Jourhändelseregister för C-kompetenscentrets jour

20.5.2024

Personuppgiftsansvarig

Jourhändelseregistret för C-kompetenscentrets jour upprätthålls av Arbetshälsoinstitutet.

Beskrivning av registret

C-kompetenscentret är ett samarbetsnätverk som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och som bildas av olika expertaktörer på kemiska hot och koordineras av Arbetshälsoinstitutet. C-kompetenscentrets jour (C-jouren) erbjuder expertstöd till myndigheterna vid hantering av kemiska specialsituationer. Uppgifter om kontakter till C-jouren registreras i jourhändelseregistret.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

I registret registreras uppgifter om de kontakter som har kommit till C-jouren. I registret registreras även information om den organisation som har tagit kontakt. Kontaktpersonens personuppgifter registreras inte i registret. Under samtalet kan man komma överens om att frågan ska utredas i C-kompetenscentret och att man återkommer till ärendet. Informationen som samlas in är uppringarens namn och telefonnummer och/eller e-postadress. Dessa personuppgifter förstörs efter att ärendet har behandlats, dock senast inom en vecka. Grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är allmänt intresse (artikel 6 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning).

Vilka personuppgifter behandlar vi

Namnet på den person som har kontaktat C-jouren, arbetsgivare och kontaktuppgifter (telefonnummer och/eller e-postadress).

Var får vi personuppgifterna

Vi får nödvändiga personuppgifter från den som har kontaktat jouren.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifter ska behandlas.

Huruvida vi överför personuppgifter till länder utanför EU/EES

Vi överför som regel inte personuppgifter utanför EU/EES. Vissa IT-serviceleverantörer kan utgöra ett undantag från denna regel: i dessa fall kan uppgifter överföras utanför EU/EES på de sätt som tillåts i dataskyddsförordningen.

Hur länge vi lagrar personuppgifter

Personuppgifterna förstörs inom en vecka. Övriga uppgifter i anslutning till kontakten sparas permanent.

Huruvida vi utför automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vi utför inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna samlas in för att C-jourhavande ska kunna kontakta den person som har kontaktat jouren och ge den information som behövs för att hantera situationen.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från fall till fall. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets blankett eller fritt formulera din skriftliga begäran. Rikta begäran till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud. Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

Åtkomsträtt till uppgifterna och rätt att granska uppgifterna

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätt att granska dem.

Rätten att granska uppgifterna är i princip personlig. Uppgifterna kan lämnas endast till den person som uppgifterna gäller eller till personens lagliga företrädare.   

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna korrigeras.

Rätt att radera uppgifter (”rätt att bli bortglömd”)

Du har inte rätt att radera dina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på allmänt intresse.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i situationer som beskrivs i dataskyddsförordningen.

Rätt att motsätta dig behandling av uppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandling av uppgifter.

Rätt att inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande

Arbetshälsoinstitutet utför inte automatiserat beslutsfattande utifrån registret.

Rätt att få information om personuppgiftsincidenter

Du har rätt att få information om personuppgiftsbrott om det medför stor risk för intrång i den personliga integriteten. Vi behandlar eventuella personuppgiftsincidenter omedelbart då de uppdagas och vid behov lämnar vi meddelanden enligt dataskyddsförordningen till tillsynsmyndigheten och de registrerade.

Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet

Telefonnumret till dataskyddsombudet 030 474 2429 och e-post tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet på ett datasäkert sätt.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå som ger information om behandlingen av personuppgifter. Hos byrån kan man även anföra besvär.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå