbetsgemenskapen ansvarar för välbefinnandet i arbetet.  

För att åstadkomma en effektfull förändring behövs äkta samarbete mellan alla aktörer på arbetsplatsen och stärkande av kompetensen.  Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen utmanar arbetsplatserna och företagshälsovården att ta i bruk verktygslådans metoder och att också föra budskapet vidare. 

– Det finns många sätt att stödja arbetstagarnas psykiska hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatserna. Det viktigaste är att se till att vardagsrutinerna på arbetsplatsen stöder välbefinnandet. Att bedöma och hantera de psykosociala riskerna i arbetet är också en lagstadgad skyldighet för varje arbetsplats, påpekar minister Sarkkinen. 

En arbetskultur som stöder den psykiska hälsan handlar om vardagliga saker, såsom växelverkan, att lösa problem tillsammans och att utveckla arbetssätten. Verktygen för att stödja psykisk hälsa kan utnyttjas individuellt som riktat stöd eller genom att man inom arbetsgemenskapen tar i bruk en verktygslåda för långsiktigt stöd i vardagen. 

Verktygen stärker kompetensen på arbetsplatserna 

Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa, som utvecklats av Arbetshälsoinstitutet, har publicerats på institutets webbplats. Verktygen erbjuder hela arbetsgemenskapen metoder för att förebygga arbetsförmågan. I verktygen ingår både praktiska verktyg såsom test, spel och räknare samt träningar kring teman som det är viktigt att till exempel chefer, personalförvaltningen och arbetarskyddsaktörer stärker sin kompetens om. 

– Det är effektivare att rikta åtgärder till arbetsgemenskapen och stödja arbetsförmågan på ett förebyggande sätt än att inom företagshälsovården på individnivå reagera på problem som redan uppstått, säger produktchef Kaisa Mikkola från Arbetshälsoinstitutet. 

Målgruppen för verktygslådan är finländska arbetsplatser och företagshälsovården. En del av verktygen är riktade till chefer, arbetarskyddsaktörer eller personalförvaltning, andra till företagshälsovården, arbetstagarna eller ledningen. 

Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa gör det lättare att ta upp belastning eller andra frågor som påverkar arbetsförmågan. När det blir mer vardagligt att prata om psykisk ohälsa är det lättare att ta tag i utmaningarna i tid. Arbetsgemenskapen uppmuntras att testa verktygen genom att diskutera tillsammans. 

Bekanta dig med verktygslådan för att stödja psykisk hälsa på Arbetshälsoinstitutets sida mielityo.fi. 

Ytterligare information 

  • Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, SHM, fornamn.efternamn [at] gov.fi (fornamn[dot]efternamn[at]gov[dot]fi)
  • Jaana Vastamäki, projektchef, SHM, fornamn.efternamn [at] gov.fi (fornamn[dot]efternamn[at]gov[dot]fi) (allmänna frågor om programmet för psykisk hälsa i arbetslivet) 
  • Kaisa Mikkola, produktchef, Arbetshälsoinstitutet, fornamn.efternamn [at] ttl.fi (fornamn[dot]efternamn[at]ttl[dot]fi) (verktygslåda för att stödja psykisk hälsa)                                                                                                          

Vad är programmet för psykisk hälsa i arbetslivet? 

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet är en del av den nationella strategin för psykisk hälsa, där ett av målen är att stödja psykisk hälsa i arbetslivet. Genom programmet vill man förbättra arbetsplatsernas beredskap att stödja arbetstagarnas psykiska hälsa och förmåga att hantera risker för psykisk ohälsa. Genom att se till att de som arbetar kan fortsätta arbeta kan man hålla sysselsättningsgraden på den nuvarande nivån och bidra till att regeringens sysselsättningsmål kan uppnås. Utöver den nu publicerade verktygslådan för att stödja psykisk hälsa utvecklas i programmet också en samarbetsmodell som stöder arbetsförmågan och den psykiska hälsan i det förebyggande arbetet på arbetsplatser och inom företagshälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet, organisationer inom området psykisk hälsa och andra partner samt ett omfattande nätverk av intressegrupper. 

Dela innehåll på sociala medier!