Kameraövervakning för Arbetshälsoinstitutets fastighet Ärilsvägen 3 (Helsingfors)

Registret innefattar innehållet av inspelningen från fastighetens kameraövervakning.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas utifrån ett berättigat intresse hos Arbetshälsoinstitutet (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen). Som berättigat intresse räknas säkerställande av Arbetshälsoinstitutets verksamhet och datasäkerhet, skyddet av Arbetshälsoinstitutets personal och egendom och lagring och undersökning av händelser och olyckor.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kameraövervakningen är belägen i närheten av fastighetens ingångar. Inspelningarna visar personer som befunnit sig i närheten av ingångarna och inspelningens tidpunkt.

Var får vi personuppgifterna?

Personuppgifterna fås från övervakningskamerornas bildmaterial.

Till vem utlämnar vi personuppgifter?

På uppdrag av Arbetshälsoinstitutet behandlas personuppgifterna av AccessPoint Oy som lagrar och vid behov undersöker inspelningarnas bilder. Uppgifter kan överlämnas till myndigheter (t.ex. polisen) i den omfattning som lagen tillåter och förutsätter.

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.       

Överför vi personuppgifter till länder utanför EU/EES?

Arbetshälsoinstitutet överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Personuppgifter som sparats från övervakningskameror förvaras under högst en (1) månad utom om lagen kräver en längre förvaringstid eller uppgifterna behövs för utredningen av en olycka eller ett brott.

Utför vi automatiskt beslutsfattande eller profilering?

Automatiskt beslutsfattande eller profilering utförs inte.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets blankett eller fritt formulera din skriftliga begäran.

Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud. Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet

Telefonnumret till dataskyddsombudet 030 474 2429 och e-post tsv(at)ttl.fi 

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet på ett datasäkert sätt.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå som ger information om behandling av personuppgifter och hos byrån kan man även anföra besvär.

Dataombudsmannens byrå
Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå