Tietosuojaseloste: C-osaamiskeskuksen päivystyksen päivystystapahtumarekisteri

20.5.2024

Rekisterinpitäjä

C-osaamiskeskuksen päivystyksen päivystystapahtumarekisterin ylläpitäjänä toimii Työterveyslaitos.

Rekisterin kuvaus

C-osaamiskeskus on sosiaali- ja terveysministeriön asettama kemiallisten uhkien eri asiantuntijatahojen muodostama yhteistyöverkosto, jota koordinoi Työterveyslaitos. C-osaamiskeskuksen päivystys (C-päivystys) tarjoaa asiantuntijatukea viranomaisille kemiallisten erityistilanteiden hoidossa. Tiedot C-päivystykseen tulleista yhteydenotoista kirjataan päivystystapahtumarekisteriin.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Rekisteriin kirjataan tiedot C-päivystykseen tulleista yhteydenotoista. Rekisteriin kirjataan myös tieto organisaatiosta, josta yhteydenotto on tullut. Yhteydenottajan henkilötietoja ei kirjata rekisteriin. Puhelun aikana voidaan sopia siitä, että asiaa selvitetään C-osaamiskeskuksessa ja siihen palataan. Tällöin kerättäviä tietoja ovat soittajan nimi ja puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Nämä henkilötiedot hävitetään asian käsittelyn jälkeen, viimeistään viikon kuluessa. Näiden henkilötietojen käsittelyn peruste on yleinen etu (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artikla, kohta e).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

C-päivystykseen yhteyttä ottaneen henkilön nimi, työnantaja ja yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite).

Mistä saamme henkilötiedot

Saamme tarvittavat henkilötiedot päivystykseen yhteyttä ottaneelta itseltään. 

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa.

Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tästä poikkeuksena voivat olla jotkin IT-palveluntarjoajat, jolloin tietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle tietosuoja-asetuksen sallimilla tavoilla.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Henkilötiedot hävitetään viikon kuluessa. Muut yhteydenottoihin liittyvät tiedot säilytetään pysyvästi.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Henkilötiedot kerätään, jotta C-päivystäjä voi olla yhteydessä päivystykseen yhteyttä ottaneeseen henkilöön ja antaa tilanteen hoitamisessa tarvittavia tietoja.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Saat vastauksen pyyntöösi. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkistaa tiedot

Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkistaa henkilötiedot. 

Tarkastusoikeus on lähtökohtaisesti henkilökohtainen. Tiedot voidaan antaa vain henkilölle itselleen tai hänen lailliselle edustajalleen.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojen oikaisemista.

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla ei ole oikeutta tietojen poistamiseen, koska tietojen käsittely perustuu yleiseen etuun. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa kuvatuissa tilanteissa.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Työterveyslaitos ei tee rekisterin perusteella automaattista päätöksentekoa.

Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, jos loukkauksesta aiheutuu korkea riski yksityisyyden suojalle. Käsittelemme mahdolliset henkilötietojen tietoturvaloukkaukset heti niiden tultua ilmi ja teemme tarvittaessa tietosuoja-asetuksen mukaiset ilmoitukset valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi 

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot