Dataskyddsbeskrivning: ”Verktygslåda för psykisk hälsa” är ett projekt om förfaringssätt och metoder för att stödja psykisk hälsa och om stöd till olika branscher

Dataskyddsbeskrivning för projektet Verktygslåda för psykisk hälsa (2023–2025).

Beskrivning av registret 

Det är fråga om ett tidsbundet projekt (16.1.2023–30.3.2025) som finansieras av Finlands program för hållbar tillväxt (investering P3, C1, I3): Verktygslåda för psykisk hälsa (Psykisk hälsa som en del av ledningen av arbetsförmågan). Arbetshälsoinstitutet får finansiering för projektet via Social- och hälsovårdsministeriet. Projektets kvantitativa mål är att nå 600 finländska arbetsplatser och företagshälsovårdsenheter och erbjuda dem stöd för ibruktagandet av verktygen i Verktygslådan för psykiska hälsa.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter?

Grunderna för behandlingen av personuppgifter är att enligt finansieringsvillkoren för projektet som finansieras av EU och ett avtal mellan Arbetshälsoinstitutet och Social- och hälsovårdsministeriet samla in uppgifter om deltagarna i verksamheten som genomförs med hjälp av projektets finansiering. Behandlingen av uppgifterna baserar sig på lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022), dvs. grunderna utgör en lagstadgad skyldighet. Uppgifterna sparas för en eventuell granskning/kvalitetsrevision av projektet hos Europeiska kommissionen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter: 
Personens namn 
Personens telefonnummer 
Namnet på arbetsplatsen 
Namnet på arbetsenheten

Var får vi personuppgifter?

Personuppgifterna lämnas av personerna själva i samband med anmälan och/eller deltagande. Uppgifterna samlas in via ett stödsystem som Arbetshälsoinstitutet använder.

Till vem utlämnar vi personuppgifter?

Uppgifterna om antalet eventdeltagare och deras arbetsgivare utlämnas till Social- och hälsovårdsministeriets Finlands program för hållbar tillväxt P3 investeringar i Psykisk hälsa och arbetsförmåga: i personregistret som förvaltas för kommissionens tillsyn.

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifter. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifter ska behandlas.  

Överför vi personuppgifter till länder utanför EU/EES?

I detta sammanhang överför vi inte uppgifter till länder utanför EU/EES.  

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Uppgifterna sparas till slutet av 2032 varefter de förstörs.

Utför vi automatiserat beslutsfattande eller profilering?

Vi utför inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Vad innebär lämnande av uppgifter?

Uppgifter samlas in för att bekräfta deltagande i projektets verksamhet. Lämnande av uppgifter baserar sig på lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022).

Dina rättigheter 

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets blankett eller fritt formulera din skriftliga begäran. Rikta begäran till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.  

Åtkomsträtt till uppgifterna och rätt att granska uppgifterna 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätt att granska dem. Rätten att granska uppgifterna är i princip personlig. Uppgifterna kan endast lämnas till den person som uppgifterna gäller eller till personens lagliga företrädare.

Rätt till rättelse av uppgifter 

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas.

Rätt att få uppgifterna raderade (”rätt att bli bortglömd”) 

Du har inte rätt att få uppgifterna raderade.

Rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig 

Du har inte rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i situationer som beskrivs i dataskyddsförordningen.

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande 

Arbetshälsoinstitutet utför inte automatiserat beslutsfattande utifrån registret.

Rätt att få information om en personuppgiftsincident 

Du har rätt att få information om en personuppgiftsincident om det medför stor risk för intrång i den personliga integriteten. Vi behandlar eventuella personuppgiftsincidenter omedelbart då de uppdagas och vid behov lämnar vi meddelanden enligt dataskyddsförordningen till tillsynsmyndigheten och de registrerade.

Begäran om handlingar som gäller personuppgifter och som överensstämmer offentlighetslagen  

I överensstämmelse med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan du även begära handlingar om ärenden som är sekretessbelagda om handlingen angår dig eller du är part i ärendet.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1 
Arbetshälsoinstitutet 
Telefonnumret till dataskyddsombudet 030 474 2429 och e-post tsv(at)ttl.fi  
För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet på ett datasäkert sätt. 
Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå som ger information om behandlingen av personuppgifter. Hos byrån kan man även anföra besvär. 
Dataombudsmannens byrå
Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå