Tietosuojaseloste: Mielenterveyden tuen keinot ja menetelmät ja eri ammattialojen tuki (Mielenterveyden työkalupakki) -hanke

Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen (2023–2025) tietosuojaseloste.

Rekisterin kuvaus 

Kyseessä on Suomen kestävän kasvun ohjelman (investointi P3, C1, I3) rahoittama määräaikainen (16.1.2023 - 30.3.2025) hanke Mielenterveyden tuen keinot ja menetelmät ja eri ammattialojen tuki: Mielenterveyden työkalupakki (Mielenterveys osana työkykyjohtamista). Työterveyslaitos saa hankkeen rahoituksen STM:n kautta. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on tavoittaa 600 suomalaista työpaikkaa ja työterveyshuollon yksikköä, ja tarjota heille tukea Mielenterveyden työkalupakin työkalujen käyttöön. 

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n rahoittaman hankkeen vaatimien rahoitusehtojen ja Työterveyslaitoksen ja STM:n välisen sopimuksen mukaisesti kerätä tietoa hankkeen rahoituksella toteutettavien toimenpiteiden osallistujista. Käsittely perustuu lakiin Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta (537/2022) eli perusteena on lakisääteinen velvoite. Tiedot tallennetaan EU:n komission mahdollista hankkeen tarkastamista / auditointia varten. 

Mitä henkilötietoa käsittelemme 

Käsittelemme seuraavia yhteystietoja: 
Henkilön nimi 
Henkilön työpuhelinnumero 
Työpaikan nimi 
Työyksikön nimi

Mistä saamme henkilötiedot 

Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään ilmoittautumisen ja/tai osallistumisen yhteydessä. Tiedot kerätään Työterveyslaitoksen käytössä olevalla KTJ-järjestelmän kautta. 

Mihin luovutamme henkilötietoja 

Tiedot tilaisuuden osallistujien lukumäärästä ja tieto työnantajasta luovutetaan STM:n Suomen kestävän kasvun ohjelma P3 Mielenterveys ja työkyky investointi: komission valvontaa varten kerättävään henkilörekisteriin. 

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.  

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Emme tässä yhteydessä siirrä tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  

Miten kauan säilytämme henkilötietoja 

Tiedot säilytetään vuoden 2032 loppuun asti, jonka jälkeen ne tuhotaan. 

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia 

Emme tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

Mitä tietojen antaminen merkitsee 

Tietoja kerätään hankkeen toimenpiteisiin osallistumisen todentamiseksi. Tietojen antaminen perustuu lakiin Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta (537/2022). 

Sinun oikeutesi 

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.  

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkistaa tiedot 

Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkistaa henkilötiedot. Tarkastusoikeus on lähtökohtaisesti henkilökohtainen. Tiedot voidaan antaa vain henkilölle itselleen tai hänen lailliselle edustajalleen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen.

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) 

Sinulla ei ole oikeutta tietojen poistamiseen. 

Oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 

Sinulla ei ole oikeutta siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa kuvatuissa tilanteissa. 

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Työterveyslaitos ei tee rekisterin perusteella automaattista päätöksentekoa. 

Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta 

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, jos loukkauksesta aiheutuu korkea riski yksityisyyden suojalle. Käsittelemme mahdolliset henkilötietojen tietoturvaloukkaukset heti niiden tultua ilmi ja teemme tarvittaessa tietosuoja-asetuksen mukaiset ilmoitukset valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille. 

Julkisuuslain mukaiset henkilötietoja koskevat asiakirjapyynnöt  

Voit tehdä julkisuuslain (621/1999) mukaisia asiakirjapyyntöjä myös salassa pidettävistä asioista, jos asiakirja koskee sinua itseäsi tai olet asiassa asianosainen.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1 
Työterveyslaitos 
Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi  
Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa. 
Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot