Registret över ansökan om tillstånd till undantag för fartygspersonal

Arbetshälsoinstitutet har ett personregister som grundar sig på lämnande av utlåtande i anslutning till ansökningar om tillstånd till undantag. Transport- och kommunikationsverket Traficom ska enligt lagen av Arbetshälsoinstitutet begära ett utlåtande över den sökandes hälsotillstånd innan verket avgör ett ärende som gäller tillstånd till undantag.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Arbetshälsoinstitutet behandlar personuppgifter för att ge Transport- och kommunikationsverket Traficom det i lag föreskrivna expertutlåtandet om hälsomässig lämplighet för fartygsarbete. Arbetshälsoinstitutet lagrar uppgifter för att förbereda sig på eventuella nya ansökningar om tillstånd till undantag från samma person och för att säkerställa en jämlik behandling av utlåtanden.

 Rättsgrunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, artikel 6.1.2 i dataskyddslagen, artikel 2 a i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal 1171/2010).

Vilka personuppgifter behandlar vi

Personuppgifter som behandlas är

  • identifierande personuppgifter
  • intyg över läkarundersökning och tillhörande uppgifter
  • dokument som utreder hälsotillståndet hos den som ansöker om tillstånd till undantag, till exempel patientjournaler, undersökningsresultat i anslutning till den sjukdom eller det hälsotillstånd som bedöms och utlåtanden om arbets- och funktionsförmåga

Var får vi personuppgifter

Personen som ansöker om tillstånd till undantag gör detta själv och skickar själv de dokument, utlåtanden och undersökningsresultat om hälsotillståndet eller sjukdomen som behövs i ansökan till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Transport- och kommunikationsverket Traficom ska av Arbetshälsoinstitutet begära ett utlåtande över den sökandes hälsotillstånd innan ärendet som gäller tillstånd till undantag avgörs, varvid Arbetshälsoinstitutet får personuppgifterna från Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Vid behov ber Arbetshälsoinstitutet den sökande att själv skicka tilläggsutredningar eller tidigare dokumentuppgifter som behövs i lämplighetsbedömningen till Arbetshälsoinstitutet, eller beställer dessa med sökandens samtycke från de hälsovårdsenheter som behandlat sökanden. Arbetshälsoinstitutet har rätt att med sökandens samtycke få nödvändiga uppgifter om personens tidigare hälsotillstånd från läkare, sjukhus och inrättningar som behandlat honom eller henne för att utföra de uppgifter som föreskrivs i lagen om läkarundersökningar för fartygspersonal. Den sökande ger tillstånd till bedömning av tjänstlämplighet och utlämnande av nödvändiga uppgifter genom att underteckna klausulen om uppgifternas riktighet och uppgifternas utlämnande på läkarundersökningsblanketten för fartygspersonal.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.    

Utlåtandet om hälsotillstånd för personen som ansökt om tillstånd till undantag överlåts till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till aktörer som utför vetenskaplig forskning. 

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Utlämnar vi personuppgifter utanför EU/EES

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Personuppgifter i anslutning till tillstånd till undantag lagras under personens arbetskarriär.

Huruvida vi utför automatiskt beslutsfattande eller profilering

Beslutsfattandet sker inte automatiskt utifrån uppgifterna i registret över ansökningar om besättningsundantag.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Transport- och kommunikationsverket Traficom ska enligt lagen av Arbetshälsoinstitutet begära ett utlåtande över den sökandes hälsotillstånd innan verket avgör ett ärende som gäller tillstånd till undantag. Vi behöver tillräckliga hälsouppgifter för att upprätta ett expertutlåtande om hälsomässig lämplighet för fartygsarbete till Transport- och kommunikationsverket Traficom för att verket ska kunna avgöra ärendet som gäller tillstånd till undantag.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.  Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1 

Arbetshälsoinstitutet 

Dataombudsmannens telefonnummer 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du på ett datasäkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå

 

Nyckelord