Dataskyddsbeskrivning för rekryteringsregister

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som skapas i rekryteringsverksamheten. I Arbetshälsoinstitutets rekryteringsregister samlas personuppgifter för personer som söker arbete hos Arbetshälsoinstitutet.
Innehållsförteckning

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när vi emottar och behandlar arbetsansökningar. Arbetshälsoinstitutet kan använda ansökan också i andra ansökningar, om arbetssökanden har gett sitt samtycke till detta. 

Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter är samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).

Vilka personuppgifter behandlar vi

Registret omfattar den arbetssökandes identifierings- och kontaktuppgifter (namn, e-postadress, andra kontaktuppgifter) och de svar och uppgifter som den sökande angett i ansökan.

Var får vi personuppgifter

Den arbetssökande matar själv in uppgifterna i systemet.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.      

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Överför vi personuppgifter utanför EU/EES-området

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES-området.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Vi lagrar ansökan i två år räknat från inlämnandet av ansökan för eventuella rättsliga yrkanden. 

Gör vi automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vår gör inte automatiskt beslutsfattande utifrån uppgifterna i rekryteringsregistret.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Insamlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna lämna in en arbetsansökan och få den behandlad.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet

Telefonnumret till dataskyddsombudet 030 474 2429 och e-post tsv(at)ttl.fi  

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. För att du på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet måste du ha en fungerande e-postadress och ett telefonnummer. 

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå som ger information om behandling av personuppgifter och hos byrån kan man även anföra besvär.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå