Työterveyslaitoksen kiinteistön Arinatie 3 (Helsinki) kameravalvonta

Rekisteri sisältää kiinteistön kameravalvonnan tallenteen sisällön.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

Henkilötietoa käsitellään Työterveyslaitoksen oikeutetun edun (tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 f) perusteella. Oikeutettuja etuja ovat Työterveyslaitoksen toiminnan ja tietoturvallisuuden varmistaminen, Työterveyslaitoksen henkilöstön ja omaisuuden suojaaminen sekä tapahtuma- ja onnettomuustilanteiden tallentaminen ja tutkiminen.

Mitä henkilötietoa käsittelemme?

Kameravalvonta sijaitsee kiinteistöön vievien sisäänkäyntien läheisyydessä. Tallenteissa näkyvät sisäänkäyntien läheisyydessä olleet henkilöt sekä kuvaamisen ajankohta.

Mistä saamme henkilötiedot?

Henkilötiedot saadaan valvontakameroiden kuvamateriaalista.

Mihin luovutamme henkilötietoja?

Henkilötietoja käsittelee Työterveyslaitoksen toimeksiannosta AccessPoint Oy, joka tallentaa ja tarvittaessa tutkii tallenteiden sisältämät kuvat. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille (esim. poliisi) lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa.

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Työterveyslaitos ei siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja?

Valvontakameroista tallennettuja henkilötietoja säilytetään enintään yhden (1) kuukauden ajan niiden tallentamisesta, ellei laissa vaadita pidempää säilytysaikaa tai tietoja tarvita onnettomuustutkimuksissa tai rikostutkinnassa.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Saat vastauksen pyyntöösi. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot